Tags

  หัวข้อที่ 14 การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์: 2

  โครงการจัดการเรียนรู้

  วิชา 2104-2115 อิเล็กทรอนิกส์อุสาหกรรม

  หน่วยที่ 2 การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  เรื่อง การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  -มอเตอร์และชนิดของมอเตอร์

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

  -การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

  -การควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  ครั้งที่ 14

  จำนวน 6 ชั่วโมง

  จุดประสงค์การสอน

  รายการสอน

  1.บอกลักษณะมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์ได้

  2.อธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้

  3.บอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับได้

  4.บอกวิธีการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

  5.อธิบายหลักการทำงานของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  -มอเตอร์และชนิดของมอเตอร์

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

  -การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

  -การควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  วิธีการสอน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน / บรรยาย / ถาม- ตอบ / ทำแบบทดสอบหลังเรียน

  สื่อการสอน

  1. ใบความรู้

  2. ใบงาน

  3. แผ่นใส

  4. แบบทดสอบก่อนเรียน

  5. แบบทดสอบหลังเรียน

  หนังสืออ้างอิง

  พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะ. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริม-อาชีวะ, 2546.

  การประเมินผล ทำแบบทดสอบ ได้เกินร้อยละ50

  แผนการจัดการเรียนรู้

  รหัสวิชา 2104-2115 วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุสาหกรรม จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

  ชื่อหน่วย การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  เรื่อง การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  -มอเตอร์และชนิดของมอเตอร์

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

  -การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

  -การควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  สาระสำคัญ

  มอเตอร์ คือ เครื่องกลไฟฟ้า ที่เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบการหมุนเคลื่อนโครงสร้างมอเตอร์มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือส่วนแม่เหล็กคงที่หรือส่วนคงที่ และส่วนขดลวดเคลื่อนหรือส่วนเคลื่อนที่ อาจเรียกอาร์เมเจอร์ มอเตอร์ที่ผลิตมาใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คือ มอเตอร์ที่ทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟตรง

  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ มอเตอร์ที่ทำงานด้วยแหล่จ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

  จุดประสงค์การเรียน

  จุดประสงค์ทั่วไป

  เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  พุทธิพิสัย

  1. อธิบายความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้

  2. บอกประโยชน์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ได้

  ทักษะพิสัย

  1. เขียนสรุปใจความสำคัญของการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้

  2. เขียนขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้

  จิตพิสัย

  1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ได้

  2. ยอมรับฟังเรื่องการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ได้อย่างตั้งใจ

  เนื้อหาสาระ

  เรื่อง การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  -มอเตอร์และชนิดของมอเตอร์

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

  -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

  -การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

  -การควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  กิจกรรมการเรียนรู้

  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

  1.ครูชี้แจ้งวัตถุประสงค์หัวข้อเรื่องการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  2.นักศึกษาช่วยกันคิดและแก้ปัญหาในเรื่องการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  3.ครูฉายแผ่นใสพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  4.ครูสรุปสาระสำคัญของการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  ขั้นสอน

  1. ให้นักเรียนดูรายละเอียดและประเด็นที่สำคัญในหนังสือพร้อมสังเกตสาระน่ารู้

  2. ให้นักเรียนสรุปประเด็นสำคัญและตอบ ปัญหาน่าคิดในหนังสือ

  3. ครูถามคำถามให้นักศึกษาร่วมกันตอบ

  4. ครูแนะนำให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก web Guide ในหนังสือ

  5. ให้นักศึกษาทำความเข้าใจ เรื่องลักษณะของโครงการที่ดี

  6. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

  ขั้นสรุป

  7. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

  8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ

  9. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย

  10. ให้นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวในการทำกิจกรรมในคาบเรียนต่อไป

  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

  1. ใบความรู้
  2. ใบงาน
  3. แผ่นใส
  4. แบบทดสอบก่อนเรียน
  5. แบบทดสอบหลังเรียน
  6. Web Guide

  การบูรณาการเชื่อมโยง

  สาระการเรียนรู้

  การบูรณาการ

  กิจกรรม

  การเขียนโครงการ

  วิทยาศาสตร์

  ค้นหาวิเคราะห์ข้อมูล

  สังคม

  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

  เครื่องมือวัดผลตามพุทธิพิสัย (8 คะแนน)

  1. อธิบายความหมายของมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์ได้

  2. บอกประเภทของมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์ได้

  เครื่องมือวัดผลตามทักษะพิสัย (6 คะแนน)

  1. เขียนสรุปใจความสำคัญของการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้

  2. เขียนขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักของการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้

  เครื่องมือวัดผลตามจิตพิสัย (6 คะแนน)

  1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์

  2. ยอมรับฟังเรื่องการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์อย่างตั้งใจ

  เกณฑ์การวัดผลตามพุทธิพิสัย

  การตอบคำถามข้อ 1

  อธิบายความหมายของมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์ได้

  อธิบายหน้าที่ของการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้

  อธิบายความแตกต่างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับได้

  การต่ออนุกรม คือ การต่อลวดแม่เหล็กไฟฟ้าอนุกรมอาร์เมเจอร์เมื่จ่ายกำลังไฟฟ้าให้มอเตอร์จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรเท่ากันตลอด

