SAINT JOHN’S VOCATIONAL COLLEGE (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น)

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น


รายงานการประชุมอนุกรรมการบริหารและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

บันทึกการประชุมครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

รายงานการประชุมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายงานการประชุมสาขาวิชาเครื่องกล

รายงานการประชุมหมวดสามัญ

งานพัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการมาเรียนประจำวันของนักเรียน2555

รายงานกิจกรรม 5ส

อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการมาเรียนประจำวันของนักเรียน 2556

อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการมาเรียนประจำวันของนักเรียน 2557

ทดสอบวิกิเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ปีการศึกษา 2555 เทอมที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

ช่างยนต์

ภาคเรียนที่ 2

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

งานวิจัย สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัยในชั้นเรียนหมวดสามัญ

ประกาศชื่อหนังสือเรียน ปวช. หลักสูตร 2556 ประจำปี 2557 -1

ประกาศชื่อหนังสือเรียน ปวช. หลักสูตร 2556 ประจำปี 2557 -2

ประกาศชื่อหนังสือเรียน ปวช. หลักสูตร 2556 ประจำปี 2557 -3

ประกาศชื่อหนังสือเรียน ปวช. หลักสูตร 2556 (04-03-2557)

ประกาศชื่อหนังสือเรียน ปวช. หลักสูตร 2556 (09-12-2556)

ประกาศชื่อหนังสือเรียน ปวช. หลักสูตร 2556 (28-10-2556)

บัญชีรายชื่อหนังสิเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ที่อนุญาติให้เลือกใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับปวช.1,2 และ ปวส.1

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

กลุ่มเซนต์จอห์น

ย้อนกลับกลุ่มสถาบันเซนต์จอห์น

ย้อนกลับ ปฏิทิน 2557

ย้อนกลับหน้าหลัก

รายงานการมาเรียนประจำวันของนักเรียน2557

กลับวิกิเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค

เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค

กลุ่มเซนต์จอห์Comments