Tags

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety

รหัส 2001-0005 2(3)

วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546)

ประเภทวิชา หมวดวิชาชีพสาขางาน

เวลาเรียนต่อภาค 54 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นกฎหมาย พระราชบัญญัติและสารสนเทศทางด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีและ

วิศวกรรมความปลอดภัย หลักการยศาสตร์เพื่ออาชีวอนามัยและเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ความปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ หยั่งรู้อันตราย มีความตระหนักในอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3. ดำเนินงานป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน

6. ปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์

7. จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านชีวภาพ กายภาพ และทางเคมี เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและในงานก่อสร้าง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการฝึกการหยั่งรู้อันตราย

สมรรถนะรายวิชา

1. สามารถอธิบายหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น กฎหมาย พระราชบัญญัติและสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีและวิศวกรรม

ความปลอดภัย หลักการยศาสตร์เพื่ออาชีวอนามัยและเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3. สามารถป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. สามารถดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย ด้วยความรอบครอบ

5. สามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน ปรับปรุงการทำงานและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นตามหลักการยศาสตร์

เนื้อหา

Comments

/groups/poly_basiscourse/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_basiscourse/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot3/groups/poly_basiscourse/sidebar/HotListRepairing bad index entrychatchawicchatchawic2014-05-07 03:27:44+00:002014-05-07 03:27:44updated4chatchawicchatchawic2012-04-24 05:36:20+00:002012-04-24 05:36:20updated3Added tag - hotchatchawicchatchawic2012-04-24 05:34:38+00:002012-04-24 05:34:38addTag2First createdchatchawicchatchawic2012-04-23 01:07:21+00:002012-04-23 01:07:21created1wiki2012-04-24T05:36:20+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/489d2Falseความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง/groups/poly_basiscourse/wiki/489d2/index.htmlchatchawic4 updatesความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง การก่อสร้าง คือกิจกรรม การกระทำให้เกิด การประกอบ หรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล...Falsechatchawic2012-04-24T05:36:20+00:00Repairing bad index entrychatchawicchatchawic2014-05-07 02:09:17+00:002014-05-07 02:09:17updated56chatchawicchatchawic2012-04-23 03:31:58+00:002012-04-23 03:31:58updated55chatchawicchatchawic2012-03-29 13:39:06+00:002012-03-29 13:39:06updated54chatchawicchatchawic2012-03-29 13:38:45+00:002012-03-29 13:38:45updated53chatchawicchatchawic2012-03-29 03:14:34+00:002012-03-29 03:14:34updated52chatchawicchatchawic2010-10-24 14:52:09+00:002010-10-24 14:52:09updated51chatchawicchatchawic2010-10-24 14:50:28+00:002010-10-24 14:50:28updated50chatchawicchatchawic2010-10-24 14:49:40+00:002010-10-24 14:49:40updated49chatchawicchatchawic2010-10-19 15:41:59+00:002010-10-19 15:41:59updated48chatchawicchatchawic2010-10-19 02:13:13+00:002010-10-19 02:13:13updated47chatchawicchatchawic2010-10-19 02:12:04+00:002010-10-19 02:12:04updated46chatchawicchatchawic2010-10-08 13:37:50+00:002010-10-08 13:37:50updated45chatchawicchatchawic2010-10-01 07:59:10+00:002010-10-01 07:59:10updated44chatchawicchatchawic2010-10-01 07:55:39+00:002010-10-01 07:55:39updated43chatchawicchatchawic2010-10-01 07:53:30+00:002010-10-01 07:53:30updated42chatchawicchatchawic2010-10-01 07:49:40+00:002010-10-01 07:49:40updated41chatchawicchatchawic2010-10-01 07:48:54+00:002010-10-01 07:48:54updated40chatchawicchatchawic2010-10-01 07:45:39+00:002010-10-01 07:45:39updated39chatchawicchatchawic2010-10-01 07:23:27+00:002010-10-01 07:23:27updated38Un-deletedchatchawicchatchawic2010-10-01 07:22:12+00:002010-10-01 07:22:12undeleted37Deletedchatchawicchatchawic2010-10-01 07:21:10+00:002010-10-01 07:21:10deleted36chatchawicchatchawic2010-10-01 07:20:48+00:002010-10-01 07:20:48updated35chatchawicchatchawic2010-10-01 07:17:40+00:002010-10-01 07:17:40updated34chatchawicchatchawic2010-10-01 06:22:48+00:002010-10-01 06:22:48updated33chatchawicchatchawic2010-10-01 06:22:24+00:002010-10-01 06:22:24updated32chatchawicchatchawic2010-10-01 06:19:26+00:002010-10-01 06:19:26updated31chatchawicchatchawic2010-10-01 06:07:24+00:002010-10-01 06:07:24updated30chatchawicchatchawic2010-10-01 06:07:09+00:002010-10-01 06:07:09updated29chatchawicchatchawic2010-10-01 06:06:29+00:002010-10-01 06:06:29updated28chatchawicchatchawic2010-10-01 06:04:22+00:002010-10-01 06:04:22updated27chatchawicchatchawic2010-09-30 08:25:51+00:002010-09-30 08:25:51updated26chatchawicchatchawic2010-09-30 08:24:58+00:002010-09-30 08:24:58updated25chatchawicchatchawic2010-09-30 08:08:43+00:002010-09-30 08:08:43updated24chatchawicchatchawic2010-09-30 08:05:26+00:002010-09-30 08:05:26updated23chatchawicchatchawic2010-09-30 08:04:38+00:002010-09-30 08:04:38updated22chatchawicchatchawic2010-09-30 08:02:50+00:002010-09-30 08:02:50updated21chatchawicchatchawic2010-09-30 08:01:26+00:002010-09-30 08:01:26updated20chatchawicchatchawic2010-09-30 