Tags

  -ประชากรและการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

  ประชากร (population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในบริเวณ

  เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งในแต่ละบริเวณจะมีจำนวนประชากรที่แตกต่างกัน

  ขนาดของประชากร
  ในแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งจะมีจำนวนกลุ่มสิ่งมีชีวิต หรือจำนวนประชากรแตกต่างกันไป
  การศึกษาขนาด หรือลักษณะ ความหนาแน่นของประชากรในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ มีปัจจัยดังนี้

  - การอพยพเข้าของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  - การอพยพออกของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  - การเกิดของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  - การตายของกลุ่มสิ่งมีชีวิต


  ขนาดของประชากร แบ่งได้ 3 ขนาด ดังนี้  ประชากรที่มีขนาดคงที่

  ในแหล่งที่อยู่ที่มีขนาดของประชากรคงที่ แสดงว่า
  อัตราการเิกิด + อัตรการอพยพเข้า = อัตราการตาย + อัตราการตาย
  ประชากรที่มีขนาดเพิ่มขึ้น
  ในแหล่งที่อยู่ที่มีขนาดของประชากรเพิ่มขึ้น แสดงว่า
  อัตราการเิกิด + อัตรการอพยพเข้า > อัตราการตาย + อัตราการตาย

  ประชากรที่มีขนาดลดลง
  ในแหล่งที่อยู่ที่มีขนาดของลดลง แสดงว่า
  อัตราการเิกิด + อัตรการอพยพเข้า < อัตราการตาย + อัตราการตาย


  ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากร

  การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ในขณะที่พื้นที่ของประเทศยังคงเท่าเดิม ทำให้สัดส่วนจำนวน
  ประชากรต่อหน่วยพื้นที่ เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้แก่

  • การขาดแคลนพื้นที่อยู่อาศัย จึงเกิดการขยายชุมชนเมืองออกไปสู่ชนบท ซึ่งเป็นแหล่ง
   เพาะปลูกทางการเกษตร อันอุดมสมบูรณ์

  • พื้นที่ทางการเกษตรลดลง เพาะพื้นที่ชนบทที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ แหล่งผลิต
   ทางการเกษตร

  • ความต้องการปัจจัยสี่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม
   ปัจจัยสี่เหล่านี้ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ
  • เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นต้องเสาะหาทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากขึ้น เพิ่มการผลิตผล
   ผลิตให้ได้มากและรวดเร็วโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องจักร และกรรมวิธีการ
   ทำการเกษตรกรรม สมัยใหม่ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
   ที่ทำกันในครอบครัวเป็นการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม

  • ผลจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาใช้อย่างมากมาย
   และรวดเร็วจนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ น้ำมันเชื้อเพลิง
   มีปริมาณลดน้องลงไปมาก

  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษ เกินกว่าธรรมชาติ
   จะแก้ไขและบำบัดให้ กลับคืนมาเหมือนเดิมได้


  กลับสู่หน้าหลัก | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 |
  กลับรายวิชา ม.6
  กลับวิกิเซนต์จอห์นท่าบม
  กลับหน้า สถานศึกษากลุ่มเซนต์จอห์น


  Comments

  /groups/thabom_science_m6s2/search/index.rss?tag=hotlist/groups/thabom_science_m6s2/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/thabom_science_m6s2/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/thabom_science_m6s2/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/thabom_science_m6s2/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/thabom_science_m6s2/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/thabom_science_m6s2/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…