Tags

  Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012  Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012 จัดโดย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. หรือ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี และคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงาน


  วัตถุประสงค์

  สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างนักคิด นักวิจัย นักอุตสาหกรรมและผู้นำรุ่นใหม่ของสังคมในอนาคต

  ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ โดยเน้นสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

  นำมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดในกลุ่มบริษัทในเครือไทยออยล์ได้


  การรับสมัคร

  เปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดโครงงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2555

  รับสมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน โดยผู้สมัครสามารถสังกัดอยู่ได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

  การสมัครจะต้องเป็นการสมัครในนามของสถานศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านสามารถสังกัดได้ไม่จำกัดจำนวนทีม

  สถานศึกษาหนึ่ง ๆ สามารถส่งทีมได้ไม่จำกัด

  ทางสถานศึกษาจะต้องรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อน และจะไม่ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการอื่นในระยะเวลาเดียวกันกับโครงการ

  ในกรณีที่โครงงานที่ส่งเข้าประกวดเคยได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการอื่นมาแล้ว ทางสถานศึกษาจะต้องรับรองว่าโครงงานที่ส่งเข้าประกวดนี้ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยได้แนบเอกสารของการปรับปรุงโครงงานมาด้วย

  การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์ของไทยออยล์ (www.thaioilgroup.com) หรือเวปไซท์ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.ppc.chula.ac.th) นอกจากนี้ยังสามารถขอใบสมัครโดยส่งอีเมล์มาที่ Energy_innovation@thaioilgroup.com

  ผู้สมัครกรอกเอกสารใบสมัครแล้วส่งมายังอีเมล์ข้างต้นพร้อมเอกสารประกอบคือ สำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองจากสถานศึกษา โครงการจะแจ้งยืนยันการสมัครพร้อมหมายเลขประจาทีมไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร โดยรายละเอียดโครงงานสามารถส่งหลังจากส่งใบสมัครได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

  การเปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดโครงงานต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นโดยถือเอาวันที่ส่งทางอีเมล์เป็นสำคัญ

  แต่ละทีมจะต้องแจ้งยืนยันชื่อนักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา มาในใบสมัคร ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ร่วมทีม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องแจ้งแก่คณะผู้จัดโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทั้งนี้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555


  แบบฟอร์มการสมัครจะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

  1) ใบสมัคร

  ระบุว่าเป็นการสมัครระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. หรือ ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

  ชื่อทีม และ รายชื่อบุคคลในทีม โดยจะแต่ละทีมจะมีจำนวน 3 คน

  ชื่อโรงเรียน/อาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

  เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

  ชื่อโครงงาน

  วัตถุประสงค์

  ความเป็นมาหรือแรงจูงใจ

  รายละเอียดโรงงาน (พร้อมแบบร่าง แสดงในเอกสารแนบ)

  ความเกี่ยวเนื่องของโครงงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

  ประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ

  ความสามารถการประยุกต์ใช้ในเครือไทยออยล์

  ประเมินค่าใช้จ่าย

  สำเนาบัตรประชาชนของบุคคล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

  เอกสารรับรองจากทางโรงเรียน/อาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย พร้อมลายเซ็นผู้อานวยการ /คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษา


  2) แบบเสนอรายละเอียดโครงงาน สามารถส่งมาหลังจากลงทะเบียนได้ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

  การประกวดโครงการจะแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. และระดับ ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะให้แต่ละทีม ส่งหัวข้อสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานพร้อมรายละเอียดโครงงานที่เป็นประโยชน์ในด้านนวัตกรรมทางพลังงาน เช่น การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ฯลฯ ที่

  สามารถพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือนหรือภาคขนส่ง ทีมที่ ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับเชิญให้ทาสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรม โดยจะได้รับเชิญให้เข้าค่ายฝึกอบรมที่บริษัท เพื่อที่จะให้แต่ละทีมนำคำแนะนำที่ได้ไปทาโครงงานที่เหมาะสมเพื่อนำเข้ามาประกวดในรอบตัดสินทั้งนี้ผู้จัดจะมีเงินสนับสนุนในการทาสิ่งประดิษฐ์ให้ทีมละ 20,000 บาท และค่าเดินทาง


