Tags

  บทที่4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลย๊

  สาระสำคัญ

  เทคโลโนยีในปัจจุบันมีความเจรฺญก้าวหน้า ทำให้มนุษย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมต่างๆ กันออกไป ทำให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นเรียกว่า เทโนโลยีท้องถิ่น และมีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกีบการดำรงชีวิตในท้องถิ่นของตน

  ความหมายของเทคโนโลยี

  เทคโนโลยี (Technology) ภาษาลาตินว่า TEXERE แปลว่า การสาน การสร้าง ภาษากรีกว่า TECHNOLOGIA แปลว่า การกระทำอย่างมีระบบ มีความหมายว่า การนำเอาความรู้ แนวความคิด ประสบการณ์ที่เป็นระบบระเบียบวิธีการ รวมทั้งผลิตผลด้านวิทยาศาสตร์ ผลิตผลด้านวิศวกรรมหรือผลการประดิษฐ์คิดค้น มาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ที่สามารถสัมผัสได้ โดยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูล การรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่จับต้อง สัมผัส และสามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม มีทั้งที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) และ เชื่อมต่อภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์

  ซอฟต์แวร์ (software)หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้

  วิวัฒนาเทคโนโลยี (Evolution of Technolgy ) เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไป ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิวัฒนาการ (Evolution) ของระบบหรือเครื่องมือนั้น ๆ ดังนั้นคำว่า วิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Evolution of Technology ) จึงหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยตาง ๆ วิวัฒนาการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค ดังนี้

  1. ยุคหิน (Stone age) เป็นยุคแรกของมนุษย์ที่มีการใช้เครื่องมือซึ่งทำมาจากหินทั้งสิ้น เช่นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้หรือเครื่องใช้ภายในครัวเรือนชนิดต่าง ๆ เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ทำมาจากหินก่อนที่จะมีการใช้โลหะในเวลาต่อมา ระยะเวลาของยุคหินในแต่ละทวีปบนพื้นโลกมีความแตกต่างกันดังได้กล่าวมาแล้ว และระยะเวลาการเกิดของยุคหินในแต่ละที่ก็มีอิทธิพลโดยตรงต่อมนุษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงได้แบ่งยุคหินออกเป็น 3 ระยะ

  ระยะพาลีโอลิค(Paleolitthic) หรือ Old Stone Age เป็นช่วงที่มีความยาวนานมากที่สุด่ของยุคหิน โดยได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปีที่ผ่านมาแล้วและสิ้นสุดเมื่อยุคน้ำแข็งได้สิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 13,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช มนุษย์ยุคนี้ได้นำหินมาทำเป็นอาวุธ และได้พบหลักฐานว่ามนุษย์ถ้า โครแมนยอง (Cro-Magnon) ในทวีปยุโรปได้วาดภาพซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่าง ๆ ในช่วงปลายของระยะนี้

  ระยะมีโซลิติค( Mesolithic) หรือ Middle Stone Age เป็นช่วงหลัง 13,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นบนพื้นโลกส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารเพิ่มมากขึ้น จึงมีเครื่องมือเครื่องใช้หลายชนิดที่ทำด้วยก้อนกรวด ก้อนหิที่ได้มาใชีวิตประจำ

  ระยะนีโอลิติต (Neolithic ) ระยะนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 8,000ปีก่อนคริสต์ศักราช มนุษย์ยุคนี้ได้นำสังคมเกษตรกรมเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือที่ใช้ในครัวเรือนบางชนิดได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้มีการเริ่มใช้โลหะบางชนิดใน ได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้มีการเริ่มใช้โลหะบางชนิดในช่วงปลายของระยะนี้

