Tags

  หัวข้อที่ 15 การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  โครงการจัดการเรียนรู้

  วิชา 2104-2115 อิเล็กทรอนิกส์อุสาหกรรม

  หน่วยที่ 2 การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  เรื่อง การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  -วงจรบริดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์

  -สเตปเปอร์มอเตอร์

  -โครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์

  -การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ทำงาน

  -หลักการทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์

  ครั้งที่ 15

  จำนวน 6 ชั่วโมง

  จุดประสงค์การสอน

  รายการสอน

  1.อธิบายหลักการทำงานวงจรบริดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์ได้

  2.เขียนคุณสมบัติของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  3. .อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  4.อธิบายหลักการควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ทำงานได้

  5.อธิบายหลักการทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์

  การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  -วงจรบริดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์

  -สเตปเปอร์มอเตอร์

  -โครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์

  -การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ทำงาน

  -หลักการทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์

  วิธีการสอน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน / บรรยาย / ถาม- ตอบ / ทำแบบทดสอบหลังเรียน

  สื่อการสอน

  1. ใบความรู้

  2. ใบงาน

  3. แผ่นใส

  4. แบบทดสอบก่อนเรียน

  5. แบบทดสอบหลังเรียน

  หนังสืออ้างอิง

  พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริม-อาชีวะ, 2546.

  การประเมินผล ทำแบบทดสอบ ได้เกินร้อยละ50

  แผนการจัดการเรียนรู้

  รหัสวิชา 2104-2115 วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุสาหกรรม จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

  ชื่อหน่วย การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  เรื่อง การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  -วงจรบริดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์

  -สเตปเปอร์มอเตอร์

  -โครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์

  -การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ทำงาน

  -หลักการทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์

  สาระสำคัญ

  สเตปเปอร์มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่มีความสำคัญในการทำงานมากอีกชนิดหนึ่งถูกนำไปใช้แพร่หลายมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติในการทำงานที่แตกต่างไปจากมอเตอร์ทั่งไป สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางและตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตอบสนองได้ดีเยี่ยมต่อการเริ่มทำงาน การหยุดทำงาน และการหมุนกลับทาง ตัวสเตปเปอร์มอเตอร์ ไม่มีแปรงถ่านสัมผัสร่วมในมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์มีอายุยาวนานมากขึ้น เป็นมอเตอร์ที่ตอบสนองได้ดีกับสัญญาณพัลส์อินพุตแบบดิจิตอลควบคุมวงจรแบบวงเปิด

  จุดประสงค์การเรียน

  จุดประสงค์ทั่วไป

  เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวงจรบรดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  พุทธิพิสัย

  1. อธิบายความหมายของวงจรบรดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์ได้

  2. บอกประโยชน์ของวงจรบรดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์ได้

  ทักษะพิสัย

  1. เขียนสรุปใจความสำคัญของการสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  2. เขียนขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักของการควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ทำงานได้

  จิตพิสัย

  1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  2. ยอมรับฟังเรื่องการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ได้อย่างตั้งใจ

  เนื้อหาสาระ

  เรื่อง การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  -วงจรบริดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์

  -สเตปเปอร์มอเตอร์

  -โครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์

  -การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ทำงาน

  -หลักการทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์

  กิจกรรมการเรียนรู้

  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

  1.ครูชี้แจ้งวัตถุประสงค์หัวข้อเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์

  2.นักศึกษาช่วยกันคิดและแก้ปัญหาในเรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์

  3.ครูฉายแผ่นใสพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  4.ครูสรุปสาระสำคัญของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  ขั้นสอน

  1. ให้นักเรียนดูรายละเอียดและประเด็นที่สำคัญในหนังสือพร้อมสังเกตสาระน่ารู้

  2. ให้นักเรียนสรุปประเด็นสำคัญและตอบ ปัญหาน่าคิดในหนังสือ

  3. ครูถามคำถามให้นักศึกษาร่วมกันตอบ

  4. ครูแนะนำให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก web Guide ในหนังสือ

  5. ให้นักศึกษาทำความเข้าใจ เรื่องลักษณะของโครงการที่ดี

  6. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

  ขั้นสรุป

  7. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

  8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ

  9. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย

  10. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวในการทำกิจกรรมในคาบเรียนต่อไป

  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

  1. ใบความรู้
  2. ใบงาน
  3. แผ่นใส
  4. แบบทดสอบก่อนเรียน
  5. แบบทดสอบหลังเรียน
  6. Web Guide

  การบูรณาการเชื่อมโยง

  สาระการเรียนรู้

  การบูรณาการ

  กิจกรรม

  การเขียนโครงการ

  วิทยาศาสตร์

  ค้นหาวิเคราะห์ข้อมูล

  สังคม

  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

  เครื่องมือวัดผลตามพุทธิพิสัย (8 คะแนน)

  1. อธิบายความหมายของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้

  2. บอกประเภทของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้

  เครื่องมือวัดผลตามทักษะพิสัย (6 คะแนน)

  1. เขียนสรุปใจความสำคัญของโครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  2. เขียนขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักของโครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  เครื่องมือวัดผลตามจิตพิสัย (6 คะแนน)

  1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวงจรบรดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์

  2. ยอมรับฟังเรื่องวงจรบรดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์อย่างตั้งใจ

  เกณฑ์การวัดผลตามพุทธิพิสัย

  การตอบคำถามข้อ 1

  อธิบายความหมายของวงจรบรดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์ได้

