Tags

  หน่วยที่ 2 เครื่องมืออุปกรณ์และการเขียนตัวเลขตัวอักษรที่ใช้ในงานเขียนแบบ

  บทที่ 1
  เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

  สาระการเรียนรู้
  อุปกรณ์และเครื่องมือเขียนแบบนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สามารถเขียนแบบได้ดี รวดเร็ว และประหยัดเวลา การเขียนแบบให้ได้มาตรฐานจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุเขียนแบบอย่างถูกต้อง จึงควรทำความเข้าใจกับเครื่องมือเขียนแบบ เพื่อให้การเลือกซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือที่ถูกต้องมีคุณภาพดี

  เนื้อหา
  1. ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
  2. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

  จุดประสวค์การเรียนรู้
  1. บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบได้
  2. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิดเขียนแบบได้ถูกต้อง

  แบบงานที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้น นอกจากจะอาศัยทักษะของผู้เขียนแบบแล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบก็มีส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้การเขียนแบบได้แบบงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้ช่างเทคนิคหรือผู้ผลิตสามารถเข้าใจรายละเอียดต่างๆ และนำไปผลิตให้ได้งานที่มีคุณภาพตามต้องการ การเขียนแบบที่ถูกต้องชัดเจนมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ผู้เขียนต้องมีประสบการณ์และความชำนาญการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบมีดังนี้

  1 ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
  ในงานเขียนแบบทั่วไป แบบงานจะสำเร็จสมบูรณ์ได้มาตรฐาน นอกจากจะต้องใช้ทักษะของผู้ปฏิบัติงานแล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ เครื่องมือมีส่วนที่จะช่วยให้งานเขียนแบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบพื้นฐานประกอบด้วย
  1. โต๊ะเขียนแบบและกระดานเขียนแบบ
  การเขียนแบบทางอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่จะใช้โต๊ะเขียนแบบซึ่งมีโครงสร้างแตกต่างกันไป แล้วแต่บริษัทผู้ออกแบบ แต่โดยทั่วไปจะมีความสูงเป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือบางชนิดอาจปรับความสูงให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ พื้นโต๊ะจะเรียบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบด้านข้างตรงและได้ฉาก มีขนาดต่างกัน ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ 500 x 600 มม. (ดังรูป 2.1)
  กระดานเขียนแบบ ส่วนมากใช้สำหรับงานสนาม แต่ก็ใช้ในโรงเรียนบ้างเหมือนกัน ในกรณีที่ไม่มีโต๊ะเขียนแบบ(ดังรูป 1.1)

  รูปที่ 2.1 โต๊ะเขียนแบบมาตรฐาน

  รูปที่ 2.2 กระดานเขียนแบบ

  2. อุปกรณ์ที่ใช้ขีดเส้น
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการขีดเส้น ได้แก่ ไม้ที บรรทัดสามเหลี่ยม และบรรทัดสเกล
  2.1 ไม้ที เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเขียนแบบ ไม้ที มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหัว และ ส่วนใบ ทำจากไม้เนื้อแข็ง หรือ พลาสติกใส ทั้ง 2 ส่วน จะยึดตั้งฉากกัน ไม้ที ใช้สำหรับขีดเส้นในแนวนอน และใช้ประกอบกับฉากสามเหลี่ยม ขีดเส้นในแนวตั้งฉาก และขีดเส้นเอียงทำมุมต่างๆ (ดังรูป 2.3)

  รูปที่ 2.3 ไม้ที และลักษณะการใช้งาน

  2.2 บรรทัดสามเหลี่ยม โดยทั่วไปทำจากพลาสติกใส เพื่อจะได้มองเห็นส่วนอื่นๆ ของแบบได้อย่างชัดเจน บรรทัดสามเหลี่ยมใช้สำหรับขีดเส้นดิ่งและเส้นเอนทำมุมต่างๆ ปกติจะใช้คู่กับ ไม้ที มี 2 แบบ คือ แบบตายตัว ซึ่งมีค่ามุม 45-90-45 องศา กับค่ามุม 30-90-60 องศา และแบบปรับมุมต่างๆ ได้ (ดังรูป 2.4)

