Tags

  หนว่ยที่ 6 การประหยัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง


  น่วยที่
  6
  จำนวน 2 ชั่วโมง

  แผนการจัดการเรียนรู้

  วิชา เทคนิคการประหยัดพลังงาน

  ชื่อหน่วย การประหยัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

  เรื่อง การสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปั๊มน้ำ ระบบอัดอากาศ

  1.สาระสำคัญ

  เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าสามารถนำไปแปลรูปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้ โดยทั่วไปอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังที่มีกันอย่างแพร่หลายในบ้านเรือนหรืออุตสาหกรรมการผลิตต่างๆคือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ได้แก่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำและระบบอัดอากาศ เป็นต้น ดังนั้นการมีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นของหลักการทำงานตลอดจนการเลือกใช้งาน ของอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์ต่อการลดการใช้พลังงานได้ เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในกระบวนการผลิตหลักของทุกอุตสาหกรรม

  2.จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกการสูญเสียพลังงานในมอเตอร์ไฟฟ้าได้
  2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างขนาดมอเตอร์กับโหลดได้
  3. บอกวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้มอเตอร์ได้
  4. บอกความสำคัญในการประหยัดพลังงานโดยการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้
  5. บอกการประหยัดพลังงานในการใช้งานปั๊มน้ำได้
  6. บอกการประหยัดพลังงานในการใช้งานเครื่องอัดอากาศได้

  3.เนื้อหาสาระ

  1. การสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
  2. ปั๊มน้ำ  Comments

  /groups/poly_electronics/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_electronics/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_electronics/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_electronics/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_electronics/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_electronics/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search