  2. ยุคทองสัมฤทธิ์ ( Bronze age ) ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช และสิ้นสุดเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช เชื่อกันว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากทองสำเริดได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในแถบตะวันออกกลาง(Middle East) และในทวีปยุโรปโดยเริ่มที่ประเทศกรีก ในทวีปเอเชียยุคทองสำริดได้เริ่มขึ้นทีประเทศจีนเมื่อประมาณ 1,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช ส่วนในทวีปอเมริกายุคทองสำริดได้เริ่มขึ้นเมื่อ 1,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราชในประเทศไทย ได้มีการค้นพบเครื่องมือบ่างชนิดที่ทำด้วยทองสำริด เช่นใบหอก ขวาน กำไล และเบ็ดตกปลา เป็นต้น ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุบลราชธานี และที่ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และจากการค้นพบวัตถุโบราณชนิดนี้ทำให้เชื่อว่ายุคทองสำริดเกิดขึ้นมานานแล้วประมาณ 4,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ยุคทองสำริดในตะวันออกกลางและแถบเมดิเตอร์เรเนียนแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้.

  ระยะต้น (Eaarly Bronze age) โลหะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันมากขึ้นซึ่งเป็นยุคของชูบาเรียน ซิวิไลเซซัน( Sumaian Civilzation)

  ระยะกลาง (Middle Brone age) เป็นยุคของบาบิโลน (Babylon) ชาวบาบิโลนนอกจากรู้จักใช้โลหะแล้ว ยังเป็นผู้ให้กำเนิดวิธีการทำนายชะตาชีวิตมนุษย์โดยดูจากอิทธิพลของดวงดาวหรือโหราศาสตร์ โดยมีหลักฐานหินปักเขตรูปเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ค้นพบ

  ระยะสุดท้าย (Late Bronze age) เป็นยุคของไมโนแอน ครีท (Minoan crete) และ ไมซีนาเอน ครีซ(Mycenaean Creece)

  3. ยุคเหล็ก (Iron age) เป็นยุคที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ มีการนำเอาเหล็กเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และอาวุธยุทโธปกรณ์แทนทองสัมฤทธิ์ซึ่งมีการใช้แพร่หลายกันในยุคทองสัมฤทธิ์ ยุคนี้ได้นำเหล็กมาใช้มากขึ้นเมื่อมีการนำเตาเผาซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการหลอมโลหะบางชนิด จนทำให้เหล็กกลายเป็นวัสดุที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของมนุษย์

  4. ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม(Industrial Revolution)
  ในยุคนี้เทคโนโลยีเจริญรุดหน้ามาก คือ เทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy Technology) มีการสร้างกังหันลมและใช้พลังงานไอน้ำสำหรับการทำงานของเครื่องจักรกล และการค้นพบความรู้เรื่องไฟฟ้าเป็นผลให้คิดค้นสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความรู้การถลุงแร่ทำให้เกิดโลหะวิทยาและเกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ มีการสร้างโรงงานทอผ้าที่ใช้ความรู้ทางเคมีกับเรื่องสิ่งทอ ในตอนปลายของยุค วิศวกรโรงงานต่าง ๆ พัฒนาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สะพาน เขื่อน ท่อ การสื่อสารและคมนาคม เช่น ก่อสร้างถนน ขุดคลอง กิจการรถไฟ การสื่อสาร ระบบการพิมพ์ การถ่ายภาพ โทรเลข โทรศัพท์ เทคโนโลยีในยุคนี้ก้าวหน้ารวดเร็วมาก ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีตามความต้องการของสังคมอุตสาหกรรมขณะนั้น

  5. ยุคศตวรรษที่ 20 (The 20th Century) ยุคนี้ถือเป็นการเจริญเติบโตอย่างมากหรือยุคทองทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 กระบวนการต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

  1. ความเข้าใจพื้นฐาน (Basic information)

  2. การให้ความรู้ด้านเทคนิค (Technical education)

  3. การประเมินผลด้านเทคโนโลยี (Assessment of technology )

  4. อนาคตของเทคโนโลยี (Outlook)

  ยุคนี้เริ่มจากการบิน การส่งจรวด ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และระเบิดปรมาณู การประดิษฐ์คิดค้นวัสดุใหม่ ๆ ซึงมีทั้งสร้างสรรค์และทำลายสังคม การพัฒนาวิทยาการการบินและเทคโนโลยีทางอวกาศก้าวหน้ามาก เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ทำให้มีการคิดค้นสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด

