Tags

  1. เรื่องความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  ความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  กิจกรรมเสริมหลักสูตรหมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนในโดรงเรียนโดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การเรียนตามหลักสูตร การศึกษา มุ่งเน้นให้กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถพัฒนาการทางบุคลิกภาพ

  สุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น

  ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  1.เพ็ญประโยชน์111 <>1111

  2.วิชาการ

  3. ศิลปวัฒนธรรม

  4. กิจกรรมกีฬา

  5 .กิจกรรมอื่นๆ

  กิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทเลือกเข้าร่วม กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ด้าน นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อวัตถุประสงค์

  1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมส่วนร่วมโดยเน้นสังคมผู้ขาดโอกาสจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  2. กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาการหรือวิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ การเปิดโลกทัศน์สู่สากล การแสดงออก ทักษะทางภาษา/คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ
  3. กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต/การศึกษา ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะปลูกฝังการปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาทพระบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความภาคภูมิใจในสถาบัน การแต่งกายที่ถูกระเบียบและกิจกรรมการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวในลูกสงขลานครินทร์
  4. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมหลอมรวมพหุวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
  5. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมการออกกำลังกายสันทนาการ การพัฒนาสมาธิ และพัฒนาจิต

  ประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  1. นักเรียนสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้

  2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตทางการศึกษาในโรงเรียนและภาย
  หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
  3.
  ศักยภาพในตนเองของนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะความสามารถ
  บุคลิกภาพ สุขภาพและคุณธรรม จริยธรรม
  4.
  นักเรียนเกิดความประทับใจ มีความภาคภูมิใจ และมั่นใจในความเป็นนักเรียนของโรงเรียน

  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  นักเรียนนักศึกษา จะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และได้รับ การประเมินผลได้เกรด ผ่านทุกภาคเรียน ถึงแม้ว่านักเรียนนักศึกษา จะเรียนได้เกรด เฉลี่ยสะสมมากเท่าใด แต่ถ้าไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ก็จะไม่สามารถ สำเร็จการศึกษาได้ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงมีความสำคัญมาก

  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม บำเพ็ญตนเป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการมีวินัยในตนเอง ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ รู้จักการ วางแผนทำงาน การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน โดยกำหนดหลักการในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ ดังนี้

  1. นักเรียนนักศึกษา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 1 กิจกรรม

  2. ต้องเข้าปฏิบัติกิจกรรม ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ถ้าคนใดมีเวลาเข้าร่วม กิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 60 จะได้เกรดเป็น ไม่ผ่านทันที

  3. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จะนับเป็นเวลาเข้าร่วมกิจกรรมให้วันละ 0.5 ชั่วโมง และมีผลต่อการประเมินให้ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนไว้

  4. จะมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เป็นที่ปรึกษาและประเมินผลการจัดกิจกรรม

  5. ผู้ที่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ กิจกรรม และได้เกรดเป็น ผ่านหรือไม่ผ่าน

  6. ผู้ไม่ผ่านกิจกรรม จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเดิมซ้ำ หรือลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมอื่นแทนก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ำกับกิจกรรมที่เคยได้ผล ผ่านไว้แล้ว

  การดำเนินงานตามโครงการ
  เมื่อจัดทำโครงการเสร็จเรียบร้อย และผ่านการพิจารณาจากหน่วยเหนือตามลำดับขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและประสานแผนต่างๆ ให้แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการสนับสนุนสอดคล้องกัน และ/หรืออาจจัดตั้งองค์กรกลาง

  ข้อมูลที่ได้อ้างอิงมาจาก

  http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit/out_mean.htm

  http://www.dekwtt.com/node/177

  http://webboard.sanook.com/forum/?topic=353288

  ย้อนกลับ

  Comments

  /groups/poly_ordinarycourse1/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_ordinarycourse1/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_ordinarycourse1/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_ordinarycourse1/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_ordinarycourse1/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_ordinarycourse1/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search