  บรรทัดสามเหลี่ยม 30-60 องศา

  บรรทัดสามเหลี่ยม 45 องศา

  บรรทัดสามเหลี่ยม แบบปรับมุมได้

  รูปที่ 2.4 ลักษณะของสามเหลี่ยมแบบต่างๆ

  2.3 บรรทัดมาตราส่วน ใช้วัดขนาด มีความยาวต่างกัน ตั้งแต่ 150, 300, 400, และ 600 มิลลิเมตร มีมาตราส่วนต่างๆ เพื่อใช้เขียนรูปได้หลายขนาด คือ
  - มาตราส่วนขนาดเท่าของจริง 1 : 1
  - มาตราส่วนย่อ 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 100, 1 : 1000 เป็นต้น
  - มาตราส่วนขยาย 2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 100 : 1, 1000 : 1 เป็นต้น
  มาตราส่วนเท่าของจริง, มาตราส่วนย่อ, หรือมาตราส่านขยาย จะนำไปใช้งานในแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน (ดังรูป 2.5)

  รูปที่ 2.5 บรรทัดมาตราส่วน

  3. อุปกรณ์เขียนส่วนโค้ง
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนส่วนโค้งมีหลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานและการนำไปใช้ เช่น วงเวียน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ วงเวียนที่ใช้เขียนส่วนโค้ง และวงเวียนที่ใช้ถ่ายขนาด เป็นต้น
  3.1 วงเวียน เป็นอุปกรณ์สำหรับเขียนวงกลม หรือส่วนโค้ง วงเวียนมีหลายแบบ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (ดังรูป 2.6)

  รูปที่ 2.6 วงเวียนที่ใช้ในการเขียนแบบ


  3.2 วงเวียนถ่ายขนาด เป็นวงเวียนที่มีปลายแหลม 2 ข้าง วงเวียนชนิดนี้ใช้สำหรับถ่ายขนาด ที่วัดขนาดจากฟุตเหล็ก หรือฉากสามเหลี่ยม แล้วนำไปถ่ายลงบนแบบทำให้สามารถแบ่งเส้นตรง แบ่งวงกลม ให้มีขนาดเท่าๆ กันได้สะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการเขียนแบบ (ดังรูป 2.7)

  รูปที่ 2.7 วงเวียนถ่ายขนาด

  3.3 บรรทัดเขียนส่วนโค้ง (Curves) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเขียนส่วนโค้งชนิดหนึ่ง การใช้บรรทัดส่วนโค้งจะต้องใช้ส่วนโค้งของบรรทัดสัมผัสจุด อย่างน้อย 3 จุด เพื่อให้ได้ส่วนโค้งที่ดี มีความต่อเนื่อง ซึ่งต่างกับการใช้วงเวียนที่มีระยะรัศมีเท่ากันทุกจุดของเส้นโค้งนั้นๆ แผ่นโค้งนี้ให้ความสะดวกในการทำงานสูง ซึ่งผู้ใช้เองก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานให้ดี หมุนปรับให้ได้ตำแหน่ง ก่อนที่จะทำการลากเส้นโค้งนั้น แผ่นเขียนโค้งและการเขียนโค้งโดยใช้แผ่นเขียนโค้งในรูปแบบต่างๆ (ดังรูป 2.8)

  บรรทัดเขียนส่วนโค้ง

  ลักษณะการเขียนบรรทัดส่วนโค้ง


  รูปที่ 2.8 แผ่นเขียนโค้งแบบต่างๆ ที่ใช้งาน

  4. กระดาษเขียนแบบ
  กระดาษเขียนแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบนิ้ว และ ระบบมิลลิเมตร ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นระบบสากล โดยใช้ระบบ ISO (International System Organization) ซึ่งยอมรับทั้งระบบอเมริกันและยุโรป นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้ผลิตมาตรฐานเป็น (มอก.) โดการเขียนแบบทั่วไปทางเครื่องกลซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO ซึ่งมาตรฐานของกระดาษในระบบต่างๆ ได้แสดงไว้ใน (ตารางที่ 1)

  ตารางที่ 1 ขนาดกระดาษเขียนแบบ

  เมตริก (มิลลิเมตร)

  อังกฤษ (นิ้ว)