  รูปแบบของเทคโนโลยี มี 3รูปแบบคือ

  1. เครื่องจักรกลพื้นฐาน เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบเช่น เครื่องจักรกลพื้นบ้าน , เครื่องยนต์ และเครื่องทางอิเล็กทรอนิกส์

  2. แบบผลิต เป็นเทคโนโลยีสำเร็จรูปที่ถูกสร้างโดยการสร้างแบบขึ้นมาหลายลักษณะเช่น แบบหล่อ ,แบบทาบ , แบบพิมพ์ และแบบโครงสร้างเหมือน

  3.กระบวนการผลิต หมายถึงขั้นตอนการผลิตที่มีเทคโนโลยีการผลิต

  เทคโนโลยีท้องถิ่น หมายถึง การประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆหรือทำในสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น และคนในท้องถิ่นยอมรับแล้วนำออกใช้ ภายใต้คุณสมบัติ 4 ประการ คือ ขนาดเล็ก เรียบง่าย ประหยัด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และธรรมชาติ

  ระดับของเทคโนโลยี อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

  1.เทคโนโลยีระดับต่ำ ( LowTechnolOgy ) ส่วนมากเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แต่งเดิมตั้งแต่ยุคโบราณ เช่น ครกตำข้าว ยาสมุนไพร เรือพาย กระต่ายขูดมะพร้าว

  2.เทคโนโลยีระดับกลาง(Intermdiate TechnolOgy) เกิดจากการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีระดับต่ำเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น เช่นเครื่องพ่นสารเคมี รถเกี่ยวข้าว เครื่องบูดมะพร้าว

  3.ระดับสูง(High TechnolOgy) เป็นเทคโนโลยีที่ได้มาจากประสบการณ์อันยาวนานมีความสลับซ้อน เพราะเป็นความสามารถในการปรับปรุงแก้ไข เช่น ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน การตัดต่อพันธุกรรม การโคลน

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

  ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน การทำมาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี
  ความรู้เป็นคุณธรรมเมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

  ความ สัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไม่ทำร้ายทำลายกัน ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้นำ คอยให้คำแนะนำตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ำ ป่า เขา ข้าว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว  ข้อมูลทั้งหมดได้อ้างอิงมาจาก http://learners.in.th/blog/dolly3/317366, http://work-ornwara.blogspot.com/2011/02/blog-post.htmlhttp://kitikorn.site90.net/42102/basis.htm

