Tags

  หน่วยที่7 เรื่องวงจรคอมบิเนชั่น

  วงจรคอมบิเนชั่น หมายถึง วงจรที่สถานะของเอาต์พุตขึ้นอยู่กับอินพุตเพียงอย่างเดียว โดยไม่ขึ้นกับสถานะของอินพุตก่อนหน้านั้น

  การออกแบบลอจิกโดยใช้แนนด์เกตและนอร์เกต ต้องทราบหลักเกณฑ์การใช้แนนด์เกตและนอร์เกตต่างๆดังนี้

  1. ต้องทราบคุณสมบัติของแนนด์เกต , นอร์เกต และสมการก่อน

  2. ต้องทราบคุณสมบัติของเกตที่จะนำไปแทน

  3. นำสมการ แนนด์เกต หรือ นอร์เกตมาแทนที่ โดยใช้ทฤษฎีบูลีนเข้ามาช่วยเพื่อทำให้เอาต์พุตเป็นผลของเกตที่ต้องการ

  4. เขียนลอจิกที่ละจุดให้สอดคล้องกับเกตที่ต้องการ โดยคำนึกถึงเอาต์พุต

  การประยุกต์ใช้วงจรคอมบิเนชั่น วงจรคอมบิเนชันพื้นฐานที่ใช้มากคือ

  วงจรถอดรหัส คือ วงจรที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณลอจิกไปเป็นอีกรหัสหนึ่ง เช่นเปลี่ยนจากสัญญาณบีซีดี 8421 ให้เป็นรหัสที่ใช้ในการแสดงผลเป็นตัวเลขที่ LED 7 Segment หรือเปลี่ยนจากสัญญาณเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบ เป็นต้น แสดงบล็อกไดอะแกรมของวงจรถอดรหัส ดังรูปที่

  ตัวอย่างที่ 1 จงออกแบบวงจรถอดรหัส เพื่อเปลี่ยนรหัสไบนารี 2 บิต ให้ได้เลขฐานสิบตามบล็อกไดอะแกรม

  กำหนดให้ เอาต์พุตเป็นชนิดทำงานที่ลอจิก “1”

  วิธีทำ จากบล็อกไดอะแกรมของวงจรถอดรหัส สามารถนำมาเขียนตารางความจริง

  เขียนสมการจากตารางความจริง ได้ดังนี้

  จากสมการของ W , X , Y และ Z เขียนวงจรลอจิกได้ดังนี้

  ใช้ในการแสดงผลเป็นตัวเลขที่ LED 7 Segment หรือเปลี่ยนจากสัญญาณเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบ เป็นต้น วงจรถอดรหัสก็ต้องเป็นวงจรถอกรหัสสำหรับจุด LED 7ชิ้นส่วน แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงวงจรถอดรหัส BCD เป็น Output 7ชิ้นส่วน ก็ขอให้ทำความเข้าใจกับ LED ชนิดนี้เสียก่อน

  ดังนั้น วงจรถอดรหัสจึงต้องให้ Output ไปจุด LED แต่ละชิ้นส่วนแล้วได้ Output ตามรหัส Input เช่น ถ้าป้อนรหัส BCD เป็น 0000 LED ชิ้นที่ a,b,c,d,e,f ต้องสว่าง ส่วน g ดับ นั่นคือ เราจะมองเห็นเป็นเลข 0 ในทำนองเดียวกัน ถ้า BCD Input เป็น 0001 LED ชิ้น b และ c ติด นอกนั้นดับ เราจะมองเห็นเป็นเลข 1 เป็นต้น

  วงจรเข้ารหัส ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับวงจรถอดรหัสคือ แปลงรหัสอินพุตที่คนเข้าใจให้เป็นรหัสเอาต์พุตฐานสองและถ้ามีการจัดลำดับความสำคัญของสายอินพุตของวงจรจะเรียกวงจรเข้ารหัสแบบนี้ว่า วงจรเข้ารหัสไพรออริตี้

  ตัวอย่างที่2 จงออกแบบวงจรเข้ารหัส

  เพื่อรับข้อมูลจากการกดสวิตช์ 4 ตัว ให้เป็นรหัสไบนารีขนาด 2 บิต ตามบล็อกไดอะแกรม

  กำหนดให้ สวิตซ์ที่ใช้เป็นชนิดปกติ ไม่กดเป็นลอจิก “0” ถ้ากดเป็นลอจิก “1”

  วิธีทำ 1. เขียนตารางความจริง

  2.จากตารางความจริง เขียนเป็นสมการลอจิกได้ดังนี้

  A = X+Y

  B = Y+Z

  KS = W+X+Y+Z

  3.จากสมการของ A , B และ KS นำมาเขียนวงจรได้

  การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น การออกแบบวงจรลอจิก จะเริ่มต้นจากสิ่งที่ต้องการหรือโจทย์ปัญหา ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นเงื่อนไข ต่าง ๆ ของระบบ ผู้ออกแบบจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ถูกต้อง แล้วจึงทำตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ สร้างวงจรแล้วทดสอบวงจร ตามที่ได้ออกแบบไว้ ขั้นตอนการออกแบบวงจรลอจิกมีดังนี้ :-

  1.

  วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการหรือโจทย์ปัญหา (Problem Analysis)

  2.

  สร้างตารางความจริง (Truth Table Contruction)

  3.

  เขียนสมการลอจิก (Logic Equations Written)

  4.

  ลดรูปสมการ (Equations Simplified)

  5.

  เขียนวงจรลอจิก (Logic Diagram Drawn)

  6.

  สร้างและทดสอบวงจร (Logic Circuit Built & Test)

  ตัวอย่าง 1 เครื่องจักรในโรงงานแห่งหนึ่ง จะหยุดทำงาน (Off) เมื่อตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) 2 ใน 3 ตัว หรือทั้ง 3 ตัวมีค่าทางลอจิกเป็น HIGH จงออกแบบวงจร เซ็นเซอร์ (Sensor) ที่จะใช้ควบคุมเครื่องจักเครื่องนี้

  ขั้นที่ 1

  วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการหรือโจทย์ปัญหา
  อินพุต : คือ ตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) มี 3 อินพุต สมมุติให้เป็น A, B และ C
  เอาท์พุต : สมมุติให้ค่าลอจิกที่เป็น HIGH ทำให้เครื่องจักรให้หยุดทำงาน ให้ S แทนเอาท์พุต
  เงื่อนไข : ที่ทำให้เอาท์พุต (S) เป็น HIGH คือ อินพุต2 ใน 3 ตัว หรือทั้ง 3 ตัวมีค่าทางลอจิกเป็น HIGH

  ขั้นที่ 2

  สร้างตารางความจริง

  ขั้นที่3 เขียนสมการลอจิก

  ขั้นที่4 ลดรูปสมการลอจิก

  ขั้นที่5 เขียนวงจรลอจิก

  ข้อมูลได้อ้างอิงมาจาก

  http://www.blmiacec.ac.th/E-learning/digital/UNIT7/A6.HTM

  http://61.19.44.123/E-learning/digital/UNIT7/A6.HTM

  http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC3405/logic/example.html

  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7] [ 8 ] [ 9 ]

