Tags

ประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ


การผนวกรวมด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และวัฒนธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน ที่ไม่เพียงแต่จะดารงอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติใน 10 ประเทศสมาชิก เท่านั้น แต่พลเมืองในประเทศเหล่านี้ยังจะถูกเรียกขาน ในฐานะ “พลเมืองอาเซียน” ซึ่งย่อมเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตและเป็นผู้กุมชะตาความเป็นไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลเป็นระยะๆ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ที่เสาหลักด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันจะได้ยินคาว่า “เออีซี” หรือ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ดังนั้นการได้ทราบว่า “พลเมืองอาเซียน รุ่นใหม่” กำลังมุ่งหน้าตั้งเข็มทิศอนาคตของตัวเองกันไว้อย่างไร แล้วคนรุ่นใหม่ในอาเซียนสนใจฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การทำมาหาเลี้ยงชีพในเรื่องใด จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะเมื่ออาเซียนคือตลาดและฐานผลิต เดียวกัน เคลื่อนย้ายทุน สินค้า แรงงานมีฝีมืออย่างเสรีไปมาระหว่างกัน โอกาสของคนไทย รุ่นใหม่ในการออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ย่อมมีพอๆ กับคนในประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ความต่างคือทักษะทางอาชีพและความคล่องตัว ยืดหยุ่นที่แต่ละคนจะเปิดรับและฝึกฝนได้มากแค่ไหน หากจะดูอนาคตอาเซียน อาจต้องเริ่มพินิจที่ทัศนคติของเยาวชนอาเซียนกันก่อนว่า พวกเขาหรือเธอมีเป้าหมายใดในชีวิต

จากผลสารวจหัวข้อ “อาชีพในฝัน” ของเด็กในวัย 7-14 ปี ในไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยอเด็ดโก้ การสารวจในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2555 พบว่า 5 อาชีพในฝันของเด็กไทย คือ แพทย์ ครู ทนายความ พ่อครัว นักธุรกิจ และสัตวแพทย์ ขณะที่ 5 อาชีพในฝันของเด็กวัยเดียวกันในสิงคโปร์ คือ ครู แพทย์ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และศิลปิน ส่วนในมาเลเซีย ซึ่งมีข้อมูล ผลการสารวจของปี 2554 เป็นชุดล่าสุดระบุว่า 5 อาชีพ ในฝันของเด็กชาวมาเลเซีย คือ แพทย์ นักบิน ตารวจ ทนายความ และครู เป็นที่น่าสนใจว่า เด็กทั้ง 3 ชาติให้ความสนใจกับอาชีพแพทย์เป็นอย่างมาก และอาชีพแพทย์คือ 1 ใน 8 สาขาอาชีพนาร่องที่จะเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในขณะนี้ประเทศสมาชิก ได้ร่วมกันกาหนดมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ (MRAs) แล้ว

นอกจากนี้ในรายงานการวิเคราะห์ตลาดการศึกษา โดยบริติช เคาน์ซิล ยังระบุว่า ตลาดการศึกษาในอาเซียนกาลังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในเวียดนาม คนรุ่นใหม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นกว่า 139% ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่รัฐบาลเวียดนามก็ให้ความสาคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาระดับสูงแก่เยาวชน ในประเทศเป็นภารกิจหลัก เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิถีทาง บริหารความมั่งคั่งยุคใหม่ โดยสาขาวิชาที่มีผู้ต้องการศึกษามากที่สุด ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์นับว่าเป็นสาขาที่มี ชาวเวียดนามรุ่นใหม่สนใจเรียนจำนวนมาก

ขณะที่รายงานของบริติช เคาน์ซิลในฟิลิปปินส์ซึ่งจัดทาเมื่อปี 2553 ระบุว่า นักศึกษาฟิลิปปินส์สนใจเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ตามมาด้วยสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจ การตลาด ส่วนสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกาลังอยู่ในความสนใจที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ชาวฟิลิปปินส์รุ่นใหม่ยังมุ่งมั่นกับการไปศึกษาต่อในต่างประเทศในสาขาที่หลากหลาย อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีข้อมูลระบุว่า เด็กฟิลิปปินส์ 50% สนใจเรียนในสาขาการจัดการธุรกิจ และอีก 31% สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศ

ขณะที่ในอินโดนีเซีย ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน คือราว 232 ล้านคนและประชากรกว่า 30% อยู่ในวัยต่ากว่า 15 ปี กลับมีผู้เข้าสู่การศึกษาขั้นสูง (ปริญญาตรีขึ้นไป) ประมาณ 4.8 ล้านคน โดยคนเหล่านี้มีความสนใจที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการหางาน เนื่องจากมีผลสารวจระบุว่า นายจ้างในอินโดนีเซีย ยินดีรับผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศมากกว่า ซึ่งใน ด้านหนึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาความไม่สมดุลระหว่างดีมานด์ และซัพพลายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศ ซึ่งทาให้เยาวชนอินโดนีเซียต้องออกไปแสวงหาการศึกษา ขั้นสูงในต่างประเทศ

