Tags

  ห่นวยที่1

  เรื่องวิวัฒนาการของโทรศัพท์

  1.วิวัฒนาการของโทรศัพท์ ซึ่งก็กำลังจะกล่าวดังต่อไปนี้คือว่า โทรศัพท์นี้นะครับก็ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2419 โดย อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบลล์ โดยใช้หลักการสั่นสะเทือนของ ไดอะแฟรมที่อยู่กับสนามแม่เหล็ก เมื่อมีเสียงพูดเข้ามานะครับก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนสนามแม่เหล็กก็จะตัดผ่านขดลวด ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้น กระแสไฟฟ้าก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเสียงที่ตัวรับ

  และก็ต่อมา คือในปี พ.ศ. 2420 โทมัส อัลวา เอดิสัน คนนี้ได้ประดิษฐ์ตัวส่งสัญญาณโดยใช้คาร์บอน คือเมื่อมีเสียงมากระทบคาร์บอนก็จะทำให้คาร์บอนมีความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามเสียง และก็ทำให้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงด้วยทำให้การสื่อสารเป็นไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมอีกมาก

  เนื่องจากเมื่อมีเสียงมากระทบแผ่นไดอะแฟรม แผ่นไดอะแฟรมจะไปกดผง คาร์บอน (Carbon) ทำให้ค่าความต้านทานของ ผงคาร์บอน เปลี่ยนแปลงไปตามแรงกด ดังนั้นแรงเคลื่อน ตกคร่อมผงคาร์บอนจะเปลี่ยนแปลงด้วย เนื่องจากแรงเคลื่อน ที่จ่ายให้ คาร์บอน มีค่ามากพอสมควร การเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อน จึงมีมากตามไปด้วย และการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลง ยอดของ DC ที่จ่ายให้คาร์บอน ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็คือ AC ที่ขี่อยู่บนยอดของ DC นั่นเอง

  ในปี พ.ศ. 2421 สหรัฐอเมริกา ได้เปิดให้ใช้บริการโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นระบบที่ใช้พนักงานต่อสาย มีเพียง 21 หมายเลขเท่านั้น เป็นระบบที่ใช้แบตเตอรี่ประจำเครื่องต่อมาจึงได้ใช้ระบบแบตเตอรี่ร่วม

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 อัลมอน บี สตรอเจอร์ ก็ได้พัฒนาระบบโทรศัพท์ที่ใช้พนักงานต่อเชื่อมมาเป็นระบบอัติโนมัตแบบสเตพ บาย สเตพ โดยใช้สวิตช์เป็นแบบกลไฟฟ้า และก็ต่อมาอีกเช่นเคยได้พัฒนามาเป็นแบบครอสบาร์สามารถทำงานได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น และ ในปี พ.ศ. 2503 ได้มีการพัฒนาชุมสายโทรศัพท์โดยการใช้สารกึ่งตัวนำแทนสวิตช์แบบกลไฟฟ้าพัฒนาแล้วนะเนี่ย ซึ่งเรียกว่า ระบบสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรารู้จักกันนั่น

  ในปี พ.ศ. 2513 ก็ได้มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงานของชุมสายโทรศัพท์ แต่ยังทำงานด้วยระบบอะนาล็อกอยู่ และก็อีกต่อมา ได้นำเอาเทคนิคการหน่วงเวลา และผสมสัญญาณแบบรหัสพัลส์ ทำให้ระบบโทรศัพท์เป็นแบบ ดิจิตอล

  2.วิวัฒนาการโทรศัพท์ในประเทศไทย

  ตำนานไปรษณีย์โทรเลขสยาม" พ.ศ. 2429 ถึง พ.ศ. 2468 ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์ในประเทศไทยไว้ว่า ประเทศไทยได้นำเอาโทรศัพท์มาใช้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2424 ตรงกับรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรมกลาโหม (กระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน) ได้สั่งเข้ามาใช้งานในกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยติดตั้งที่กรมอู่ทหารเรือกรุงเทพฯ 1 เครื่อง และป้อมยามปากน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการอีก 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง เพื่อจะ

