Tags

  บทที่ 6 ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สาระการเรียนรู้

  1. ลักษณะทางกายภาพ

  2. ทรัพยากรธรรมชาติ

  3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

  4. ประชากร

  5. สังคมและวัฒนธรรม

  6. การคมนาคมขนส่ง

  7. ครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  8. ปัญหาสำคัญและการแก้ไขปัญหา

  สาระสำคัญ

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็น ภาคที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อยโรงงาน ปอแก้ว และหม่อน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเชื่อมไปยังประเทศลาวและเวียดนามอีกด้วย

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

  2. จำแนกทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

  3. อธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

  4. สรุปจำนวนประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

  5. ระบุสภาพสังคมและประเพณีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

  6. บอกเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

  7. สรุปโครงการสำคัญที่พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

  8. ยกตัวอย่างปัญหาสำคัญและการแก้ไขปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้


  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

  ย้อนกลับ
  กลับไปหมวดวิชาสามัญ

  Comments

  /groups/poly_econocimlandscape/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_econocimlandscape/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_econocimlandscape/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_econocimlandscape/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_econocimlandscape/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_econocimlandscape/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/poly_econocimlandscape/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…