  http://www.thaigoodview.com/node/67380

  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

  ย้อนกลับ

  Comments

  /groups/poly_ordinarycourse/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_ordinarycourse/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot2/groups/poly_ordinarycourse/sidebar/HotListRepairing bad index entryetrenuKrueda Kaewthong2014-05-07 02:10:40+00:002014-05-07 02:10:40updated189etrenuKrueda Kaewthong2014-03-11 03:23:42+00:002014-03-11 03:23:42updated188etrenuKrueda Kaewthong2014-02-07 03:10:49+00:002014-02-07 03:10:49updated187etrenuKrueda Kaewthong2013-10-30 08:51:03+00:002013-10-30 08:51:03updated186etrenuKrueda Kaewthong2013-10-30 08:44:53+00:002013-10-30 08:44:53updated185etrenuKrueda Kaewthong2013-10-30 08:42:05+00:002013-10-30 08:42:05updated184etrenuKrueda Kaewthong2013-09-24 08:52:12+00:002013-09-24 08:52:12updated183etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 03:49:24+00:002013-09-23 03:49:24updated182etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 03:49:02+00:002013-09-23 03:49:02updated181etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 03:41:28+00:002013-09-23 03:41:28updated180etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 03:41:02+00:002013-09-23 03:41:02updated179etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 03:39:03+00:002013-09-23 03:39:03updated178etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 03:36:23+00:002013-09-23 03:36:23updated177etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 02:59:34+00:002013-09-23 02:59:34updated176etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 02:38:32+00:002013-09-23 02:38:32updated175etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 02:31:22+00:002013-09-23 02:31:22updated174etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 02:03:57+00:002013-09-23 02:03:57updated173etrenuKrueda Kaewthong2013-09-23 01:43:33+00:002013-09-23 01:43:33updated172etrenuKrueda Kaewthong2013-09-19 09:06:02+00:002013-09-19 09:06:02updated171etrenuKrueda Kaewthong2013-09-19 07:36:19+00:002013-09-19 07:36:19updated170etrenuKrueda Kaewthong2013-09-19 07:08:56+00:002013-09-19 07:08:56updated169etrenuKrueda Kaewthong2013-09-19 07:05:03+00:002013-09-19 07:05:03updated168etrenuKrueda Kaewthong2013-09-19 04:08:35+00:002013-09-19 04:08:35updated167etrenuKrueda Kaewthong2013-09-17 09:04:04+00:002013-09-17 09:04:04updated166etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 07:57:21+00:002013-09-13 07:57:21updated165etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 07:35:49+00:002013-09-13 07:35:49updated164etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 07:34:42+00:002013-09-13 07:34:42updated163etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 06:53:43+00:002013-09-13 06:53:43updated162etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 06:53:18+00:002013-09-13 06:53:18updated161etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 06:52:39+00:002013-09-13 06:52:39updated160etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 06:52:17+00:002013-09-13 06:52:17updated159etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 06:49:19+00:002013-09-13 06:49:19updated158etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 04:02:21+00:002013-09-13 04:02:21updated157etrenuKrueda Kaewthong2013-09-13 03:49:39+00:002013-09-13 03:49:39updated156etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 04:26:33+00:002013-09-12 04:26:33updated155etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 04:24:29+00:002013-09-12 04:24:29updated154etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 04:22:45+00:002013-09-12 04:22:45updated153etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 03:42:59+00:002013-09-12 