Tags

AEC รุกคืบการศึกษาไทยควรเร่งความเข้าใจ พร้อมแนะเรียนภาษาเป็นที่นิยม
ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่งให้รัฐบาลเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องAECให้มากขึ้น ทั้งแนะความเห็นการเรียนด้านภาษาจะมีความสำคัญและนิยมเรียนมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากด้านภาษายังเน้นเรื่องของภูมิศาสตร์ ประชากรศึกษา และวัฒนธรรมให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ปีการศึกษาในปีนี้จะมีการแข่งขันสูง ในการเตรียมเข้าสู่ AEC และทุกมหาวิทยาลัย แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคือในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการพูดถึงเรื่อง AEC มีนักศึกษาไทยกี่คนที่จะรู้ว่าอาเซียนฯคืออะไร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์แต่ละประเทศเป็นอย่างไร ซึ่งนอกจากเรื่องภาษาแล้วเรื่องพวกนี้ทางสถาบันการศึกษาควรจะสอนแก่นักศึกษาอย่างเร่งด่วนเพราะว่า เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีแล้วที่ AECจะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย

ดร.สมเดชกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะรู้กันแค่ในกลุ่มเล็กๆของ ผู้บริหารการศึกษาระดับสูง ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยทุกคนควรจะเปิดรับ หน่วยงานทุกหน่วยควรจะเตรียมตัวในการเข้ามาของAEC ให้มากขึ้นอีกด้วยจะต้องเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพราะประเทศเพื่อนบ้านของไม่ว่าจะเป็น พม่า อินโดนีเซีย ลาว ฯลฯ นั้นมีความได้เปรียบในเรื่องภาษามากกว่าประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งวิชาที่ต้องเรียนและสำคัญมาก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพราะเราจะต้องสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกัน และภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาสากลอยู่แล้ว แต่ในศตวรรษที่ 21 ประเทศจีนจะมีบทบาทในทางเศรษฐกิจโลกมากที่สุด และภูมิภาคนี้ คือ จีน อินเดีย ผนวกกับอาเซียน จะมีประชากรกว่า 4,000 ล้านคน มีประชากรรวมแล้วมากที่สุดในโลกเป็นแหล่งการบริโภคและตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นภาษาจีนจึงมีความจำเป็น

เพราะผู้ที่รู้ภาษาจีนจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะสิงคโปร์ มาเลเซีย ก็ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาราชการด้วย ในขณะเดียวกันหากจะเติมเต็มด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนักศึกษาว่าจะไปประกอบการค้าหรือธุรกิจกับประเทศอาเซียนใด หรือตัวเองมีความถนัดเพราะภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ถ้าอยู่อีสาน ก็ควรจะเรียนภาษาลาว หรือภาษาเขมร หรือภาษาเวียดนามเพิ่มเติม ถ้าอยู่ทางใต้ก็ควรเรียนภาษามาเลย์ ภาษายาวี ภาษาอาหรับ หรือภาษาจีนเพิ่มเติม แต่ที่ต้องบังคับหรือรัฐบาลควรประกาศให้เป็นภาษาที่สองของไทย หรือเป็นภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ควรส่งเสริมให้มีครูสอนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับทั้งนักศึกษาไทยที่ต้องแข่งขันกับอาเซียนแล้ว ยังเป็นการรองรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียนมาเรียนในประเทศไทยอีกด้วย

“วิชาอื่นๆ ที่มีความสำคัญและต้องเรียนเช่นกัน คือ อาเซียนศึกษา วันนี้ถามครูไทย นักศึกษาไทย หรือประชาชนคนไทย จะมีสักกี่คนที่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนบ้าง บางทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง กรม กอง ต่างๆ ของรัฐ ยังไม่เข้าใจ บางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่า อาเซียนมีกี่ประเทศ และอีกสามปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในการเปิดประตูเสรีสู่อาเซียน เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ในเรื่องอาเซียนศึกษา” ดร.สมเดช กล่าว