  ขนาด

  กว้าง x ยาว

  ขนาด

  กว้าง x ยาว

  A0

  814 x 1,189

  E

  34 x 34

  A1

  594 x 841

  D

  22 x 34

  A2

  420 x 594

  C

  17 x 22

  A3

  297 x 420

  B

  11 x 17

  A4

  210 x 297

  A

  8.50 x 11

  A5

  148 x 210

  -

  5.83 x 8.27

  A6

  105 x 148

  -

  4.13 x 5.83

  กระดาษเขียนแบบขนาด A0 ขนาด 841 x 1189 ม.ม. สามารถแบ่งได้เป็นขนาด A1 จำนวน 2 แผ่น และถ้านำกระดาษ A1 มาแบ่งจะได้กระดาษ A2 จำนวน 2 แผ่น ........... ดังนั้น สามารถแบ่งกระดาษได้จนถึง A6 (ดังรูป 2.9)


  รูปที่ 2.9 แสดงสัดส่วนการแบ่งกระดาษ A0-A6

  ตารางรายการ เป็นตารางบอกรายละเอียดของชิ้นงานแต่ละชิ้นที่ประกอบกันหลายชิ้น เช่น จำนวนที่ใช้ ชื่อชิ้นงาน ขนาดวัสดุ ประเภทของวัสดุที่ใช้ หมายเลขแบบ ผู้เขียน และผู้ตรวจ สามารถจำแนกได้ตามลักษณะการใช้งานในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ (ดังรูป 2.10)


  .

  ดินสอเขียนแบบ
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ขีดเส้นบนกระดาษเขียนแบบ เพื่อแสดงรูปร่างต่างๆ ให้เป็นแบบที่ใช้งาน ดินสอเขียนแบบสามารถแบ่งได้เป็นหลายชนิดคือ
  5.1 ดินสอชนิดเปลือกไม้ (ดังรูป 2.11)

  รูปที่ 2.11 ดินสอชนิดเปลือกไม้

  5.2 ดินสอชนิดเปลี่ยนไส้ได้ จะเป็นดินสอที่มีโครงด้ามเป็นโลหะ หรือพลาสติก และใส่ไส้ดินสออยู่ข้างใน ดินสอชนิดนี้จะมีการออกแบบมาใช้งานไว้มากมายหลายชนิด (ดังรูป 2.12 และ 2.13)


  รูปที่ 2.12 ดินสอชนิดเปลี่ยนไส้

  รูปที่ 2.13 ดินสอชนิดเปลี่ยนไส้แบบไส้เข็ม และขนาดของไส้ดินสอ

  เกรดใส้ดินสอ แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 เกรด คือ
  - ดินสอที่มีไส้แข็งมาก (Hard)
  - ดินสอที่มีไส้แข็งปานกลาง (Medium)
  - ดินสอแบบไส้อ่อน (Soft)
  แล้วจึงแบ่งย่อยตามลำดับความแข็งอ่อนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธีให้ตัวเลขเป็นตัวกำหนดร่วมกับตัวอักษร ดังนี้
  1. ดินสอที่มีไส้แข็งมาก (Hard) มีตั้งแต่ เบอร์ 9H-4H ใช้สำหรับขีดเส้นร่างรูป เส้นที่ใช้เขียนต้องเป็นเส้นบาง เช่น ร่างรูป เส้นบอกขนาด และเส้นช่วยบอกขนาด (ดังรูป 2.13)

  รูปที่ 2.13 ดินสอไส้แข็ง

  2. ดินสอที่มีไส้แข็งปานกลาง (Medium) มีตั้งแต่ เบอร์ 3H-B ใช้สำหรับใช้สำหรับงานเขียนแบบงานสำเร็จรูป เช่น เส้นขอบชิ้นงาน เส้นแสดงแนวตัด และสัญลักษณ์แนวเชื่อม (ดังรูป 2.14)


  รูปที่ 2.14 ดินสอไส้แข็งปานกลาง

  3. ดินสอแบบไส้อ่อน (Soft) มีตั้งแต่ เบอร์ 2B-7B ใช้ในงายศิลปะ วาดภาพ แรเงา ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการเขียนแบบ (ดังรูป 2.15)

  รูปที่ 2.15 ดินสอไส้อ่อน

  รูปที่ 2.16 ลักษณะปลายดินสอที่ใช้ในงานเขีบนแบบ

  6. ปากกาเขียนแบบ
  ปากกาเขียนแบบในปัจจุบันนิยมใช้ปากกาเขียนแบบหมึกซึม ขนาดความโตของปากกาเขียนแบบจะมีขนาดเท่าขนาดของเส้นมาตรฐานสากลที่ใช้ในงานเขียนแบบ (ดังรูป 2.17)