ด้านมาเลเซีย ซึ่งมีเป้าหมายยกฐานะเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ภายในปี 2563 ดังนั้นมาเลเซียจึงมีมาตรการและเครื่องมือหลายด้านเพื่อผลักดันให้ไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งการลงทุนสร้างทุนมนุษย์อย่างมโหฬารเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะพามาเลเซียไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

แต่อย่างไรก็ตามในปี 2554 มีรายงานระบุว่า มาเลเซียมีกาลังแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปเพียง23% ด้วยเหตุนี้ หากมาเลเซียต้องการยกระดับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็จาเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนกาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้ได้ 37% ภายในปี 2558 เป้าหมายเหล่านี้กระตุ้นให้รัฐบาลมาเลเซียออกแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากขึ้น จากปัจจุบันมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ 36% ขณะที่ภาครัฐ ตั้งเป้าหมายผลิตผู้จบปริญญาเอกให้ได้จานวน 18,000 คน ภายในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่มาเลเซียจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเช่นสมาชิกอีก 9 ชาติในภูมิภาคนี้ ความเคลื่อนไหวต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนและความฝันใฝ่ต่ออาชีพในอนาคตของพลเมืองอาเซียนรุ่นใหม่ กาลังชี้นาให้เห็นถึงอนาคตของภูมิภาคนี้ และเป็นโอกาสของตลาดการศึกษาขั้นสูงที่จะ จับกระแสและจับอาการของตลาดนี้ได้


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
Comments

/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEClist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AECAECCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=AEC0/groups/aec/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseAECAECcustom/groups/aec/search/index.rss?tag=hotlist/groups/aec/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot10/groups/aec/sidebar/HotListRepairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 03:55:43+00:002014-05-07 03:55:43updated5AECetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:10+00:002013-01-10 03:15:10updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:08+00:002013-01-10 03:15:08addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:15:00+00:002013-01-10 03:15:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2013-01-10 03:12:39+00:002013-01-10 03:12:39created1wiki2013-01-10T03:15:10+00:00groups/aec/wiki/7c23fFalseกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558/groups/aec/wiki/7c23f/_AEC_2558.htmlSakuna Ngamyan5 updatesกรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558 กรมอาเซียนเผยไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วร้อยละ70 ยอมรับช้ากว่าประเทศ แต่มั่นใจว่าไทยเตรียมตัวได้ทันก่อน...Falseetsakuna2013-01-10T03:15:10+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 05:28:24+00:002014-05-07 05:28:24updated6อาชีพที่รองรับ AECetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-13 01:15:13+00:002012-11-13 01:15:13updated5etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:34+00:002012-10-17 02:40:34updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:30+00:002012-10-17 02:40:30addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:40:00+00:002012-10-17 02:40:00updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-10-17 02:38:51+00:002012-10-17 02:38:51created1wiki2012-11-13T01:15:13+00:00groups/aec/wiki/721f0False7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน/groups/aec/wiki/721f0/7__.htmlSakuna Ngamyan6 updates7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน [aec occupation.jpg] AEC ย่อมมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย...Falseetsakuna2012-11-13T01:15:13+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 08:42:02+00:002014-05-07 08:42:02updated5AEC กับอาชีพในฝันetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37updated4Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:37+00:002012-11-07 01:09:37addTag3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:09:07+00:002012-11-07 01:09:07updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-07 01:07:19+00:002012-11-07 01:07:19created1wiki2012-11-07T01:09:37+00:00groups/aec/wiki/3eb83Falseประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ/groups/aec/wiki/3eb83/_AEC__.htmlSakuna Ngamyan5 updatesประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ การผนวกรวมด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และวัฒนธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน...Falseetsakuna2012-11-07T01:09:37+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 02:14:55+00:002014-05-07 02:14:55updated4AEC กับการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียนetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:23:36+00:002012-11-02 02:23:36updated3Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:45+00:002012-11-02 02:21:45addTag2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-02 02:21:42+00:002012-11-02 02:21:42created1wiki2012-11-02T02:23:36+00:00groups/aec/wiki/58855Falseการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน/groups/aec/wiki/58855/index.htmlSakuna Ngamyan4 updatesการศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน การตื่นตัวของสังคมไทยต่อเรื่องของประชาคมอาเซียนเด่นชัดขึ้นทุกขณะทุกภาคส่วนต่างเดินหน้าเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลั...Falseetsakuna2012-11-02T02:23:36+00:00Repairing bad index entryetsakunaSakuna Ngamyan2014-05-07 10:33:37+00:002014-05-07 10:33:37updated6etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:48+00:002012-11-01 07:32:48updated5Added tag - hotetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:46+00:002012-11-01 07:32:46addTag4etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:37+00:002012-11-01 07:32:37updated3etsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:32:11+00:002012-11-01 07:32:11updated2First createdetsakunaSakuna Ngamyan2012-11-01 07:28:19+00:002012-11-01 07:28:19created1wiki2012-11-01T07:32:48+00:00groups/aec/wiki/f19f0Falseอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC/groups/aec/wiki/f19f0/__AEC.htmlSakuna Ngamyan6 updatesอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC ทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึง AEC ผมมักจะนึกย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ช่วงปลายปีค.ศ. 1999 ย่างเข้า 20...Falseetsakuna2012-11-01T07:32:48+00:00hot/groups/aec/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/aec/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/aec/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search