Tags

  หน่วยที่13 การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ตัวอย่างการเขียนโครงการ

  ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
  ประจำปี 2552

  ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

  ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึก และมีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่จำกัด จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ จึงได้กำหนดให้สถาบันการศึกษา เป็นเป้าหมายแรกในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการนำร่องให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ต่อไป

  ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

  1. เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
  2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. เดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
  5. สรุปผลการดำเนินโครงการ

  งบประมาณในการดำเนินโครงการ

  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น
  1. ค่าเขียนป้ายผ้า “ข้อความรณรงค์” จำนวน 5 ผืนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
  2. ค่าพัดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 อันๆละ 15 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท

  3. ค่าอาหารว่างจำนวน1 มื้อ ๆละ 25 บาทเป็นเงิน 5,000บาท
  4. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
  5. ค่าแผ่นพับโครงการฯ เป็นเงิน 5,650 บาท
  6. ค่าสติกเกอร์โครงการฯ เป็นเงิน 9,000 บาท
  7. ค่าจัดดอกไม้ เป็นเงิน 2,400 บาท

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เยาวชน/ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. เยาวชน/ประชาชน ตระหนัก ตื่นตัว ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
  3. เยาวชน/ประชาชน มีการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลการประเมิน

  เป้าหมาย

  1. เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน
  2 อสม. จำนวน 40 คน
  3 ชุมชนละ 10 คน จำนวน 70 คน
  4 เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน
  รวมทั้งหมด 200 คน

  ข้อมูลทั้งหมดได้อ้างอิงมาจาก

  http://www.nmt.or.th/surat/thathongmai/Lists/2550/AllItems.aspx


  ย้อนกลับ

  Comments

  /groups/poly_energyandenvironment/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_energyandenvironment/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_energyandenvironment/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_energyandenvironment/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_energyandenvironment/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_energyandenvironment/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/poly_energyandenvironment/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…