  ย้อนกลับ

  Comments

  /groups/poly_power/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_power/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot3/groups/poly_power/sidebar/HotListRepairing bad index entrynansichooNansita Choorat2014-05-07 02:15:28+00:002014-05-07 02:15:28updated45nansichooNansita Choorat2011-03-04 03:58:55+00:002011-03-04 03:58:55updated44nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:39:36+00:002010-10-01 02:39:36updated43nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:22:09+00:002010-10-01 02:22:09updated42nansichooNansita Choorat2010-09-30 08:02:24+00:002010-09-30 08:02:24updated41nansichooNansita Choorat2010-09-30 08:02:10+00:002010-09-30 08:02:10updated40nansichooNansita Choorat2010-09-30 07:24:37+00:002010-09-30 07:24:37updated39nansichooNansita Choorat2010-09-30 07:22:18+00:002010-09-30 07:22:18updated38nansichooNansita Choorat2010-09-30 07:01:34+00:002010-09-30 07:01:34updated37nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:57:04+00:002010-09-30 06:57:04updated36nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:53:15+00:002010-09-30 06:53:15updated35nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:50:18+00:002010-09-30 06:50:18updated34nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:47:43+00:002010-09-30 06:47:43updated33nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:45:27+00:002010-09-30 06:45:27updated32nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:43:40+00:002010-09-30 06:43:40updated31nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:39:20+00:002010-09-30 06:39:20updated30nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:08:15+00:002010-09-30 06:08:15updated29nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:04:35+00:002010-09-30 06:04:35updated28nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:56:01+00:002010-09-30 05:56:01updated27nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:55:48+00:002010-09-30 05:55:48updated26nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:55:02+00:002010-09-30 05:55:02updated25nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:54:30+00:002010-09-30 05:54:30updated24nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:54:20+00:002010-09-30 05:54:20updated23nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:54:06+00:002010-09-30 05:54:06updated22nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:53:51+00:002010-09-30 05:53:51updated21nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:53:36+00:002010-09-30 05:53:36updated20nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:52:47+00:002010-09-30 05:52:47updated19nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:52:35+00:002010-09-30 05:52:35updated18nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:52:22+00:002010-09-30 05:52:22updated17nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:51:50+00:002010-09-30 05:51:50updated16nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:51:14+00:002010-09-30 05:51:14updated15nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:50:54+00:002010-09-30 05:50:54updated14nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:48:24+00:002010-09-30 05:48:24updated13nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:31:06+00:002010-09-30 04:31:06updated12nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:30:44+00:002010-09-30 04:30:44updated11nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:30:26+00:002010-09-30 04:30:26updated10nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:27:34+00:002010-09-30 04:27:34updated9nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:26:22+00:002010-09-30 04:26:22updated8nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:25:25+00:002010-09-30 04:25:25updated7nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:05:57+00:002010-09-30 04:05:57updated6nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:02:43+00:002010-09-30 04:02:43updated5nansichooNansita Choorat2010-09-30 03:54:32+00:002010-09-30 03:54:32updated4nansichooNansita Choorat2010-09-30 03:53:57+00:002010-09-30 03:53:57updated3Added tag - hotnansichooNansita Choorat2010-09-30 03:34:27+00:002010-09-30 03:34:27addTag2First creatednansichooNansita Choorat2010-09-30 03:33:38+00:002010-09-30 03:33:38created1wiki2011-03-04T03:58:55+00:00groups/poly_power/wiki/3116cFalseวิชาไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น /groups/poly_power/wiki/3116c/_.htmlNansita Choorat45 updatesวิชาไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น วิชา ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 3105-2012 จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต ...Falsenansichoo2011-03-04T03:58:55+00:00Repairing bad index entrynansichooNansita Choorat2014-05-07 02:17:50+00:002014-05-07 02:17:50updated13nansichooNansita Choorat2010-10-01 03:13:25+00:002010-10-01 03:13:25updated12nansichooNansita Choorat2010-10-01 03:06:50+00:002010-10-01 03:06:50updated11nansichooNansita Choorat2010-10-01 03:05:13+00:002010-10-01 03:05:13updated10nansichooNansita Choorat2010-10-01 03:02:02+00:002010-10-01 03:02:02updated9nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:55:15+00:002010-10-01 02:55:15updated8Added tag - hotnansichooNansita Choorat2010-10-01 02:47:38+00:002010-10-01 02:47:38addTag7nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:36:14+00:002010-10-01 02:36:14updated6nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:27:48+00:002010-09-30 06:27:48updated5nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:26:36+00:002010-09-30 06:26:36updated4nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:25:01+00:002010-09-30 06:25:01updated3nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:23:35+00:002010-09-30 06:23:35updated2First creatednansichooNansita Choorat2010-09-30 06:08:54+00:002010-09-30 06:08:54created1wiki2010-10-01T03:13:25+00:00groups/poly_power/wiki/1016fFalseประวัติความเป็นมาของไมโครคอมพิวเตอร์/groups/poly_power/wiki/1016f/index.htmlNansita Choorat13 updatesประวัติความเป็นมาของไมโครคอมพิวเตอร์ ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์ ในปี พ.ศ. 2503 ได้มีไอซีเกิดขึ้น ซึ่งไอซีนี้ก็คือการนำเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มารวมกันและบรรจุไว้ในชิ้นสารซิลิกอน...Falsenansichoo2010-10-01T03:13:25+00:00Repairing bad index entrynansichooNansita Choorat2014-05-07 15:01:09+00:002014-05-07 15:01:09updated17nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:34:32+00:002010-10-01 02:34:32updated16nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:57:50+00:002010-09-30 06:57:50updated15nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:30:45+00:002010-09-30 06:30:45updated14nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:29:42+00:002010-09-30 06:29:42updated13nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:17:24+00:002010-09-30 06:17:24updated12nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:16:15+00:002010-09-30 06:16:15updated11nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:15:38+00:002010-09-30 06:15:38updated10Added tag - hotnansichooNansita Choorat2010-09-30 06:13:07+00:002010-09-30 06:13:07addTag9nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:12:54+00:002010-09-30 06:12:54updated8nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:11:55+00:002010-09-30 06:11:55updated7nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:10:29+00:002010-09-30 06:10:29updated6nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:07:39+00:002010-09-30 06:07:39updated5nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:07:10+00:002010-09-30 06:07:10updated4nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:06:09+00:002010-09-30 06:06:09updated3nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:05:43+00:002010-09-30 06:05:43updated2First creatednansichooNansita Choorat2010-09-30 06:05:11+00:002010-09-30 06:05:11created1wiki2010-10-01T02:34:32+00:00groups/poly_power/wiki/e33fbFalseหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์/groups/poly_power/wiki/e33fb/_1_.htmlNansita Choorat17 updatesหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ สาระสำคัญ ไมโครโพรเซสเซอร์ได้เข้ามามีผลต่อการออกแบบระบบดิจิตอลค่อนข้างมาก ดังนั้นในการศึกษาถึงการทำงาน และการนำไมโครโพรเซสเซอร์มาใช้งานเป็นเรื่...Falsenansichoo2010-10-01T02:34:32+00:00hot/groups/poly_power/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_power/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_power/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search