Tags

  โทรศัพท์

  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  ลักษณะรายวิชา

  รหัส 2104 2217 ชื่อวิชา โทรศัพท์ หน่วยกิต 2 จำนวนชั่วโมง 4

  เวลาเรียนต่อภาค 64 ชั่วโมง รายวิชาหมวด วิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นปวช.3

  จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการระบบโทรศัพท์ วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์

  2. เพื่อให้สามารถติดตั้ง ทดสอบ ปรับตั้งและประมาณและชุมสายโทรศัพท์

  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบรัอย ประณีตรอบคอบและปลอดลัย

  มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์และชุมสานโทรศัพท์

  2. ติดตั้ง ทดสอบ และปรับตั้งและประมาณราคาชุมสายอัตโนมัติขนาดเล็ก

  3. บำรุงรักษาชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติขนาดเล็ก

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฎิบัติระบบโทรศัพท์ วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ แบบต่างๆ ชุมสายโทรศัพท์แบบ MAUAL, AUTOMATIC PABX , SPC , CELLULAR ,ISDN

  กำหนดการสอน คลิก

  เนื้อหารายวิชา คลิก

  1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11

  อาจารย์ผู้สอน อ. อนุโลม ศรีพิณ

  กลับสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

  (หน้าถัดไป)

  Comments

  /groups/poly_electronics/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_electronics/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_electronics/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_electronics/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_electronics/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_electronics/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search