03:42:59updated152etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 03:41:35+00:002013-09-12 03:41:35updated151etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 03:41:07+00:002013-09-12 03:41:07updated150etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 03:37:06+00:002013-09-12 03:37:06updated149etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 03:36:48+00:002013-09-12 03:36:48updated148etrenuKrueda Kaewthong2013-09-12 02:41:06+00:002013-09-12 02:41:06updated147etrenuKrueda Kaewthong2013-09-11 05:50:34+00:002013-09-11 05:50:34updated146etrenuKrueda Kaewthong2013-09-09 08:27:35+00:002013-09-09 08:27:35updated145etrenuKrueda Kaewthong2013-09-09 08:26:15+00:002013-09-09 08:26:15updated144etrenuKrueda Kaewthong2013-07-31 07:15:14+00:002013-07-31 07:15:14updated143champraNattanan Prakobsutjarit2012-06-19 08:52:41+00:002012-06-19 08:52:41updated142somchit_chaSomchit Chapan2012-03-30 06:46:32+00:002012-03-30 06:46:32updated141somchit_chaSomchit Chapan2012-03-30 06:21:10+00:002012-03-30 06:21:10updated140somchit_chaSomchit Chapan2012-03-30 06:19:49+00:002012-03-30 06:19:49updated139somchit_chaSomchit Chapan2012-03-30 06:19:03+00:002012-03-30 06:19:03updated138somchit_chaSomchit Chapan2012-03-30 06:18:42+00:002012-03-30 06:18:42updated137somchit_chaSomchit Chapan2012-03-30 06:11:37+00:002012-03-30 06:11:37updated136somchit_chaSomchit Chapan2012-03-30 06:06:51+00:002012-03-30 06:06:51updated135mali_khomali_kho2012-03-29 03:37:16+00:002012-03-29 03:37:16updated134mali_khomali_kho2012-03-29 03:35:25+00:002012-03-29 03:35:25updated133mali_khomali_kho2012-03-29 03:34:51+00:002012-03-29 03:34:51updated132tgkaiPrissana Longsomboon2012-03-29 03:32:27+00:002012-03-29 03:32:27updated131mali_khomali_kho2012-03-29 03:30:59+00:002012-03-29 03:30:59updated130tgkaiPrissana Longsomboon2012-03-29 03:30:15+00:002012-03-29 03:30:15updated129tgkaiPrissana Longsomboon2012-03-29 03:29:53+00:002012-03-29 03:29:53updated128mali_khomali_kho2012-03-29 03:19:04+00:002012-03-29 03:19:04updated127mali_khomali_kho2012-03-29 03:02:42+00:002012-03-29 03:02:42updated126mali_khomali_kho2012-03-29 03:00:25+00:002012-03-29 03:00:25updated125mali_khomali_kho2012-03-29 03:00:09+00:002012-03-29 03:00:09updated124ptpichetPichet Dokrak2012-03-29 01:48:46+00:002012-03-29 01:48:46updated123ptsombonSomboon Muaenpud2012-03-28 02:54:35+00:002012-03-28 02:54:35updated122ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:52:28+00:002011-10-18 04:52:28updated121ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:41:26+00:002011-10-18 04:41:26updated120ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:40:22+00:002011-10-18 04:40:22updated119ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:39:36+00:002011-10-18 04:39:36updated118ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:36:02+00:002011-10-18 04:36:02updated117ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:35:15+00:002011-10-18 04:35:15updated116ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:11:23+00:002011-10-18 04:11:23updated115ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:10:17+00:002011-10-18 04:10:17updated114ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 04:08:02+00:002011-10-18 04:08:02updated113ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 03:31:46+00:002011-10-18 03:31:46updated112ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 03:31:15+00:002011-10-18 03:31:15updated111ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 03:30:58+00:002011-10-18 03:30:58updated110ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 03:30:17+00:002011-10-18 03:30:17updated109ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 01:31:21+00:002011-10-18 01:31:21updated108ptrodramSanguan Rodram2011-10-18 01:28:21+00:002011-10-18 01:28:21updated107ptrodramSanguan