Tags

กรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558


กรมอาเซียนเผยไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วร้อยละ70 ยอมรับช้ากว่าประเทศ แต่มั่นใจว่าไทยเตรียมตัวได้ทันก่อนปี2558ในการเสวนา"ประชาคมอาเซียน 2015: ภาพในมายาคติกับความเป็นจริง" นางบุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้มากกว่าร้อยละ70 แล้ว และเชื่อมั่นว่าไทยจะเข้าสู่ AEC ได้ทันแน่นอน เนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีความได้เปรียบด้านพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีโครงสร้างแผนแม่บทของประเทศที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ยอมรับว่า แม้ไทยจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ได้ล่าช้ากว่าประเทศอื่น แต่มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา กล่าวเสวนาในหัวข้อ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 กับปัญหาภายในของประเทศสมาชิก"ว่า ประเทศพม่าในช่วงหลัง มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ใน3ประเด็นหลัก ได้แก่ รัฐบาลพม่าให้ความสำคัญกับความมั่นคงเศรษฐกิจมากขึ้น เทียบเท่ากับปัจจัยความมั่นคงทางทหารและการเมือง รองลงมาคือ การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าที่มีการเลือกฝักฝ่าย และปัญหาที่มาของอำนาจรัฐ เนื่องจากพม่าปกครองแบบเผด็จการมากว่า50ปี แม้จะเปิดประเทศแล้ว แต่ทหารยังครองอำนาจอยู่ ดังนั้นแม้ประเทศพม่าจะเปิดโอกาสให้นานาชาติเข้าประเทศมากขึ้น แต่พม่ายังต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมอีก

ด้านนางวัชรินทร์ ยงศิริ นักวิชาการสถาบันเอเชียศึกษา กล่าวว่า ประเทศกัมพูชา มีปัญหาภายในประเทศ เช่น รัฐบาลที่บริหารโดยพรรคประชาชนกัมพูชา หรือ CPP มีความเข้มแข็ง เนื่องจากครองเสียงข้างมากในสภามากกว่าร้อยละ90 ทำให้กัมพูชามีแนวโน้มเป็นเผด็จการในรัฐสภา นอกจากนี้ยังออกกฏหมายอาญาฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ ในเดือนธันวาคม 2553 ที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เช่น หากประชาชนจะเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลต้องดำเนินการในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ดังนั้นกัมพูชา ยังคงมีปัญหาภายในโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กัมพูชาอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ที่มา :: voicetv.co.thComments

/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEClist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AECAECCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEC0/groups/aec/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseAECAECcustom/groups/aec/search/index.rss?tag=hotlist/groups/aec/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot10/groups/aec/sidebar/HotListRepairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 03:55:43+00:002014-05-07 03:55:43updated5AECetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:10+00:002013-01-10 03:15:10updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:08+00:002013-01-10 03:15:08addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:00+00:002013-01-10 03:15:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:12:39+00:002013-01-10 03:12:39created1wiki2013-01-10T03:15:10+00:00groups/aec/wiki/7c23fFalseกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558/groups/aec/wiki/7c23f/_AEC_2558.htmlSakuna Ngamyan5 updatesกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558 กรมอาเซียนเผยไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วร้อยละ70 ยอมรับช้ากว่าประเทศ แต่มั่นใจว่าไทยเตรียมตัวได้ทันก่อน...Falseetsakuna2013-01-10T03:15:10+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 05:28:24+00:002014-05-07 05:28:24updated6อาชีพที่รองรับ AECetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-13 01:15:13+00:002012-11-13 01:15:13updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:34+00:002012-10-17 02:40:34updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:30+00:002012-10-17 02:40:30addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:00+00:002012-10-17 02:40:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:38:51+00:002012-10-17 02:38:51created1wiki2012-11-13T01:15:13+00:00groups/aec/wiki/721f0False7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน/groups/aec/wiki/721f0/7__.htmlSakuna Ngamyan6 updates7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน [aec occupation.jpg] AEC ย่อมมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย...Falseetsakuna2012-11-13T01:15:13+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 08:42:02+00:002014-05-07 08:42:02updated5AEC กับอาชีพในฝันetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:07+00:002012-11-07 01:09:07updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:07:19+00:002012-11-07 01:07:19created1wiki2012-11-07T01:09:37+00:00groups/aec/wiki/3eb83Falseประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ/groups/aec/wiki/3eb83/_AEC__.htmlSakuna Ngamyan5 updatesประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ การผนวกรวมด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และวัฒนธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน...Falseetsakuna2012-11-07T01:09:37+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 02:14:55+00:002014-05-07 02:14:55updated4AEC กับการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียนetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:23:36+00:002012-11-02 02:23:36updated3Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:45+00:002012-11-02 02:21:45addTag2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:42+00:002012-11-02 02:21:42created1wiki2012-11-02T02:23:36+00:00groups/aec/wiki/58855Falseการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน/groups/aec/wiki/58855/index.htmlSakuna Ngamyan4 updatesการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน การตื่นตัวของสังคมไทยต่อเรื่องของประชาคมอาเซียนเด่นชัดขึ้นทุกขณะทุกภาคส่วนต่างเดินหน้าเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลั...Falseetsakuna2012-11-02T02:23:36+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 10:33:37+00:002014-05-07 10:33:37updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:48+00:002012-11-01 07:32:48updated5Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:46+00:002012-11-01 07:32:46addTag4etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:37+00:002012-11-01 07:32:37updated3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:11+00:002012-11-01 07:32:11updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:28:19+00:002012-11-01 07:28:19created1wiki2012-11-01T07:32:48+00:00groups/aec/wiki/f19f0Falseอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC/groups/aec/wiki/f19f0/__AEC.htmlSakuna Ngamyan6 updatesอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC ทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึง AEC ผมมักจะนึกย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ช่วงปลายปีค.ศ. 1999 ย่างเข้า 20...Falseetsakuna2012-11-01T07:32:48+00:00hot/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/aec/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search