  อธิบายหน้าที่ของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  อธิบายความแตกต่างของการใช้ควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ทำงานกับไม่ใช้ได้

  สเตปเปอร์มอเตอร์ คือ มีคุณสมบัติคล้ายกับมอเตอร์ไฟตรงแบบมีมีแปรงถ่าน แต่มีขั่ที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กจำนวนมาก

  ถ้าผู้เรียนตอบได้ถูกต้องให้ 4 คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  การตอบคำถามข้อที่ 2

  บอกการใช้งานของการควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ทำงาน

  บอกหน้าที่ของหลักการทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์ ได้

  วงจรบริดจ์ควบคุมอาร์เมเจอร์ คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อร่วมในวงจรมอเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมอาร์เมเจอร์ให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้มามีความเข้มและมีขั่วเปลี่ยนแปลง

  อธิบายการทำงานของ PWM

  ถ้าผู้เรียนตอบคำถามตามแนวทางข้างต้นและครบทุกวัยให้ 4 คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  เกณฑ์การวัดผลตามทักษะพิสัย

  การตอบคำถามข้อที่ 1

  เขียนสรุปใจความสำคัญของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  ให้ครูพิจารณาเรื่องการใช้ความคิด การเปรียบเทียบ การนำเสนอและการให้เหตุผลถ้าผู้เรียนตอบตรงประเด็นให้ 3 คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  การตอบคำถามข้อที่ 2

  เขียนขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักของโครงสร้างและส่วนประกอบของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้

  ให้ครูพิจารณาเรื่องการใช้ความคิด การเขียนแผนผัง การนำเสนอและการให้เหตุผลถ้าผู้เรียนตอบตรงประเด็นให้ 3 คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  เกณฑ์การวัดผลตามจิตพิสัย

  การตอบคำถามข้อที่ 1

  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  ให้ครูพิจารณาตามความเหมาะสม(3 คะแนน)

  การตอบคำถามข้อที่ 2

  ยอมรับฟังเรื่องการเขียนโครงการอย่างตั้งใจและนำไปใช้ได้ถูกต้อง

  ให้ครูพิจารณาตามความเหมาะสม(3 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมินผลอยู่ภาคผนวก

  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมอยู่ภาคผนวก

  แบบประเมินผลอยู่ภาคผนวก

  แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ภาคผนวก

  ผลการใช้แผนการสอนอยู่ภาคผนวก

  To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button.

  When you edit this page, you can use the editing toolbar to:

  • Rename the page
  • Apply paragraph or character styles to text
  • Create bulleted lists, numbered lists, and tables
  • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies
  • Attach files
  • View HTML source for the page

  For more information about editing pages, click Help.

  Comments

  /groups/poly_computer/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_computer/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot1/groups/poly_computer/sidebar/HotListRepairing bad index entrybenjawanchBenjawan Chuensakul2014-05-07 04:30:51+00:002014-05-07 04:30:51updated32benjawanchBenjawan Chuensakul2010-10-01 07:12:20+00:002010-10-01 07:12:20updated31sorrasakwSorrasak Wangdee2010-10-01 07:09:31+00:002010-10-01 07:09:31updated30benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 08:17:03+00:002010-09-30 08:17:03updated29benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:24:35+00:002010-09-30 07:24:35updated28benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:24:11+00:002010-09-30 07:24:11updated27benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:23:19+00:002010-09-30 07:23:19updated26sorrasakwSorrasak Wangdee2010-09-30 07:07:44+00:002010-09-30 07:07:44updated25benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:01:00+00:002010-09-30 07:01:00updated24benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:12:44+00:002010-09-30 06:12:44updated23benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:07:11+00:002010-09-30 06:07:11updated22benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:06:13+00:002010-09-30 06:06:13updated21benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:05:49+00:002010-09-30 06:05:49updated20benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:05:18+00:002010-09-30 06:05:18updated19benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:04:41+00:002010-09-30 06:04:41updated18benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:04:06+00:002010-09-30 06:04:06updated17benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:03:19+00:002010-09-30 06:03:19updated16benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:00:10+00:002010-09-30 06:00:10updated15benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:55:38+00:002010-09-30 05:55:38updated14benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:50:47+00:002010-09-30 05:50:47updated13benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:46:52+00:002010-09-30 05:46:52updated12benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:49:06+00:002010-09-30 04:49:06updated11benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:48:04+00:002010-09-30 04:48:04updated10benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:30:08+00:002010-09-30 04:30:08updated9benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:27:51+00:002010-09-30 04:27:51updated8benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:27:07+00:002010-09-30 04:27:07updated7benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:24:40+00:002010-09-30 04:24:40updated6benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:07:31+00:002010-09-30 04:07:31updated5benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:07:16+00:002010-09-30 04:07:16updated4Added tag - hotbenjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:01:40+00:002010-09-30 04:01:40addTag3benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:00:47+00:002010-09-30 04:00:47updated2First createdbenjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 03:05:11+00:002010-09-30 03:05:11created1wiki2010-10-01T07:12:20+00:00groups/poly_computer/wiki/db135Falseไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น/groups/poly_computer/wiki/db135/index.htmlBenjawan Chuensakul32 updatesไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 2. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้างการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 3. เพื...Falsebenjawanch2010-10-01T07:12:20+00:00hot/groups/poly_computer/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_computer/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_computer/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search