07:59:55+00:002010-09-30 07:59:55updated19chatchawicchatchawic2010-09-30 07:39:15+00:002010-09-30 07:39:15updated18chatchawicchatchawic2010-09-30 07:26:47+00:002010-09-30 07:26:47updated17chatchawicchatchawic2010-09-30 07:23:40+00:002010-09-30 07:23:40updated16chatchawicchatchawic2010-09-30 07:20:42+00:002010-09-30 07:20:42updated15chatchawicchatchawic2010-09-30 07:19:53+00:002010-09-30 07:19:53updated14chatchawicchatchawic2010-09-30 07:19:37+00:002010-09-30 07:19:37updated13chatchawicchatchawic2010-09-30 07:16:19+00:002010-09-30 07:16:19updated12chatchawicchatchawic2010-09-30 07:05:12+00:002010-09-30 07:05:12updated11chatchawicchatchawic2010-09-30 07:02:09+00:002010-09-30 07:02:09updated10chatchawicchatchawic2010-09-30 06:58:15+00:002010-09-30 06:58:15updated9chatchawicchatchawic2010-09-30 06:51:10+00:002010-09-30 06:51:10updated8chatchawicchatchawic2010-09-30 06:48:01+00:002010-09-30 06:48:01updated7Added tag - hotchatchawicchatchawic2010-09-30 06:37:12+00:002010-09-30 06:37:12addTag6chatchawicchatchawic2010-09-30 06:30:14+00:002010-09-30 06:30:14updated5chatchawicchatchawic2010-09-30 06:24:00+00:002010-09-30 06:24:00updated4Deletedchatchawicchatchawic2010-09-30 06:22:09+00:002010-09-30 06:22:09deleted3chatchawicchatchawic2010-09-30 06:15:52+00:002010-09-30 06:15:52updated2First createdchatchawicchatchawic2010-09-30 06:15:42+00:002010-09-30 06:15:42created1wiki2012-04-23T03:31:58+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/586d2Falseอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/groups/poly_basiscourse/wiki/586d2/index.htmlchatchawic56 updatesอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety รหัส 2001-0005 2(3) วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลั...Falsechatchawic2012-04-23T03:31:58+00:00Repairing bad index entryamnardpAmnard Passadu2014-05-07 03:25:43+00:002014-05-07 03:25:43updated31amnardpAmnard Passadu2012-04-08 09:01:54+00:002012-04-08 09:01:54updated30amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:55:52+00:002012-04-08 08:55:52updated29amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:26:49+00:002012-04-08 08:26:49updated28amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:20:22+00:002012-04-08 08:20:22updated27amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:17:34+00:002012-04-08 08:17:34updated26amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:10:20+00:002012-04-08 08:10:20updated25amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:04:06+00:002012-04-08 08:04:06updated24amnardpAmnard Passadu2012-04-08 07:52:43+00:002012-04-08 07:52:43updated23amnardpAmnard Passadu2012-04-07 02:09:12+00:002012-04-07 02:09:12updated22amnardpAmnard Passadu2012-04-07 01:50:21+00:002012-04-07 01:50:21updated21amnardpAmnard Passadu2012-04-07 01:48:22+00:002012-04-07 01:48:22updated20Restored previous version ##20120406T053957ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:51+00:002012-04-06 05:44:51updated19amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:38+00:002012-04-06 05:44:38updated18Added tag - hotamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:36+00:002012-04-06 05:44:36addTag17amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:39:57+00:002012-04-06 05:39:57updated16Restored previous version ##20120406T052230ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:33:14+00:002012-04-06 05:33:14updated15Restored previous version ##20120406T052230ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:32:23+00:002012-04-06 05:32:23updated14Restored previous version ##20120406T014652ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:31:56+00:002012-04-06 05:31:56updated13amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:22:30+00:002012-04-06 05:22:30updated12amnardpAmnard Passadu2012-04-06 01:46:52+00:002012-04-06 01:46:52updated11amnardpAmnard Passadu2012-04-04 08:30:54+00:002012-04-04 08:30:54updated10amnardpAmnard Passadu2012-04-04 08:30:10+00:002012-04-04 08:30:10updated9amnardpAmnard Passadu2011-04-22 06:08:15+00:002011-04-22 06:08:15updated8amnardpAmnard Passadu2011-03-08 07:38:51+00:002011-03-08 07:38:51updated7amnardpAmnard Passadu2011-01-27 02:56:46+00:002011-01-27 02:56:46updated6amnardpAmnard Passadu2011-01-21 02:10:06+00:002011-01-21 02:10:06updated5amnardpAmnard Passadu2011-01-06 08:19:19+00:002011-01-06 08:19:19updated4amnardpAmnard Passadu2010-12-16 07:40:40+00:002010-12-16 07:40:40updated3amnardpAmnard Passadu2010-12-15 04:05:52+00:002010-12-15 04:05:52updated2First createdamnardpAmnard Passadu2010-12-15 04:05:32+00:002010-12-15 04:05:32created1wiki2012-04-08T09:01:54+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/49b66Falseหน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ/groups/poly_basiscourse/wiki/49b66/_7_.htmlAmnard Passadu31 updatesหน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ [111.bmp] บทที่ 7 ภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW) สาระการเรียนรู้ การเขียนแบบงานบางครั้งนอกจากเขียนแบบเป็นภาพฉายแล้ว อาจต้องเขียนภาพชิ้นงานเ...Falseamnardp2012-04-08T09:01:54+00:00hot/groups/poly_basiscourse/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_basiscourse/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_basiscourse/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search