Rodram2011-09-26 05:06:06+00:002011-09-26 05:06:06updated106ptrodramSanguan Rodram2011-09-26 05:05:34+00:002011-09-26 05:05:34updated105ptrodramSanguan Rodram2011-09-26 05:02:34+00:002011-09-26 05:02:34updated104ptrodramSanguan Rodram2011-09-26 05:01:59+00:002011-09-26 05:01:59updated103ptrodramSanguan Rodram2011-09-26 05:00:15+00:002011-09-26 05:00:15updated102ptrodramSanguan Rodram2011-09-26 04:59:39+00:002011-09-26 04:59:39updated101ptgannigKannikar Polpim2011-06-29 06:25:14+00:002011-06-29 06:25:14updated100ptpichetPichet Dokrak2011-06-02 06:41:31+00:002011-06-02 06:41:31updated99ptpichetPichet Dokrak2011-05-19 08:15:19+00:002011-05-19 08:15:19updated98ptbenjaBenjamas Sartsupap2011-05-18 00:28:30+00:002011-05-18 00:28:30updated97somchit_chaSomchit Chapan2011-05-11 04:22:06+00:002011-05-11 04:22:06updated96Added tag - hotsomchit_chaSomchit Chapan2011-05-11 04:22:06+00:002011-05-11 04:22:06addTag95somchit_chaSomchit Chapan2011-05-11 04:18:15+00:002011-05-11 04:18:15updated94somchit_chaSomchit Chapan2011-05-11 04:16:28+00:002011-05-11 04:16:28updated93somchit_chaSomchit Chapan2011-05-11 04:14:43+00:002011-05-11 04:14:43updated92somchit_chaSomchit Chapan2011-05-11 04:14:05+00:002011-05-11 04:14:05updated91ptbenjaBenjamas Sartsupap2011-04-26 02:02:37+00:002011-04-26 02:02:37updated90ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-30 01:21:40+00:002011-03-30 01:21:40updated89ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-21 06:33:45+00:002011-03-21 06:33:45updated88ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-21 05:21:36+00:002011-03-21 05:21:36updated87ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-21 01:18:51+00:002011-03-21 01:18:51updated86duanglimpDuangjai Limpaphayom2011-03-18 06:39:26+00:002011-03-18 06:39:26updated85ptbenjaBenjamas Sartsupap2011-03-04 07:31:59+00:002011-03-04 07:31:59updated84somchit_chaSomchit Chapan2011-03-04 07:23:36+00:002011-03-04 07:23:36updated83somchit_chaSomchit Chapan2011-03-04 07:16:17+00:002011-03-04 07:16:17updated82somchit_chaSomchit Chapan2011-03-04 07:15:53+00:002011-03-04 07:15:53updated81somchit_chaSomchit Chapan2011-03-04 07:14:43+00:002011-03-04 07:14:43updated80ptgannigKannikar Polpim2011-03-04 06:39:16+00:002011-03-04 06:39:16updated79mali_khomali_kho2011-03-04 06:30:40+00:002011-03-04 06:30:40updated78mali_khomali_kho2011-03-04 06:30:18+00:002011-03-04 06:30:18updated77mali_khomali_kho2011-03-04 06:19:53+00:002011-03-04 06:19:53updated76duanglimpDuangjai Limpaphayom2011-03-04 05:54:56+00:002011-03-04 05:54:56updated75ptbenjaBenjamas Sartsupap2011-03-04 04:05:27+00:002011-03-04 04:05:27updated74ptbenjaBenjamas Sartsupap2011-03-04 04:00:49+00:002011-03-04 04:00:49updated73ptbenjaBenjamas Sartsupap2011-03-04 04:00:15+00:002011-03-04 04:00:15updated72pttong89Nopparat Sangkamanee2011-03-04 03:41:36+00:002011-03-04 03:41:36updated71ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-04 03:38:19+00:002011-03-04 03:38:19updated70ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-04 03:37:06+00:002011-03-04 03:37:06updated69ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-04 03:33:40+00:002011-03-04 03:33:40updated68ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-04 03:27:13+00:002011-03-04 03:27:13updated67duanglimpDuangjai Limpaphayom2011-03-04 03:17:17+00:002011-03-04 03:17:17updated66ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-04 03:12:38+00:002011-03-04 03:12:38updated65etrenuKrueda Kaewthong2011-03-04 02:37:34+00:002011-03-04 02:37:34updated64ptbenjaBenjamas Sartsupap2011-03-04 02:24:30+00:002011-03-04 02:24:30updated63somchit_chaSomchit Chapan2011-03-04 02:10:04+00:002011-03-04 02:10:04updated62etrenuKrueda Kaewthong2011-03-04 02:08:15+00:002011-03-04 02:08:15updated61ptbenjaBenjamas Sartsupap2011-03-04 