นอกจากเรื่องของภาษาแล้ว อีกสิ่งที่นักศึกษาควรเพิ่มเข้าไปคือเรื่องของ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภาษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาไทยและประชาชนคนไทยจะได้มีความรู้ความข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อปี 2558 ประเทศเปิดประตูเสรีไม่เฉพาะแต่เพียงการค้าเท่านั้น แต่รวมถึงการศึกษาและการทำงานอย่างเสรีในประเทศภูมิภาคอาเซียน สำหรับวิชาอื่นๆ แน่นอนที่สุดคงจะต้องปรับเข้าหากันให้มีมาตรฐานการศึกษาระดับเดียวกันเพื่อการยอมรับของทุกประเทศในอาเซียน

ในส่วนของสาขาของการเรียนต่างๆที่อาจจะเป็นที่นิยมต่อไปนั้น อาจจะเป็นด้านสาขาวิชาการสอนหลักสูตรต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมทั้งวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การตลาด และสาขาวิชาทางด้านการบันเทิง เช่น นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว และสาขาวิชาทางด้านธุรกิจบริการ เพราะจะมีนักลงทุน ครูอาจารย์ นักศึกษา และนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในประเทศไทยอย่างเนืองแน่น ตัวเลขการท่องเที่ยวจะขึ้นสูงอย่างแน่นอน เพราะมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนอย่างมากทั้งในด้านการศึกษาต่อ หรือการหางานทำในประเทศไทยซึ่งอุดมสมบูรณ์มากว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อีกมาก

นอกจากนี้ในส่วนของการบริหารการจัดการในบ้านเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง ซึ่ง ดร.สมเดช ได้ให้ความเห็นในเรื่องว่า ประเทศไทยนั้นควรต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรของอาเซียน และสากล หมายความว่าต้องมาดูว่าหลักสูตรของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเขาเรียนอะไรกัน มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจของเขาอยู่ตรงไหน ระดับใด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วน่าจะเป็นระดับเดียวกันกับสากลโลก โดยเฉพาะผู้นำด้านการศึกษาอย่างเช่นประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้จำนวนหน่วยกิตที่เรียนวิชาที่สอนคต้องมาดูให้สอดคล้องกันเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียน คงไม่ใช่แบบการเรียนของไทย หรือของประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมถึงการเปิดภาคเรียนก็ต้องปรับให้สอดคล้องกันด้วย เพราะปัจจุบันนี้การเปิดปิดภาคเรียนของการศึกษาไทยกับอาเซียนและสากลไม่เหมือนกัน ในแบบประเทศไทยจะมีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม

ในขณะที่ของอาเซียนและต่างประเทศจะหยุดในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน เป็นต้น สิ่งสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนอาจจะต้องเป็นวิชาบังคับให้เรียนในหลักสูตรของไทย เพราะไม่เช่นนั้นจะเรียนและสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง รวมไปถึงการบริหารธุรกิจ และกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วย คงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการเตรียมควมพร้อม ช่วงแรกคงยุ่งยากพอสมควร และประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบมากเพราะภาษาอังกฤษเราสู้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนไม่ได้ ในขณะที่ประเทศลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซียส่วนใหญ่นอกจากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้ว ยังจะฟังและพูดภาษาไทยได้อีกด้วย

สุดท้าย ดร.สมเดช กล่าวถึงในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วในระดับหนึ่ง สำหรับAECโดยขณะนี้ได้มีการตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งมีทั้งฟิลิปปินส์ ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

“ได้ส่งทั้งอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดงเมื่อเร็วๆ นี้ที่ประเทศอินโดนีเซียในแต่ละประเทศภูมิภาคอาเซียน และเราได้เลือกลงนาม MOU ความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูอาจารย์ของเราด้วย โดยจะเลือกเจาะตลาดสาขาวิชาเด่นของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน อยางเช่น ตอนนี้คณะศิลปกรรมก็ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับอินโดนีเซีย ในขณะที่คณะวิทยาการจัดการก็จะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น เรื่องการปรับหลักสูตรดังที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นต้องมาหารือ ทบทวน และตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นสากลและสามารถใช้ได้ในประเทศอาเซียนทุกประเทศ” คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าว


ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการComments

/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEClist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AECAECCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEC0/groups/aec/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseAECAECcustom/groups/aec/search/index.rss?tag=hotlist/groups/aec/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot10/groups/aec/sidebar/HotListRepairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 03:55:43+00:002014-05-07 03:55:43updated5AECetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:10+00:002013-01-10 03:15:10updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:08+00:002013-01-10 03:15:08addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:00+00:002013-01-10 03:15:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:12:39+00:002013-01-10 03:12:39created1wiki2013-01-10T03:15:10+00:00groups/aec/wiki/7c23fFalseกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558/groups/aec/wiki/7c23f/_AEC_2558.htmlSakuna Ngamyan5 updatesกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558 กรมอาเซียนเผยไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วร้อยละ70 ยอมรับช้ากว่าประเทศ แต่มั่นใจว่าไทยเตรียมตัวได้ทันก่อน...Falseetsakuna2013-01-10T03:15:10+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 05:28:24+00:002014-05-07 05:28:24updated6อาชีพที่รองรับ AECetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-13 01:15:13+00:002012-11-13 01:15:13updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:34+00:002012-10-17 02:40:34updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:30+00:002012-10-17 02:40:30addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:00+00:002012-10-17 02:40:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:38:51+00:002012-10-17 02:38:51created1wiki2012-11-13T01:15:13+00:00groups/aec/wiki/721f0False7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน/groups/aec/wiki/721f0/7__.htmlSakuna Ngamyan6 updates7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน [aec occupation.jpg] AEC ย่อมมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย...Falseetsakuna2012-11-13T01:15:13+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 08:42:02+00:002014-05-07 08:42:02updated5AEC กับอาชีพในฝันetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:07+00:002012-11-07 01:09:07updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:07:19+00:002012-11-07 01:07:19created1wiki2012-11-07T01:09:37+00:00groups/aec/wiki/3eb83Falseประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ/groups/aec/wiki/3eb83/_AEC__.htmlSakuna Ngamyan5 updatesประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ การผนวกรวมด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และวัฒนธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน...Falseetsakuna2012-11-07T01:09:37+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 02:14:55+00:002014-05-07 02:14:55updated4AEC กับการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียนetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:23:36+00:002012-11-02 02:23:36updated3Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:45+00:002012-11-02 02:21:45addTag2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:42+00:002012-11-02 02:21:42created1wiki2012-11-02T02:23:36+00:00groups/aec/wiki/58855Falseการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน/groups/aec/wiki/58855/index.htmlSakuna Ngamyan4 updatesการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน การตื่นตัวของสังคมไทยต่อเรื่องของประชาคมอาเซียนเด่นชัดขึ้นทุกขณะทุกภาคส่วนต่างเดินหน้าเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลั...Falseetsakuna2012-11-02T02:23:36+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 10:33:37+00:002014-05-07 10:33:37updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:48+00:002012-11-01 07:32:48updated5Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:46+00:002012-11-01 07:32:46addTag4etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:37+00:002012-11-01 07:32:37updated3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:11+00:002012-11-01 07:32:11updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:28:19+00:002012-11-01 07:28:19created1wiki2012-11-01T07:32:48+00:00groups/aec/wiki/f19f0Falseอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC/groups/aec/wiki/f19f0/__AEC.htmlSakuna Ngamyan6 updatesอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC ทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึง AEC ผมมักจะนึกย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ช่วงปลายปีค.ศ. 1999 ย่างเข้า 20...Falseetsakuna2012-11-01T07:32:48+00:00hot/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/aec/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search