  รูปที่ 2.17 ปากกาเขียนแบบ

  7. อุปกรณ์ทำความสะอาด
  แบบงานที่มีคุณภาพนั้น นอกจากจเขียนได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้มาตรฐานแล้วนั้น แบบงานจะต้องสะอาด ดังนั้นอุปกรณ์ทำความสะอาดจึงมีความจำเป็นมาก เช่น
  7.1 แปรงปัด เป็นแปรงขนอ่อนใช้สำหรับปัดฝุ่นบนกระดาษเขียนแบบ และปัดเศษยางลบ (ดังรูป 2.18)

  รูปที่ 2.18 แปรงปัดฝุ่น ทำความสะอาดงานเขียนแบบ

  7.2 ยางลบ ใช้สำหรับลบงาน มีลักษณะเป็นยางอ่อนซึ่งจะไม่ทำให้กระดาษเป็นขุยหรือเป็นรอย (ดังรูป 2.19)

  รูปที่ 2.19 ยางลบดินสอ

  7.3 แผ่นกันลบ ทำจากโลหะบางเบา เจาะรูไว้หลายลักษณะ ใช้กันลบตรงบริเวณที่ขีดเส้นผิดพลาด (ดังรูป 2.20)

  รูปที่ 2.20 แผ่นกันลบ

  2 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
  1. การติดกระดาษเขียนแบบ
  การติดกระดาษเขียนแบบควรติดด้วยเทปสำหรับติดกระดาษโดยเฉพาะ เพื่อความะดวกในการแกะแบบ และป้องกันมุมของกระดาษเสียหายเนื่องจากการแกะแบบ การติดกระดาษควรจัดกระดาษให้ขนานกับโต๊ะเขียนแบบ โดยใช้ ไม้ที เป็นเครื่องตรวจสอบความขนานของกระดาษ จากนั้นใช้เทปติดกระดาษที่มุมบนทั้งสองข้าง แล้วเลื่อนไม้ทีลงไปข้างล่าง ซึ่งไม้ทีจะช่วยกดกระดาษให้เรียบกับพื้นโต๊ะ จากนั้นจึงใช้เทปติดมุมกระดาษข้างล่างทั้งสองข้าง (ดังรูป 2.21)

  รูปที่ 2.21 จัดกระดาษให้ขนานกับไม้ที ติดเทปยึดกระดาษเขียนแบบ

  2. การใช้ไม้ที ประกอบการขีดเส้นด้วยบรรทัดสามเหลี่ยม
  การขีดเส้นตรงในแนวนอนจะใช้ไม้ทีแนบกับขอบโต๊ะเขียนแบบ พร้อมทั้งหมุนดินสอช้าๆ ขณะลาดเส้น ดินสอจะเอียงทำมุม 60 องศา กับกระดาษเขียนแบบ(ดังรูป 2.22, 2.23 และ 2.24)

  รูปที่ 2.22 การขีดเส้นตรงในแนวนอน

  รูปที่ 2.23 การขีดเส้นตรงในแนวดิ่ง

  รูปที่ 2.24 ลักษณะ วิธีการใช้ไม้ทีและบรรทัดสามเหลี่ยมประกอบการขีดเส้น

  3. การใช้วงเวียน เขียนวงกลมหรือส่วนโค้ง
  วิธีการเขียนวงกลมหรือส่วนโค้ง ให้ปรับขาวงเวียนข้างที่เป็นเหล็กแหลมยาวกว่าข้างที่เป็นไส้เล็กน้อย เพราะปลายแหลมต้องปรับจมลงในกระดาษ เมื่อปรับได้รัศมีที่ต้องการแล้ว ให้จับด้านวงเวียนด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หมุนวงเวียนตามเข็มนาฬิกา และให้เอนวงเวียนไปในทิศทางของการลากเส้นเล็กน้อย พยายามหมุนวงเวียนเพียงครั้งเดียว เพื่อให้ได้เส้นที่คมและสมบูรณ์ (ดังรูป 2.25)

  รูปที่ 2.25 การใช้วงเวียนเขียนส่วนโค้ง

  การใช้วงเวียนวัดระยะหรือดิไวเดอร์ ต้องระวังอย่ากดแรงเกินไป เพราะจะทำให้เกิดรูที่ไม่เรียบร้อยบนกระดาษ และจะทำให้วงเวียนถ่างออกเสียระยะอีกด้วย
  การหมุนดิไวเดอร์ควรหมุนสลับข้างซ้ายขวาของเส้นตรง เพื่อหักล้างความคลาดเคลื่อนสะสมใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (ดังรูป 2.26)

