Search all wikis and blogs »

Search results in ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)

รอบรู้ : 10 กีฬาประจำชาติอาเซียน

รอบรู้ : 10 กีฬาประจำชาติอาเซียน รอบรู้ : 10 กีฬาประจำชาติอาเซียน [Click here to see a large version] ...

ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซียน

[AEC.jpg] ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซียน “ประชาคมอาเซียน” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจ...

ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน

ประเทศฟิลิปปินส์ ถือได้ว่าใช้จุดแข็งของตนเองในด้านแรงงานที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาผลักดันธุรกิจ (BPO) Business Process Outsourcing ซึ่งนอกจากจะช...

การเปิดเสรีด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 นับเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของประเทศในวันนี้ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่...

กรมอาเซียนมั่นใจไทยพร้อม AEC 2558

กรมอาเซียนเผยไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วร้อยละ70 ยอมรับช้ากว่าประเทศ แต่มั่นใจว่าไทยเตรียมตัวได้ทันก่อน...

7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน

[aec occupation.jpg] AEC ย่อมมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย...

เปรียบเทียบ เวียดนาม และไทย ด้านการศึกษา, ภาษาและการลงทุน ใน AEC

หลังสิ้นสุดความวุ่นวายทางการเมืองที่ทอดยาวมาเป็นเวลานานนั้นเสียได้ นับถอยกลับไปหลังจากที่อเมริกาถอนทหารจากเวียดนามใต้อย่างเป็นทางการ ในปี...

กระทรวงศึกษาธิการ เปิด 5 แผนยุทธศาสตร์ นำคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.ศศิ ธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอา เซียนด้านการพัฒน...

ม.อ.เตรียมปฏิบัติการ 5 กลยุทธ์ มุ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน

จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งการศึกษานับเป็นกลไกหลักในการนำประชาคมอาเซียนสู่ความเจริญรุ่งเรืองทาง เศรษฐกิจ...

ประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ

การผนวกรวมด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และวัฒนธรรมภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกติกาการอยู่ร่วมกันของผู้คนในประชาคมอาเซียน...

ประชากร AEC อยากทำอาชีพอะไร และตลาดการศึกษาของแต่ละประเทศ

This is placeholder text for your new wiki page. Replace it with your own.

การศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน

การตื่นตัวของสังคมไทยต่อเรื่องของประชาคมอาเซียนเด่นชัดขึ้นทุกขณะทุกภาคส่วนต่างเดินหน้าเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลั...

อีกมุมมองหนึ่งในเรื่องการศึกษาของประเทศ ในวาระที่ AEC

ทุกครั้งที่มีคนกล่าวถึง AEC ผมมักจะนึกย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ช่วงปลายปีค.ศ. 1999 ย่างเข้า 20...

AEC กับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

[aec education university.jpg] ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nati...

AEC รุกคืบการศึกษาไทยควรเร่งความเข้าใจ พร้อมแนะเรียนภาษาเป็นที่นิยม

[aec education dr somdech.jpg] ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่งให้รัฐบาลเสริมความ...

การเตรียมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเชียน

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ อาเซียน หนึ่งในบุคคลสำคัญที่จะมีบทบาทมากที่สุดในการหลอมรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่ง เดียว ได้ปาฐกถาพิเศษในเรื่อ...

มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพที่ทำงานได้ในประเทศ AEC

การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ในสาขาบริการ เป็นพัฒนาการล่าสุดของความร่วมมือด้านการค้าบริการของอาเซี...

นักศึกษาจบใหม่กับสิ่งที่เป็นไปใน AEC

การสร้างคนให้ได้รับด้านหัวแห่งโอกาสจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถสร้างได้แค่การบอกกล่าวเล่าให้นิสิตฟังในห้องเรียนจากการสอดแทรกในรายวิชาที่สอนเ...

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยบรรยาย พิเศษเรื่อง "การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน...

นับถอยหลัง AEC ก้าวแรกต้อง..ปฏิรูปการศึกษาไทย

เหลืออีกเพียง 2 ปีเศษ ประเทศไทย จะเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจะเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมกับการเปลี่ยน แปลงครั้งสำคัญนี้ ไม่ใช่แค...