Tags

  บทเรียนที่ 5 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

  วงจรไฟฟ้า

  วงจรไฟฟ้า เป็นการนำเอาสายไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้าที่เป็นเส้นทางเดินให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านต่อถึงกันได้นั้นเราเรียกว่า วงจรไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในวงจรจะเริ่มจากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังการแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นโดยการต่อแบตเตอรี่ต่อเข้ากับหลอดไฟ หลอดไฟฟ้าสว่างได้เพราะว่ากระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้ตลอดทั้งวงจรไฟฟ้าและเมื่อหลอดไฟฟ้าดับก็เพราะว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ตลอดทั้งวงจร เนื่องจากสวิตซ์เปิดวงจรไฟฟ้าอยู่นั่นเอง

  วงจรอนุกรม

  จรอนุกรมหมายถึง การนำเอาอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามาต่อกันในลักษณะที่ปลายด้านหนึ่งของอุปกรณ์ตัวที่ 1 ต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัวที่ 2 จากนั้นนำปลายที่เหลือของอุปกรณ์ตัวที่ 2 ไปต่อกับอุปกรณ์ตัวที่ 3 และจะต่อลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งการต่อแบบนี้จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวกระแสไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรมจะมีค่าเท่ากันทุกๆจุด ค่าความต้านทานรวมของวงจรอนุกรมนั้นคือการนำเอาค่าความต้านทานทั้งหมดนำมารวมกันส่วนแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมนั้นแรงดันจะปรากฎคร่อมตัวต้านทานทุกตัวที่จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมีค่าไม่เท่ากันโดยสามารถคำนวนหาได้จากกฎของโอห์ม


  รูปแสดงวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

  จากรูป


  RT = R1 + R2 + R3 + R4 + R5

  RT = ค่าความต้านทานรวมหรือค่าความต้านทานทั้งหมด
  R1 ค่าความต้านทานตัวที่ 1
  R2 ค่าความต้านทานตัวที่ 2
  R3 ค่าความต้านทานตัวที่ 3
  R4 ค่าความต้านทานตัวที่ 4

  R5 ค่าความต้านทานตัวที่ 5

  ตัวอย่าง
  จากวงจรในรูป จงคำนวนหาค่าความต้านทานรวม

  กระแสไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรม

  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรมมีการไหลในทิศทางเดียว ดังนั้นกระแสไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรมจะมีค่าเท่ากันทุกจุด

  จากสมการ

  IT = I1 = I2 = I3  ความต้านทานรวมในวงจรอนุกรม

  ค่าความต้านทานรวมในวงจรอนุกรมนั้น คำนวนได้โดยนำค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวมารวมกัน

  จากสมการ


  RT = R1 + R2 + R3 + R4 +…….


  แรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรม


  แรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะปรากฎคร่อมตัวต้านทานทุกตัวที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ดังนั้นจึงทำให้แรงดันไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรมแต่ละจุดจะมีค่าไม่เท่ากัน โดยสามารถที่จะคำนวนได้จากการใช้กฎของโอห์ม

  ลักษณะคุณสมบัติของวงจรอนุกรม


  1. ในวงจรหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรอนุกรมจะมีกระแสไหลผ่านในทิศทางเดียวเท่านั้น
  2. แรงดันตกคร่อมที่ความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเมื่อนำมาร่วมกันจะมีค่าเท่ากับแรงดันที่จ่ายให้กับวงจร
  3. ค่าความต้านทานย่อยแต่ละตัวในวงจร เมื่อนำมารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับค่าความต้านทานรวมกันทั้งหมดในวงจร
  4. กำลังและพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ความต้านทานย่อยแต่ละตัวในวงจร เมื่อนำมารวมกันก็จะมีค่าเท่ากำลังและพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในวงจร


  วงจรขนาน


  วงจรที่เกิดจากการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้ขนานกับแหล่งจ่ายไฟมีผลทำให้ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน ส่วนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะมีตั้งแต่ 2 ทิศทางขึ้นไปตามลักษณะของสาขาของวงจรส่วนค่าความต้านทานรวมภายในวงจรขนานจะมีค่าเท่ากับผลรวมของส่วนกลับของค่าความต้านทานทุกตัวรวมกัน ซึ่งค่าความต้านทานรวมภายในวงจรไฟฟ้าแบบขนานจะมีค่าน้อยกว่าค่าความต้านทานภายในสาขาที่มีค่าน้อยที่สุดเสมอ และค่าแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานไฟฟ้าแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนของแหล่งจ่าย

  รูปแสดงวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

  จากรูป

  ตัวอย่าง
  จากวงจรในรูป จงคำนวนหาค่าความต้านทาน

  แรงดันไฟฟ้าในวงจรขนาน


  สำหรับค่าแรงดันไฟฟ้าในวงจรขนานที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวนั้น มีค่าเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัวซึ่งมีค่าเท่ากับ
  VR1 = VR2 = VR3 = VR4 = VS = 9V


  กระแสไฟฟ้าในวงจรขนาน

  กระแสไฟฟ้าภายในวงจรขนานจะมีหลายค่าด้วยกัน ทั้งนี้เนื่องจากทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ามีมากกว่า 1 ทิศทาง ดังนั้น การคำนวนหาค่ากระแสไฟฟ้าจึงใช้กฎของ Kerchhoff,s Current Law โดยมีวิธีการคำนวนสองวิธีคือ


  1. กระแสไฟฟ้ารวมภายในวงจร ( IT ) จะมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลแยกในแต่ละทิศทาง ( I1 + I2 + I3 + I4+…..)
  2. กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่จุดๆ หนึ่งจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากจุดๆ นั้นเสมอ

  ลักษณะคุณสมบัติของวงจรขนาน


  1. แรงดันที่ตกคร่อมที่อิลิเมนท์ หรือที่ความต้านทานทุกตัวของวงจรจะมีค่าเท่ากันเพราะว่าเป็นแรงดันตัวเดียวกันในจุดเดียวกัน
  2. กระแสที่ไหลในแต่ละสาขาย่อยของวงจร เมื่อนำมารวมกันจะมีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านวงจรทั้งหมดหรือกระแสรวมของวงจร
  3. ค่าความนำไฟฟ้าในแต่ละสาขาย่อยของวงจร เมื่อนำมารวมกันจะมีค่าเท่ากับค่าความนำไฟฟ้าทั้งหมดของวงจร
  4. กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่อิลิเมนท์หรือค่าความต้านทานในแต่ละสาขาในวงจรเมื่อนำมาร่วมกันก็จะมีค่าเท่ากับกำลังและพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของวงจร

  กลับสู่หน้าหลัก

  Comments

  /groups/poly_power/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_power/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot3/groups/poly_power/sidebar/HotListRepairing bad index entrynansichooNansita Choorat2014-05-07 02:15:28+00:002014-05-07 02:15:28updated45nansichooNansita Choorat2011-03-04 03:58:55+00:002011-03-04 03:58:55updated44nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:39:36+00:002010-10-01 02:39:36updated43nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:22:09+00:002010-10-01 02:22:09updated42nansichooNansita Choorat2010-09-30 08:02:24+00:002010-09-30 08:02:24updated41nansichooNansita Choorat2010-09-30 08:02:10+00:002010-09-30 08:02:10updated40nansichooNansita Choorat2010-09-30 07:24:37+00:002010-09-30 07:24:37updated39nansichooNansita Choorat2010-09-30 07:22:18+00:002010-09-30 07:22:18updated38nansichooNansita Choorat2010-09-30 07:01:34+00:002010-09-30 07:01:34updated37nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:57:04+00:002010-09-30 06:57:04updated36nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:53:15+00:002010-09-30 06:53:15updated35nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:50:18+00:002010-09-30 06:50:18updated34nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:47:43+00:002010-09-30 06:47:43updated33nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:45:27+00:002010-09-30 06:45:27updated32nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:43:40+00:002010-09-30 06:43:40updated31nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:39:20+00:002010-09-30 06:39:20updated30nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:08:15+00:002010-09-30 06:08:15updated29nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:04:35+00:002010-09-30 06:04:35updated28nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:56:01+00:002010-09-30 05:56:01updated27nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:55:48+00:002010-09-30 05:55:48updated26nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:55:02+00:002010-09-30 05:55:02updated25nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:54:30+00:002010-09-30 05:54:30updated24nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:54:20+00:002010-09-30 05:54:20updated23nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:54:06+00:002010-09-30 05:54:06updated22nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:53:51+00:002010-09-30 05:53:51updated21nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:53:36+00:002010-09-30 05:53:36updated20nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:52:47+00:002010-09-30 05:52:47updated19nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:52:35+00:002010-09-30 05:52:35updated18nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:52:22+00:002010-09-30 05:52:22updated17nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:51:50+00:002010-09-30 05:51:50updated16nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:51:14+00:002010-09-30 05:51:14updated15nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:50:54+00:002010-09-30 05:50:54updated14nansichooNansita Choorat2010-09-30 05:48:24+00:002010-09-30 05:48:24updated13nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:31:06+00:002010-09-30 04:31:06updated12nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:30:44+00:002010-09-30 04:30:44updated11nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:30:26+00:002010-09-30 04:30:26updated10nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:27:34+00:002010-09-30 04:27:34updated9nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:26:22+00:002010-09-30 04:26:22updated8nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:25:25+00:002010-09-30 04:25:25updated7nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:05:57+00:002010-09-30 04:05:57updated6nansichooNansita Choorat2010-09-30 04:02:43+00:002010-09-30 04:02:43updated5nansichooNansita Choorat2010-09-30 03:54:32+00:002010-09-30 03:54:32updated4nansichooNansita Choorat2010-09-30 03:53:57+00:002010-09-30 03:53:57updated3Added tag - hotnansichooNansita Choorat2010-09-30 03:34:27+00:002010-09-30 03:34:27addTag2First creatednansichooNansita Choorat2010-09-30 03:33:38+00:002010-09-30 03:33:38created1wiki2011-03-04T03:58:55+00:00groups/poly_power/wiki/3116cFalseวิชาไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น /groups/poly_power/wiki/3116c/_.htmlNansita Choorat45 updatesวิชาไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น วิชา ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 3105-2012 จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต ...Falsenansichoo2011-03-04T03:58:55+00:00Repairing bad index entrynansichooNansita Choorat2014-05-07 02:17:50+00:002014-05-07 02:17:50updated13nansichooNansita Choorat2010-10-01 03:13:25+00:002010-10-01 03:13:25updated12nansichooNansita Choorat2010-10-01 03:06:50+00:002010-10-01 03:06:50updated11nansichooNansita Choorat2010-10-01 03:05:13+00:002010-10-01 03:05:13updated10nansichooNansita Choorat2010-10-01 03:02:02+00:002010-10-01 03:02:02updated9nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:55:15+00:002010-10-01 02:55:15updated8Added tag - hotnansichooNansita Choorat2010-10-01 02:47:38+00:002010-10-01 02:47:38addTag7nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:36:14+00:002010-10-01 02:36:14updated6nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:27:48+00:002010-09-30 06:27:48updated5nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:26:36+00:002010-09-30 06:26:36updated4nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:25:01+00:002010-09-30 06:25:01updated3nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:23:35+00:002010-09-30 06:23:35updated2First creatednansichooNansita Choorat2010-09-30 06:08:54+00:002010-09-30 06:08:54created1wiki2010-10-01T03:13:25+00:00groups/poly_power/wiki/1016fFalseประวัติความเป็นมาของไมโครคอมพิวเตอร์/groups/poly_power/wiki/1016f/index.htmlNansita Choorat13 updatesประวัติความเป็นมาของไมโครคอมพิวเตอร์ ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์ ในปี พ.ศ. 2503 ได้มีไอซีเกิดขึ้น ซึ่งไอซีนี้ก็คือการนำเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มารวมกันและบรรจุไว้ในชิ้นสารซิลิกอน...Falsenansichoo2010-10-01T03:13:25+00:00Repairing bad index entrynansichooNansita Choorat2014-05-07 15:01:09+00:002014-05-07 15:01:09updated17nansichooNansita Choorat2010-10-01 02:34:32+00:002010-10-01 02:34:32updated16nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:57:50+00:002010-09-30 06:57:50updated15nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:30:45+00:002010-09-30 06:30:45updated14nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:29:42+00:002010-09-30 06:29:42updated13nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:17:24+00:002010-09-30 06:17:24updated12nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:16:15+00:002010-09-30 06:16:15updated11nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:15:38+00:002010-09-30 06:15:38updated10Added tag - hotnansichooNansita Choorat2010-09-30 06:13:07+00:002010-09-30 06:13:07addTag9nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:12:54+00:002010-09-30 06:12:54updated8nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:11:55+00:002010-09-30 06:11:55updated7nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:10:29+00:002010-09-30 06:10:29updated6nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:07:39+00:002010-09-30 06:07:39updated5nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:07:10+00:002010-09-30 06:07:10updated4nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:06:09+00:002010-09-30 06:06:09updated3nansichooNansita Choorat2010-09-30 06:05:43+00:002010-09-30 06:05:43updated2First creatednansichooNansita Choorat2010-09-30 06:05:11+00:002010-09-30 06:05:11created1wiki2010-10-01T02:34:32+00:00groups/poly_power/wiki/e33fbFalseหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์/groups/poly_power/wiki/e33fb/_1_.htmlNansita Choorat17 updatesหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ สาระสำคัญ ไมโครโพรเซสเซอร์ได้เข้ามามีผลต่อการออกแบบระบบดิจิตอลค่อนข้างมาก ดังนั้นในการศึกษาถึงการทำงาน และการนำไมโครโพรเซสเซอร์มาใช้งานเป็นเรื่...Falsenansichoo2010-10-01T02:34:32+00:00hot/groups/poly_power/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_power/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_power/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search