Tags

  2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์

  สารบัญ
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เศรษศาสตร์ และระบบเศรษฐกิจ
  2. ลักษณะทั่วไปของภูมิศาสตร์กายภาพ
  3. แผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  4. ภูมิศาสตร์และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
  5. ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภาคเหนือ
  6. ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  7. ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภาคกลาง
  8. ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภาคตะวันออก
  9. ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภาคตะวันตก
  10. ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภาคใต้
  11 การพัฒนาเศรษฐกิจและการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
  12 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
  13.อาซียน


  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
  กลับไปหมวดวิชาสามัญ

  Comments