  ถ้าผู้เรียนตอบได้ถูกต้องให้ 4 คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  การตอบคำถามข้อที่ 2

  บอกการใช้งานของการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

  บอกหน้าที่ของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้

  มอเตอร์ที่ผลิตมาใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

  สวิตช์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ มีตัวป้องกันการเกิดกระแสไหลเกินพิกัดคือลักษณะสวิตช์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์

  ถ้าผู้เรียนตอบคำถามตามแนวทางข้างต้นและครบทุกวัยให้ 4 คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  เกณฑ์การวัดผลตามทักษะพิสัย

  การตอบคำถามข้อที่ 1

  เขียนสรุปใจความสำคัญของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้

  ให้ครูพิจารณาเรื่องการใช้ความคิด การเปรียบเทียบ การนำเสนอและการให้เหตุผลถ้าผู้เรียนตอบตรงประเด็นให้ 3 คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  การตอบคำถามข้อที่ 2

  เขียนขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้

  ให้ครูพิจารณาเรื่องการใช้ความคิด การเขียนแผนผัง การนำเสนอและการให้เหตุผลถ้าผู้เรียนตอบตรงประเด็นให้ 3 คะแนน ถ้าตอบนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

  เกณฑ์การวัดผลตามจิตพิสัย

  การตอบคำถามข้อที่ 1

  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

  ให้ครูพิจารณาตามความเหมาะสม(3 คะแนน)

  การตอบคำถามข้อที่ 2

  ยอมรับฟังเรื่องการเขียนโครงการอย่างตั้งใจและนำไปใช้ได้ถูกต้อง

  ให้ครูพิจารณาตามความเหมาะสม(3 คะแนน)

  เกณฑ์การประเมินผลอยู่ภาคผนวก

  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมอยู่ภาคผนวก

  แบบประเมินผลอยู่ภาคผนวก

  แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ภาคผนวก

  ผลการใช้แผนการสอนอยู่ภาคผนวก

  To edit this page, click the Edit (pencil) button. To delete this page, click the Delete (–) button.

  When you edit this page, you can use the editing toolbar to:

  • Rename the page
  • Apply paragraph or character styles to text
  • Create bulleted lists, numbered lists, and tables
  • Insert media, such as images, audio, or QuickTime movies
  • Attach files
  • View HTML source for the page

  For more information about editing pages, click Help.

  Comments

  /groups/poly_computer/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_computer/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot1/groups/poly_computer/sidebar/HotListRepairing bad index entrybenjawanchBenjawan Chuensakul2014-05-07 04:30:51+00:002014-05-07 04:30:51updated32benjawanchBenjawan Chuensakul2010-10-01 07:12:20+00:002010-10-01 07:12:20updated31sorrasakwSorrasak Wangdee2010-10-01 07:09:31+00:002010-10-01 07:09:31updated30benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 08:17:03+00:002010-09-30 08:17:03updated29benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:24:35+00:002010-09-30 07:24:35updated28benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:24:11+00:002010-09-30 07:24:11updated27benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:23:19+00:002010-09-30 07:23:19updated26sorrasakwSorrasak Wangdee2010-09-30 07:07:44+00:002010-09-30 07:07:44updated25benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:01:00+00:002010-09-30 07:01:00updated24benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:12:44+00:002010-09-30 06:12:44updated23benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:07:11+00:002010-09-30 06:07:11updated22benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:06:13+00:002010-09-30 06:06:13updated21benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:05:49+00:002010-09-30 06:05:49updated20benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:05:18+00:002010-09-30 06:05:18updated19benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:04:41+00:002010-09-30 06:04:41updated18benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:04:06+00:002010-09-30 06:04:06updated17benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:03:19+00:002010-09-30 06:03:19updated16benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:00:10+00:002010-09-30 06:00:10updated15benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:55:38+00:002010-09-30 05:55:38updated14benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:50:47+00:002010-09-30 05:50:47updated13benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:46:52+00:002010-09-30 05:46:52updated12benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:49:06+00:002010-09-30 04:49:06updated11benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:48:04+00:002010-09-30 04:48:04updated10benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:30:08+00:002010-09-30 04:30:08updated9benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:27:51+00:002010-09-30 04:27:51updated8benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:27:07+00:002010-09-30 04:27:07updated7benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:24:40+00:002010-09-30 04:24:40updated6benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:07:31+00:002010-09-30 04:07:31updated5benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:07:16+00:002010-09-30 04:07:16updated4Added tag - hotbenjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:01:40+00:002010-09-30 04:01:40addTag3benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:00:47+00:002010-09-30 04:00:47updated2First createdbenjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 03:05:11+00:002010-09-30 03:05:11created1wiki2010-10-01T07:12:20+00:00groups/poly_computer/wiki/db135Falseไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น/groups/poly_computer/wiki/db135/index.htmlBenjawan Chuensakul32 updatesไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 2. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้างการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 3. เพื...Falsebenjawanch2010-10-01T07:12:20+00:00hot/groups/poly_computer/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_computer/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_computer/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search