  ได้แจ้งข่าวเรือ เข้าออกในแม่น้ำ เจ้าพระยาให้ทางกรุงเทพฯทราบ
  พ.ศ. 2429 กิจการโทรศัพท์ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น จำนวนเลขหมายและบุคลากร ก็เพิ่มมากขึ้น ยุ่งยากแก่การบริหารงาน ของกรมกลาโหม ดังนั้น กรมกลาโหม จึงได้โอนกิจการของโทรศัพท์ ให้ไปอยู่ใน การ ดูแลและดำเนินการ ของกรมไปรษณีย์ โทรเลข ต่อมากรมไปรษณีย์โทรเลขก็ได้ขยายกิจการโทรศัพท์จากภาครัฐสู่เอกชน โดยให้ ประชาชน มีโอกาสใช้โทรศัพท์ได้ ในระยะนี้เครื่องที่ใช้จะเป็น ระบบแม็กนีโต (Magneto) หรือระบบ โลคอลแบตเตอรี่ (Local Battery )
  พ.ศ. 2450 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้สั่งโทรศัพท์ ระบบคอมมอนแบตเตอรี่ (Common Battery) หรือ เซ็นทรัล แบตเตอรี่ (Central Battery) มาใช้ซึ่งสะดวกและประหยัดกว่าระบบแม็กนีโตมาก
  พ.ศ. 2479 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้สั่งซื้อชุมสายระบบสเต็บบายสเต็บ (Step by Step) ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถหมุนเลขหมายถึงกันโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพนักงานต่อสาย (Operator) เหมือน โลคอ แบตเตอรี่ หรือ เซ็นทรัล แบตเตอรี่
  พ.ศ. 2497 เนื่องจากกิจการโทรศัพท์ได้เจริญก้าวหน้ามาก ประชาชนนิยมใช้ แพร่หลายไปทั่วประเทศ กิจการใหญ่ โตขึ้นมากทำให้การบริหารงานลำบากมากขึ้น เพราะกรมไปรษณีย์โทรเลขต้องดูแลเรื่องอื่นอีกมาก ดังนั้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้น โดยแยก กองช่างโทรศัพท์กรมไปรษณีย์โทรเลขมาตั้งเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้น มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง คมนาคมมาจนถึงปัจจุบัน องค์การโทรศัพท์หลังจากที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว ก็ได้รับโอนงานกิจการโทรศัพท์มาดูแล
  พ.ศ. 2517 องค์การโทรศัพท์ก็สั่งซื้อชุมสายโทรศัพท์ระบบคอสบาร์ (Cross Bar) มาใช้งานระบบคอสบาร์ เป็นระบบอัตโนมัติเหมือนระบบสเต็บบายสเต็บแต่ทันสมัยกว่าทำงานได้เร็วกว่า มีวงจรพูดได้มากกว่า และขนาดเล็กกว่า
  พ.ศ. 2526 องค์การโทรศัพท์ได้นำระบบชุมสาย SPC (Storage Program Control) มาใช้งาน ระบบ SPC เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer) ทำงานได้รวดเร็วมาก ขนาดเล็ก กินไฟน้อย และยังให้ บริการ เสริมด้าน อื่น ๆ ได้อีกด้วย
  ในปัจจุบันชุมสายโทรศัพท์ที่ติดตั้งใหม่ ๆ จะเป็นระบบ SPC ทั้งหมด ระบบอื่น ๆ เลิกผลิตแล้ว ประเทศไทยเรากำลัง เร่งติดตั้งโทรศัพท์เพื่อให้พอใช้กับประชาชน ดังจะเห็นจากโครงการ 3 ล้านเลขหมายในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และโครงการอื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งวิทยุโทรศัพท์อีกด้วย เพื่อเสริมให้ระบบสื่อสารในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ เอื้ออำนวย ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

  .

  ที่มาจากhttp://www.one-2-win.com/telephone_02.htm

  http://www.youtube.com/watch?v=qYnt9pcYRXU

  เข้าสู่หน้าต่างแบบทดสอบหลังเรียน

  1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11

  ย้อนกลับ

  หน้าแรก

  Comments

  /groups/poly_electronics/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_electronics/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_electronics/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_electronics/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_electronics/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_electronics/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search