02:03:50+00:002011-03-04 02:03:50updated60duanglimpDuangjai Limpaphayom2011-03-04 01:58:10+00:002011-03-04 01:58:10updated59duanglimpDuangjai Limpaphayom2011-03-04 01:56:37+00:002011-03-04 01:56:37updated58etrenuKrueda Kaewthong2011-03-04 01:56:27+00:002011-03-04 01:56:27updated57duanglimpDuangjai Limpaphayom2011-03-04 01:56:27+00:002011-03-04 01:56:27updated56ptsombonSomboon Muaenpud2011-03-04 01:54:16+00:002011-03-04 01:54:16updated55ptpichetPichet Dokrak2011-03-03 07:24:41+00:002011-03-03 07:24:41updated54ptpichetPichet Dokrak2011-03-03 07:07:03+00:002011-03-03 07:07:03updated53ptpichetPichet Dokrak2010-12-16 04:40:24+00:002010-12-16 04:40:24updated52champraNattanan Prakobsutjarit2010-12-03 07:21:40+00:002010-12-03 07:21:40updated51champraNattanan Prakobsutjarit2010-12-03 05:53:38+00:002010-12-03 05:53:38updated50champraNattanan Prakobsutjarit2010-12-02 07:57:55+00:002010-12-02 07:57:55updated49champraNattanan Prakobsutjarit2010-12-02 07:09:46+00:002010-12-02 07:09:46updated48ptpichetPichet Dokrak2010-11-04 05:39:33+00:002010-11-04 05:39:33updated47ptpichetPichet Dokrak2010-11-04 05:38:45+00:002010-11-04 05:38:45updated46ptpichetPichet Dokrak2010-10-20 03:27:46+00:002010-10-20 03:27:46updated45ptjiraptjira2010-10-01 08:05:53+00:002010-10-01 08:05:53updated44ptjiraptjira2010-10-01 06:31:54+00:002010-10-01 06:31:54updated43ptjiraptjira2010-10-01 06:31:24+00:002010-10-01 06:31:24updated42ptjiraptjira2010-10-01 05:45:07+00:002010-10-01 05:45:07updated41ptjiraptjira2010-10-01 05:44:41+00:002010-10-01 05:44:41updated40ptjiraptjira2010-10-01 05:41:23+00:002010-10-01 05:41:23updated39ptjiraptjira2010-10-01 05:40:49+00:002010-10-01 05:40:49updated38ptjiraptjira2010-10-01 05:40:40+00:002010-10-01 05:40:40updated37ptjiraptjira2010-10-01 05:11:05+00:002010-10-01 05:11:05updated36ptjiraptjira2010-10-01 05:10:52+00:002010-10-01 05:10:52updated35ptjiraptjira2010-10-01 05:06:28+00:002010-10-01 05:06:28updated34duanglimpDuangjai Limpaphayom2010-10-01 04:58:53+00:002010-10-01 04:58:53updated33ptsombonSomboon Muaenpud2010-10-01 03:30:21+00:002010-10-01 03:30:21updated32tgkaiPrissana Longsomboon2010-10-01 02:36:51+00:002010-10-01 02:36:51updated31ptbenjaBenjamas Sartsupap2010-10-01 01:39:03+00:002010-10-01 01:39:03updated30ptbenjaBenjamas Sartsupap2010-10-01 01:37:47+00:002010-10-01 01:37:47updated29ptbenjaBenjamas Sartsupap2010-10-01 01:37:22+00:002010-10-01 01:37:22updated28ptbenjaBenjamas Sartsupap2010-10-01 01:36:37+00:002010-10-01 01:36:37updated27somchit_chaSomchit Chapan2010-10-01 01:22:36+00:002010-10-01 01:22:36updated26somchit_chaSomchit Chapan2010-10-01 01:22:08+00:002010-10-01 01:22:08updated25somchit_chaSomchit Chapan2010-10-01 01:21:38+00:002010-10-01 01:21:38updated24somchit_chaSomchit Chapan2010-10-01 01:20:58+00:002010-10-01 01:20:58updated23somchit_chaSomchit Chapan2010-10-01 01:16:35+00:002010-10-01 01:16:35updated22Removed tag - สาetrenuKrueda Kaewthong2010-09-30 15:09:22+00:002010-09-30 15:09:22removeTag21Added tag - สาetrenuKrueda Kaewthong2010-09-30 15:07:45+00:002010-09-30 15:07:45addTag20Added tag - courseetrenuKrueda Kaewthong2010-09-30 15:07:33+00:002010-09-30 15:07:33addTag19Added tag - technicetrenuKrueda Kaewthong2010-09-30 15:07:18+00:002010-09-30 15:07:18addTag18Added tag - polytechnicetrenuKrueda Kaewthong2010-09-30 15:07:09+00:002010-09-30 15:07:09addTag17Added tag - polyetrenuKrueda Kaewthong2010-09-30 15:06:54+00:002010-09-30 15:06:54addTag16etrenuKrueda Kaewthong2010-09-30 15:06:41+00:002010-09-30 15:06:41updated15etrenuKrueda Kaewthong2010-09-30 12:46:31+00:002010-09-30 12:46:31updated14ptpichetPichet Dokrak2010-09-30 08:43:10+00:002010-09-30 08:43:10updated13ptsombonSomboon Muaenpud2010-09-30 08:19:44+00:002010-09-30 08:19:44updated12somchit_chaSomchit Chapan2010-09-30 06:16:45+00:002010-09-30 