  การพิจารณาตัดสินโครงงาน

  เอกสารเสนอรายละเอียดโครงงานทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. และระดับปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป จะได้รับการพิจาณาโดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยวิศวกรจากเครือไทยออยล์และอาจารย์จากทางวิทยาลัยฯตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

  - เป็นโครงงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

  - มีแนวโน้มว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง (applicability)

  - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovative thinking)

  - มีผลกระทบ มีประโยชน์ (Impact and value) ต่อนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรวม

  - เป็นโครงงานที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (economic justification) ที่ดี

  - ความสามารถในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มธุรกิจในเครือไทยออยล์

  โดยให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการตัดสินในรอบแรก ทุกทีมที่สมัครจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล์ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ทีมแรก(รวม 10 ทีม ในทั้งสองระดับ ) จะได้รับเชิญเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงานต่อไปการเข้าค่ายอบรม (กำหนดการและรายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป)ค่ายฝึกอบรมจะใช้เวลา 1 วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้และรับคำแนะนำแนวทางการทาสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงาน

  นวัตกรรม โดยมีกำหนดการดังนี้สถานที่ : สำนักงานโรงกลั่น ไทยออยล์ ศรีราชา


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ Energy_innovation@thaioilgroup.com  Comments

  /groups/education_news/search/index.rss?tag=hotlist/groups/education_news/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot5/groups/education_news/sidebar/HotListdowDow - Sirirat Maita2014-05-19 06:03:33+00:002014-05-19 06:03:33updated80dowDow - Sirirat Maita2014-05-19 06:02:25+00:002014-05-19 06:02:25updated79dowDow - Sirirat Maita2014-05-14 04:43:27+00:002014-05-14 04:43:27updated78dowDow - Sirirat Maita2014-05-07 08:00:57+00:002014-05-07 08:00:57updated77dowDow - Sirirat Maita2014-05-07 07:59:51+00:002014-05-07 07:59:51updated76Repairing bad index entrydowDow - Sirirat Maita2014-05-07 06:21:12+00:002014-05-07 06:21:12updated75dowDow - Sirirat Maita2014-05-06 03:35:34+00:002014-05-06 03:35:34updated74dowDow - Sirirat Maita2014-05-06 03:33:43+00:002014-05-06 03:33:43updated73dowDow - Sirirat Maita2014-05-06 03:32:41+00:002014-05-06 03:32:41updated72dowDow - Sirirat Maita2014-05-06 03:32:17+00:002014-05-06 03:32:17updated71dowDow - Sirirat Maita2014-01-17 04:47:52+00:002014-01-17 04:47:52updated70dowDow - Sirirat Maita2014-01-09 06:51:01+00:002014-01-09 06:51:01updated69dowDow - Sirirat Maita2013-12-10 06:54:24+00:002013-12-10 06:54:24updated68dowDow - Sirirat Maita2013-12-10 06:53:24+00:002013-12-10 06:53:24updated67dowDow - Sirirat Maita2013-12-10 06:52:53+00:002013-12-10 06:52:53updated66dowDow - Sirirat Maita2013-11-29 02:30:48+00:002013-11-29 02:30:48updated65dowDow - Sirirat Maita2013-11-19 06:21:13+00:002013-11-19 06:21:13updated64dowDow - Sirirat Maita2013-11-19 06:20:33+00:002013-11-19 06:20:33updated63dowDow - Sirirat Maita2013-11-19 06:19:58+00:002013-11-19 06:19:58updated62Added tag - hotdowDow - Sirirat Maita2013-11-18 08:04:29+00:002013-11-18 08:04:29addTag61dowDow - Sirirat Maita2013-11-18 07:57:42+00:002013-11-18 07:57:42updated60dowDow - Sirirat Maita2013-11-14 04:25:41+00:002013-11-14 04:25:41updated59dowDow - Sirirat Maita2013-11-14 04:23:43+00:002013-11-14 04:23:43updated58dowDow - Sirirat Maita2013-11-14 04:23:17+00:002013-11-14 04:23:17updated57dowDow - Sirirat Maita2013-11-14 04:22:35+00:002013-11-14 04:22:35updated56dowDow - Sirirat Maita2013-11-12 08:56:02+00:002013-11-12 08:56:02updated55dowDow - Sirirat Maita2013-11-12 08:52:06+00:002013-11-12 08:52:06updated54itmayitmay2012-11-14 07:14:04+00:002012-11-14 07:14:04updated53etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:48:20+00:002012-11-02 02:48:20updated52etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:34:25+00:002012-11-02 02:34:25updated51etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:11:07+00:002012-10-17 02:11:07updated50etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:08:09+00:002012-10-17 02:08:09updated49etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:03:15+00:002012-10-17 