  รูปที่ 2.26 การใช้งานของวงเวียนถ่ายขนาดวัดระยะ
  ย้อนกลับ

  Download file "หน่วยที่ 1 (ปรับ).pdf"  Comments

  /groups/poly_basiscourse/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_basiscourse/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot3/groups/poly_basiscourse/sidebar/HotListRepairing bad index entrychatchawicChatchawan Wichaisuchart2014-05-07 03:27:44+00:002014-05-07 03:27:44updated4chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-04-24 05:36:20+00:002012-04-24 05:36:20updated3Added tag - hotchatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-04-24 05:34:38+00:002012-04-24 05:34:38addTag2First createdchatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-04-23 01:07:21+00:002012-04-23 01:07:21created1wiki2012-04-24T05:36:20+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/489d2Falseความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง/groups/poly_basiscourse/wiki/489d2/index.htmlChatchawan Wichaisuchart4 updatesความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง การก่อสร้าง คือกิจกรรม การกระทำให้เกิด การประกอบ หรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล...Falsechatchawic2012-04-24T05:36:20+00:00Repairing bad index entrychatchawicChatchawan Wichaisuchart2014-05-07 02:09:17+00:002014-05-07 02:09:17updated56chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-04-23 03:31:58+00:002012-04-23 03:31:58updated55chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-03-29 13:39:06+00:002012-03-29 13:39:06updated54chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-03-29 13:38:45+00:002012-03-29 13:38:45updated53chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-03-29 03:14:34+00:002012-03-29 03:14:34updated52chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-24 14:52:09+00:002010-10-24 14:52:09updated51chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-24 14:50:28+00:002010-10-24 14:50:28updated50chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-24 14:49:40+00:002010-10-24 14:49:40updated49chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-19 15:41:59+00:002010-10-19 15:41:59updated48chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-19 02:13:13+00:002010-10-19 02:13:13updated47chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-19 02:12:04+00:002010-10-19 02:12:04updated46chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-08 13:37:50+00:002010-10-08 13:37:50updated45chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:59:10+00:002010-10-01 07:59:10updated44chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:55:39+00:002010-10-01 07:55:39updated43chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:53:30+00:002010-10-01 07:53:30updated42chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:49:40+00:002010-10-01 07:49:40updated41chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:48:54+00:002010-10-01 07:48:54updated40chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:45:39+00:002010-10-01 07:45:39updated39chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:23:27+00:002010-10-01 07:23:27updated38Un-deletedchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:22:12+00:002010-10-01 07:22:12undeleted37DeletedchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:21:10+00:002010-10-01 07:21:10deleted36chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:20:48+00:002010-10-01 07:20:48updated35chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:17:40+00:002010-10-01 07:17:40updated34chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:22:48+00:002010-10-01 06:22:48updated33chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:22:24+00:002010-10-01 06:22:24updated32chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:19:26+00:002010-10-01 06:19:26updated31chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:07:24+00:002010-10-01 06:07:24updated30chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:07:09+00:002010-10-01 06:07:09updated29chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:06:29+00:002010-10-01 06:06:29updated28chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:04:22+00:002010-10-01 06:04:22updated27chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:25:51+00:002010-09-30 08:25:51updated26chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:24:58+00:002010-09-30 08:24:58updated25chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:08:43+00:002010-09-30 08:08:43updated24chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:05:26+00:002010-09-30 08:05:26updated23chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:04:38+00:002010-09-30 08:04:38updated22chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:02:50+00:002010-09-30 08:02:50updated21chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:01:26+00:002010-09-30 08:01:26updated20chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:59:55+00:002010-09-30 07:59:55updated19chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:39:15+00:002010-09-30 07:39:15updated18chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:26:47+00:002010-09-30 07:26:47updated17chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:23:40+00:002010-09-30 07:23:40updated16chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:20:42+00:002010-09-30 