06:16:45updated11ptbenjaBenjamas Sartsupap2010-09-30 06:11:27+00:002010-09-30 06:11:27updated10ptjtutanptjtutan2010-09-30 06:01:52+00:002010-09-30 06:01:52updated9ptjtutanptjtutan2010-09-30 06:01:03+00:002010-09-30 06:01:03updated8pttong89Nopparat Sangkamanee2010-09-30 04:46:11+00:002010-09-30 04:46:11updated7etrenuKrueda Kaewthong2010-09-29 12:44:46+00:002010-09-29 12:44:46updated6etrenuKrueda Kaewthong2010-09-29 11:17:04+00:002010-09-29 11:17:04updated5etrenuKrueda Kaewthong2010-09-29 11:15:10+00:002010-09-29 11:15:10updated4etrenuKrueda Kaewthong2010-09-29 11:09:16+00:002010-09-29 11:09:16updated3etrenuKrueda Kaewthong2010-09-29 10:55:59+00:002010-09-29 10:55:59updated2First createdetrenuKrueda Kaewthong2010-09-29 10:46:12+00:002010-09-29 10:46:12created1wiki2014-03-11T03:23:42+00:00groups/poly_ordinarycourse/wiki/welcomeFalseหมวดวิชาสามัญ (poly_ordinarycourse)/groups/poly_ordinarycourse/wiki/welcome/_poly_ordinarycourse.htmlKrueda Kaewthong189 updatesหมวดวิชาสามัญ (poly_ordinarycourse) หมวดวิชาสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปวช.1/ 2000-1101 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร...Falseetrenu2014-03-11T03:23:42+00:00Repairing bad index entrysomchit_chaSomchit Chapan2014-05-07 02:30:18+00:002014-05-07 02:30:18updated21somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:29:31+00:002011-05-13 08:29:31updated20somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:28:51+00:002011-05-13 08:28:51updated19somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:25:52+00:002011-05-13 08:25:52updated18somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:23:38+00:002011-05-13 08:23:38updated17somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:20:58+00:002011-05-13 08:20:58updated16somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:19:04+00:002011-05-13 08:19:04updated15somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:17:13+00:002011-05-13 08:17:13updated14somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:14:28+00:002011-05-13 08:14:28updated13somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:13:05+00:002011-05-13 08:13:05updated12somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:11:23+00:002011-05-13 08:11:23updated11somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:09:24+00:002011-05-13 08:09:24updated10somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:06:28+00:002011-05-13 08:06:28updated9somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:04:14+00:002011-05-13 08:04:14updated8Added tag - hotsomchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:02:43+00:002011-05-13 08:02:43addTag7somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 08:01:08+00:002011-05-13 08:01:08updated6somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 07:58:53+00:002011-05-13 07:58:53updated5somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 07:57:16+00:002011-05-13 07:57:16updated4somchit_chaSomchit Chapan2011-05-13 07:54:29+00:002011-05-13 07:54:29updated3somchit_chaSomchit Chapan2011-05-12 04:04:28+00:002011-05-12 04:04:28updated2First createdsomchit_chaSomchit Chapan2011-03-04 07:54:07+00:002011-03-04 07:54:07created1wiki2011-05-13T08:29:31+00:00groups/poly_ordinarycourse/wiki/2954cFalseหน่วยที่ 5 เมทริกซ์/groups/poly_ordinarycourse/wiki/2954c/_5_.htmlSomchit Chapan21 updatesหน่วยที่ 5 เมทริกซ์ [untitled.JPG][image] [image][untitled.JPG][image][image][image][image][untitled.JPG][untitled.JPG][image][image][image][image][untitled.JPG][i...Falsesomchit_cha2011-05-13T08:29:31+00:00hot/groups/poly_ordinarycourse/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_ordinarycourse/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_ordinarycourse/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search