02:03:15updated48etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 01:59:31+00:002012-10-17 01:59:31updated47etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 01:55:39+00:002012-10-17 01:55:39updated46etsakunaSakuna Ngamyan2012-09-17 03:13:14+00:002012-09-17 03:13:14updated45etsakunaSakuna Ngamyan2012-09-14 07:32:03+00:002012-09-14 07:32:03updated44etsakunaSakuna Ngamyan2012-09-07 08:32:43+00:002012-09-07 08:32:43updated43etsakunaSakuna Ngamyan2012-09-07 08:20:27+00:002012-09-07 08:20:27updated42etsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:26:45+00:002012-08-15 01:26:45updated41etsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:19:19+00:002012-08-15 01:19:19updated40itmayitmay2012-08-01 07:30:07+00:002012-08-01 07:30:07updated39itmayitmay2012-08-01 05:03:23+00:002012-08-01 05:03:23updated38itmayitmay2012-08-01 03:43:22+00:002012-08-01 03:43:22updated37itmayitmay2012-08-01 03:42:40+00:002012-08-01 03:42:40updated36etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-30 04:45:54+00:002012-07-30 04:45:54updated35etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-30 04:40:50+00:002012-07-30 04:40:50updated34etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:47:06+00:002012-07-25 02:47:06updated33etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:46:47+00:002012-07-25 02:46:47updated32etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:42:46+00:002012-07-25 02:42:46updated31etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:26:05+00:002012-07-25 02:26:05updated30etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:22:38+00:002012-07-25 02:22:38updated29etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:22:28+00:002012-07-25 02:22:28updated28etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-23 02:38:19+00:002012-07-23 02:38:19updated27etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-23 02:35:13+00:002012-07-23 02:35:13updated26etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:37:42+00:002012-07-04 04:37:42updated25etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:35:04+00:002012-07-04 04:35:04updated24etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:34:57+00:002012-07-04 04:34:57updated23etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:33:47+00:002012-07-04 04:33:47updated22itmayitmay2012-07-03 04:30:25+00:002012-07-03 04:30:25updated21itmayitmay2012-07-03 03:35:11+00:002012-07-03 03:35:11updated20itmayitmay2012-07-03 03:34:57+00:002012-07-03 03:34:57updated19etsakunaSakuna Ngamyan2012-06-21 03:00:29+00:002012-06-21 03:00:29updated18etsakunaSakuna Ngamyan2012-06-21 02:59:05+00:002012-06-21 02:59:05updated17etsakunaSakuna Ngamyan2012-06-11 01:40:14+00:002012-06-11 01:40:14updated16etsakunaSakuna Ngamyan2012-06-11 01:35:51+00:002012-06-11 01:35:51updated15etsakunaSakuna Ngamyan2012-06-05 02:42:58+00:002012-06-05 02:42:58updated14etsakunaSakuna Ngamyan2012-06-05 02:39:07+00:002012-06-05 02:39:07updated13Added tag - ข่าวการศึกษา , การศึกษา , การศึกษาไทยetsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:33:10+00:002012-05-23 07:33:10addTag12etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:29:22+00:002012-05-23 07:29:22updated11etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:27:11+00:002012-05-23 07:27:11updated10etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:21:55+00:002012-05-23 07:21:55updated9etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:20:08+00:002012-05-23 07:20:08updated8etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:19:37+00:002012-05-23 07:19:37updated7etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:18:15+00:002012-05-23 07:18:15updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:16:28+00:002012-05-23 07:16:28updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:15:10+00:002012-05-23 07:15:10updated4etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:10:46+00:002012-05-23 07:10:46updated3etsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:06:17+00:002012-05-23 07:06:17updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-05-23 07:04:22+00:002012-05-23 07:04:22created1wiki2014-05-19T06:03:33+00:00groups/education_news/wiki/welcomeFalseข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป/groups/education_news/wiki/welcome/index.htmlDow - Sirirat Maita80 updatesข่าวการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป พฤษภาคม 2557 19-05-2557 :: โครงการแลกเปลี่ยน IEE ณ สหรัฐอเมริกา 19-05-2557 :: โครงการนักเรียนแลกเปลี่...Falsedow2014-05-19T06:03:33+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 08:00:33+00:002014-05-07 08:00:33updated8etsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:28:44+00:002012-08-15 01:28:44updated7etsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:26:30+00:002012-08-15 01:26:30updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:26:19+00:002012-08-15 01:26:19updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:25:05+00:002012-08-15 01:25:05updated4etsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:24:26+00:002012-08-15 01:24:26updated3Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:23:46+00:002012-08-15 01:23:46addTag2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-08-15 01:19:35+00:002012-08-15 01:19:35created1wiki2012-08-15T01:28:44+00:00groups/education_news/wiki/4f72aFalseปฏิบัติการ "บรีส" ป.ปลาย เปลี่ยนโลก/groups/education_news/wiki/4f72a/___.htmlSakuna Ngamyan8 updatesปฏิบัติการ "บรีส" ป.ปลาย เปลี่ยนโลก [breeze change wolrd.jpg] เชิญชวนนักเรียนประถมปลายใจอาสา ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าอาสา แก้ไขปัญหาเพื่อชุมชม "เปลี่ยนแปลงสังคม เด...Falseetsakuna2012-08-15T01:28:44+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 12:52:58+00:002014-05-07 12:52:58updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:43:56+00:002012-07-25 02:43:56updated5Added tag - ประกวดetsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:43:55+00:002012-07-25 02:43:55addTag4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:43:45+00:002012-07-25 02:43:45addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-23 02:37:56+00:002012-07-23 02:37:56updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-07-23 02:35:16+00:002012-07-23 02:35:16created1wiki2012-07-25T02:43:56+00:00groups/education_news/wiki/fd3ceFalseออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280,000 บาท/groups/education_news/wiki/fd3ce/__280000_.htmlSakuna Ngamyan6 updatesออมสิน ประกวดวาดรูปเด็ก-เยาวชนชิงทุนกว่า 280,000 บาท ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมประกวดวาดรูปสำหรับเด็กและเยาวชน ในโครงการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินกลุ่มเด็กและเยาวชน ชิงรางวัลกว่า 280,00...Falseetsakuna2012-07-25T02:43:56+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 04:00:04+00:002014-05-07 04:00:04updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:42:16+00:002012-07-25 02:42:16updated5Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:42:11+00:002012-07-25 02:42:11addTag4Added tag - ข่าวการศึกษา , การศึกษา , การศึกษาไทยetsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:42:01+00:002012-07-25 02:42:01addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:25:50+00:002012-07-25 02:25:50updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-07-25 02:22:44+00:002012-07-25 02:22:44created1wiki2012-07-25T02:42:16+00:00groups/education_news/wiki/ea618Falseขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555/groups/education_news/wiki/ea618/___2555.htmlSakuna Ngamyan6 updatesขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เตรียมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 เพ...Falseetsakuna2012-07-25T02:42:16+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 02:39:31+00:002014-05-07 02:39:31updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:42:24+00:002012-07-04 04:42:24updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:38:20+00:002012-07-04 04:38:20updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:38:19+00:002012-07-04 04:38:19addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:36:53+00:002012-07-04 04:36:53updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-07-04 04:35:18+00:002012-07-04 04:35:18created1wiki2012-07-04T04:42:24+00:00groups/education_news/wiki/55b67Falseร่วมสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ปี 2555/groups/education_news/wiki/55b67/__2555.htmlSakuna Ngamyan6 updatesร่วมสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 15” ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2555 ชิงเงินรางวัลกว่า 20,00...Falseetsakuna2012-07-04T04:42:24+00:00hot/groups/education_news/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/education_news/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/education_news/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search