Tags

  การเปิดเสรีด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน

  การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 นับเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของประเทศในวันนี้ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ซึ่งมี รศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าโครงการ และคณะผู้วิจัยประกอบด้วยอาจารย์หลายท่านจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในส่วนของผู้เขียนได้เน้นศึกษาการเปิดเสรีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ Dr Chantal Herberholz อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  สำหรับโครงการวิจัยนี้ มีที่มาจากแนวคิดว่าการเปิดเสรีด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ภาษา และวัฒนธรรม และจะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง


  หลายท่านคงทราบว่า บริการด้านการศึกษานับเป็นสาขาหนึ่งของการค้าบริการในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งการเปิดเสรีด้านการศึกษาของไทย จัดได้ว่าอยู่ในบริบทแวดล้อม 2 ระดับ ได้แก่


  1.ระดับพหุภาคี โดยอยู่ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS)ขององค์การการค้าโลก หรือที่เรารู้จักกันในนาม WTO (World Trade Organization)


  2.ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยอยู่ภายใต้ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน(ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)


  โดยการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับภูมิภาคอาเซียน อิงหลักการตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้าโลก แต่เน้นให้เป็นไปในลักษณะที่กว้างและลึกกว่าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้าโลก ซึ่งการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน มีการจัดทำข้อผูกพันในด้านการเข้าสู่ตลาด (Market Access) และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ(National Treatment) และมีรูปแบบการค้าบริการ 4 รูปแบบ ได้แก่


  รูปแบบที่ 1 (Mode 1) ได้แก่ การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) ยกตัวอย่างเช่น การที่ประเทศมาเลเซียสั่งซื้อโปรแกรมเพื่อการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์


  รูปแบบที่ 2 (Mode 2) ได้แก่ การบริโภคบริการในต่างประเทศ (Consumption Abroad) เช่น การที่นักศึกษาจากประเทศลาวเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอินโดนีเซีย


  รูปแบบที่ 3 (Mode 3) ได้แก่ การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ(Commercial Presence) เช่น การที่มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยไปตั้งสาขาที่ประเทศพม่า


  รูปแบบที่ 4 (Mode 4) ได้แก่ การเคลื่อนย้ายบุคลากร (Movement of Natural Persons) เช่น การที่ครูจากประเทศฟิลิปปินส์เดินทางไปสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศเวียดนาม


  ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีลักษณะการเปิดเสรีด้านการศึกษาที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกับกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก โดยมีการเปิดเสรีในระดับที่มากกว่าสำหรับรูปแบบการค้าบริการรูปแบบที่ 1 และ 2 เมื่อเทียบกับรูปแบบที่3 และ 4 โดยหลายประเทศมีข้อจำกัดสำหรับรูปแบบการค้าบริการรูปแบบที่ 3 และยังแทบจะไม่มีการเปิดเสรีในกรณีของรูปแบบที่ 4


  ประเทศไทยมีระดับการเปิดเสรีด้านการศึกษามากน้อยเพียงใด คำตอบคือค่อนข้างมากค่ะ ประเทศไทยมีข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาในทุกระดับการศึกษา และในหลายประเภทของการศึกษาในแต่ละระดับโดยจัดว่ามีจำนวนของระดับและประเภทของการศึกษาที่มีข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษามากกว่าประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ครอบคลุมทุกประเภทของการศึกษาใน 2 ระดับนี้


  ที่มา : อาจารย์ ดร.ปัทพร สุคนธมาน อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  Comments

  /groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEClist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AECAECCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEC0/groups/aec/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseAECAECcustom/groups/aec/search/index.rss?tag=hotlist/groups/aec/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot10/groups/aec/sidebar/HotListRepairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 03:55:43+00:002014-05-07 03:55:43updated5AECetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:10+00:002013-01-10 03:15:10updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:08+00:002013-01-10 03:15:08addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:00+00:002013-01-10 03:15:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:12:39+00:002013-01-10 03:12:39created1wiki2013-01-10T03:15:10+00:00groups/aec/wiki/7c23fFalseกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558/groups/aec/wiki/7c23f/_AEC_2558.htmlSakuna Ngamyan5 updatesกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558 กรมอาเซียนเผยไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วร้อยละ70 ยอมรับช้ากว่าประเทศ แต่มั่นใจว่าไทยเตรียมตัวได้ทันก่อน...Falseetsakuna2013-01-10T03:15:10+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 05:28:24+00:002014-05-07 05:28:24updated6อาชีพที่รองรับ AECetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-13 01:15:13+00:002012-11-13 01:15:13updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:34+00:002012-10-17 02:40:34updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:30+00:002012-10-17 02:40:30addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:00+00:002012-10-17 02:40:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:38:51+00:002012-10-17 02:38:51created1wiki2012-11-13T01:15:13+00:00groups/aec/wiki/721f0False7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน/groups/aec/wiki/721f0/7__.htmlSakuna Ngamyan6 updates7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน [aec occupation.jpg] AEC ย่อมมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย...Falseetsakuna2012-11-13T01:15:13+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 08:42:02+00:002014-05-07 08:42:02updated5AEC กับอาชีพในฝันetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:07+00:002012-11-07 01:09:07updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:07:19+00:002012-11-07 01:07:19created1wiki2012-11-07T01:09:37+00:00groups/aec/wiki/3eb83Falseประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ/groups/aec/wiki/3eb83/_AEC__.htmlSakuna Ngamyan5 updatesประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ การผนวกรวมด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และวัฒนธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน...Falseetsakuna2012-11-07T01:09:37+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 02:14:55+00:002014-05-07 02:14:55updated4AEC กับการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียนetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:23:36+00:002012-11-02 02:23:36updated3Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:45+00:002012-11-02 02:21:45addTag2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:42+00:002012-11-02 02:21:42created1wiki2012-11-02T02:23:36+00:00groups/aec/wiki/58855Falseการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน/groups/aec/wiki/58855/index.htmlSakuna Ngamyan4 updatesการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน การตื่นตัวของสังคมไทยต่อเรื่องของประชาคมอาเซียนเด่นชัดขึ้นทุกขณะทุกภาคส่วนต่างเดินหน้าเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลั...Falseetsakuna2012-11-02T02:23:36+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 10:33:37+00:002014-05-07 10:33:37updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:48+00:002012-11-01 07:32:48updated5Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:46+00:002012-11-01 07:32:46addTag4etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:37+00:002012-11-01 07:32:37updated3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:11+00:002012-11-01 07:32:11updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:28:19+00:002012-11-01 07:28:19created1wiki2012-11-01T07:32:48+00:00groups/aec/wiki/f19f0Falseอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC/groups/aec/wiki/f19f0/__AEC.htmlSakuna Ngamyan6 updatesอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC ทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึง AEC ผมมักจะนึกย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ช่วงปลายปีค.ศ. 1999 ย่างเข้า 20...Falseetsakuna2012-11-01T07:32:48+00:00hot/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/aec/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search