07:20:42updated15chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:19:53+00:002010-09-30 07:19:53updated14chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:19:37+00:002010-09-30 07:19:37updated13chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:16:19+00:002010-09-30 07:16:19updated12chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:05:12+00:002010-09-30 07:05:12updated11chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:02:09+00:002010-09-30 07:02:09updated10chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:58:15+00:002010-09-30 06:58:15updated9chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:51:10+00:002010-09-30 06:51:10updated8chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:48:01+00:002010-09-30 06:48:01updated7Added tag - hotchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:37:12+00:002010-09-30 06:37:12addTag6chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:30:14+00:002010-09-30 06:30:14updated5chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:24:00+00:002010-09-30 06:24:00updated4DeletedchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:22:09+00:002010-09-30 06:22:09deleted3chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:15:52+00:002010-09-30 06:15:52updated2First createdchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:15:42+00:002010-09-30 06:15:42created1wiki2012-04-23T03:31:58+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/586d2Falseอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/groups/poly_basiscourse/wiki/586d2/index.htmlChatchawan Wichaisuchart56 updatesอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety รหัส 2001-0005 2(3) วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลั...Falsechatchawic2012-04-23T03:31:58+00:00Repairing bad index entryamnardpAmnard Passadu2014-05-07 03:25:43+00:002014-05-07 03:25:43updated31amnardpAmnard Passadu2012-04-08 09:01:54+00:002012-04-08 09:01:54updated30amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:55:52+00:002012-04-08 08:55:52updated29amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:26:49+00:002012-04-08 08:26:49updated28amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:20:22+00:002012-04-08 08:20:22updated27amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:17:34+00:002012-04-08 08:17:34updated26amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:10:20+00:002012-04-08 08:10:20updated25amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:04:06+00:002012-04-08 08:04:06updated24amnardpAmnard Passadu2012-04-08 07:52:43+00:002012-04-08 07:52:43updated23amnardpAmnard Passadu2012-04-07 02:09:12+00:002012-04-07 02:09:12updated22amnardpAmnard Passadu2012-04-07 01:50:21+00:002012-04-07 01:50:21updated21amnardpAmnard Passadu2012-04-07 01:48:22+00:002012-04-07 01:48:22updated20Restored previous version ##20120406T053957ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:51+00:002012-04-06 05:44:51updated19amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:38+00:002012-04-06 05:44:38updated18Added tag - hotamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:36+00:002012-04-06 05:44:36addTag17amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:39:57+00:002012-04-06 05:39:57updated16Restored previous version ##20120406T052230ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:33:14+00:002012-04-06 05:33:14updated15Restored previous version ##20120406T052230ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:32:23+00:002012-04-06 05:32:23updated14Restored previous version ##20120406T014652ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:31:56+00:002012-04-06 05:31:56updated13amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:22:30+00:002012-04-06 05:22:30updated12amnardpAmnard Passadu2012-04-06 01:46:52+00:002012-04-06 01:46:52updated11amnardpAmnard Passadu2012-04-04 08:30:54+00:002012-04-04 08:30:54updated10amnardpAmnard Passadu2012-04-04 08:30:10+00:002012-04-04 08:30:10updated9amnardpAmnard Passadu2011-04-22 06:08:15+00:002011-04-22 06:08:15updated8amnardpAmnard Passadu2011-03-08 07:38:51+00:002011-03-08 07:38:51updated7amnardpAmnard Passadu2011-01-27 02:56:46+00:002011-01-27 02:56:46updated6amnardpAmnard Passadu2011-01-21 02:10:06+00:002011-01-21 02:10:06updated5amnardpAmnard Passadu2011-01-06 08:19:19+00:002011-01-06 08:19:19updated4amnardpAmnard Passadu2010-12-16 07:40:40+00:002010-12-16 07:40:40updated3amnardpAmnard Passadu2010-12-15 04:05:52+00:002010-12-15 04:05:52updated2First createdamnardpAmnard Passadu2010-12-15 04:05:32+00:002010-12-15 04:05:32created1wiki2012-04-08T09:01:54+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/49b66Falseหน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ/groups/poly_basiscourse/wiki/49b66/_7_.htmlAmnard Passadu31 updatesหน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ [111.bmp] บทที่ 7 ภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW) สาระการเรียนรู้ การเขียนแบบงานบางครั้งนอกจากเขียนแบบเป็นภาพฉายแล้ว อาจต้องเขียนภาพชิ้นงานเ...Falseamnardp2012-04-08T09:01:54+00:00hot/groups/poly_basiscourse/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_basiscourse/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_basiscourse/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search