Tags

  งานปรับอากาศรถยนต์

  งานปรับอากาศรถยนต์การปรับอากาศรถยนต์

  การเรียนรู้ระบบปรับอากาศรถยนต์ระดับ.ปวช 3

  1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปรับอากาศ

  ควบคุมอุณหภูมิ

  ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศ

  ควบคุมความชื้น

  ทำให้สะอาด

  2.อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศรถยนต์

  คอมเพรสเซอร์

  คอนเดนเซอร์

  อิวาพอเรเตอร์

  รีซีฟเวอร์ดรายเออร์

  วาวล์แอร์

  ทางเดินน้ำยาแอร์

  สารความเย็น

  หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์

  3.การต่อวงทางเดินสารความเย็น

  หน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบ

  การต่อระบบปรับอากาศรถยนต์

  การตัดท่อทองแดง

  การบานท่อชั้นเดียว

  การบานท่อสองชั้น

  4.การตรวจเช็คสภาพคอมเพรสเซอร์

  แบบของคอมเพรสเซอร์

  การถอด-ประกอบคอมเพรสเซอร์

  การตรวจเช็คสภาพ

  5.การถอดและประกอบชุดอิวาพอเรเตอร์

  การถอดและประกอบชุดอิวาพอเรเตอร์

  การตรวจเช็คของอิวาพอเรเตอร์

  6.การต่อวงจรควบคุมปรับอากาศ

  หน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุม

  หลักการควบคุมการทำงาน

  7.การทำสุญญากาศและเติมสารความเย็น

  การตรวจสอบปริมาณน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์และการเติม

  การทำสุญญากาศ การเติมสารความเย็น การเช็ครั่ว

  8.การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข

  สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องปรับรถยนต์

  การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

  9.การให้บริการระบบปรับอากาศรถยนต์

  การบริการประกอบด้วย 2 แระเภท

  ขั้นตอนการบริการ

  10.การประมาณราคาค่าบริการ

  การประมาณราคาทั่วไป

  การประมาณราคาโดยใช้ชั่วโมงมาตรฐาน

  การประมาณราคาโดยใช้ค่าดัชนี

  11.บทความปลอดภัย ปวช.3


  ย้อนกลับ

  Comments

  /groups/poly_motorvehicles/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_motorvehicles/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_motorvehicles/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_motorvehicles/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_motorvehicles/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_motorvehicles/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search