Tags

  ผลสรุปการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

  ผลสรุปการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25

  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

  1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช.

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู อาจารย์เทิดศักดิ์ วิชาชัย และ อาจารย์ปลวัชร รัตนชาติ ผู้รับผิดชอบ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 คน (ปวช. 2 คน) รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวช. มีดังนี้

  ที่

  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  วิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช.

  นายจาตุรงค์ มีธรรม

  เหรียญทอง

  2

  วิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช.

  นายนวพล เร้าเลิศฤทธิ์

  เหรียญทอง

  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขัน วิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช.

  ระดับปวช. ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 คน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100

  (เกียรติบัตรเหรียญทอง 2 คน)

  2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช.

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู อาจารย์ณัฐพล ธูปประดิษฐ์ และ อาจารย์สรศักดิ์ หวังดี ผู้รับผิดชอบ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 คน (ปวช. 2 คน) รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวช. มีดังนี้

  ที่

  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช.

  นายอรรณพ สุขยิ่งเจริญ

  เหรียญทอง

  2

  วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช.

  น.ส.ปวริศา รัตนกุญชร

  เหรียญเงิน

  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขัน วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช.

  ระดับปวช. ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 คน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100

  (เกียรติบัตรเหรียญทอง 1 คน เหรียญเงิน 1 คน)

  3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิชาดิจิตอล ระดับ ปวช.

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู อาจารย์ณัฐพล ธูปประดิษฐ์ และ อาจารย์อนุโลม ศรีพิณ ผู้รับผิดชอบ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 คน (ปวช. 2 คน) รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวช. มีดังนี้

  ที่

  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  วิชาดิจิตอล ระดับ ปวช.

  นายสมประสงค์ ลีราช

  เหรียญทอง

  2

  วิชาดิจิตอล ระดับ ปวช.

  นายสงกรานต์ สืบสม

  -

  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขัน วิชาดิจิตอล ระดับ ปวช.

  ระดับปวช. ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 คน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50

  (เกียรติบัตรเหรียญทอง 1 คน )

  4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยุ ซีดี ระดับ ปวช.

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู อาจารย์อรรถวิทย์ คงเลี่ยม และ อาจารย์ณัฐพล ธูปประดิษฐ์ ผู้รับผิดชอบ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 คน (ปวช. 2 คน) รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวช. มีดังนี้

  ที่

  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  วิชาวิทยุ-ซีดี ระดับ ปวช.

  นายสุรเดช มีสมพร

  เหรียญทอง

  2

  วิชาวิทยุ-ซีดี ระดับ ปวช.

  นายจิรพนธ์ โชติสุข

  เหรียญทอง

  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขัน วิชาดิจิตอล ระดับ ปวช.

  ระดับปวช. ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 2 คน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100

  (เกียรติบัตรเหรียญทอง 2 คน )

  5. สาขางานคอมพิวเตอร์ วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) ระดับ ปวช.

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 - วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ อาจารย์เบญจวรรณ ชื่นสกุล และ อาจารย์สรศักดิ์ หวังดี ผู้รับผิดชอบ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 1 คน (ปวช. 1 คน) รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวช. มีดังนี้

  ที่

  สาขางานคอมพิวเตอร์

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) ระดับ ปวช.

  นาย วิศว วัชรชีวะ

  เหรียญทอง

  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขัน วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) ระดับ ปวช.

  ระดับปวช. ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 1 คน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100

  (เกียรติบัตรเหรียญทอง 1 คน )

  6. สาขางานคอมพิวเตอร์ วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบ ระดับ ปวช.

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 - วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ อาจารย์ทวี วิถีวานิช และ อาจารย์สรศักดิ์ หวังดี ผู้รับผิดชอบ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 3 คน (ปวช. 3 คน) รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวช. มีดังนี้

  ที่

  สาขางานคอมพิวเตอร์

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบ ระดับ ปวช.

  นาย ปิยะวัฒน์ ภาระกุล

  เหรียญเงิน

  2

  วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบ ระดับ ปวช.

  นาย ชาคร อรัณยะนาค

  เหรียญทองแดง

  3

  วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบ ระดับ ปวช.

  นาย ณัฐสธรณ์ แหวนหล่อ

  เหรียญทองแดง

  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขัน วิชาดิจิตอล ระดับ ปวช.

  ระดับปวช. ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 3 คน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100

  (เกียรติบัตรเหรียญเงิน 1 คน เหรียญทองแดง 2 คน)

  7. สาขางานคอมพิวเตอร์ วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบ ระดับ ปวส.

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 - วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ อาจารย์ทวี วิถีวานิช และ อาจารย์สรศักดิ์ หวังดี ผู้รับผิดชอบ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 3 คน (ปวส. 3 คน) รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวส. มีดังนี้

  ที่

  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบ ระดับ ปวส.

  นาย พฤฒธัญ แสนสาร

  เหรียญทองแดง

  2

  วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบ ระดับ ปวส.

  นาย โรจน์ศักดิ์ พุ่มนวม

  -

  3

  วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบ ระดับ ปวส.

  นาย ปริยณัฐ ใจเที่ยง

  -

  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขัน วิชาดิจิตอล ระดับ ปวช.

  ระดับปวช. ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 3 คน ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

  (เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 1 คน)

  8. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู อาจารย์เทิดศักดิ์ วิชาชัย และ อาจารย์สรศักดิ์ หวังดี ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 11 สถานศึกษา ชิ้นงานทั้งหมด 104 ชิ้นมีดังนี้

  ที่

  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  เครื่องฆ่าเชื้อโรค รอบเปลือกไข่ด้วยแสง UV

  1.น.ส. กุลนิษฐ์ ณ หนองคาย

  เหรียญทอง  2.นายจักรกฤษณ์ ร่วมดี
  3.นายนวพล ไตรพันธ์วณิช


  2

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดกับธุรกิจร้านค้าข้าวราดแกง

  1.นายจตุรพร บุญมา

  เหรียญเงิน  2.นายพิตตินันท์ มณีท่าโพธิ์
  3.นายณัฐพล เพ็งอุดม


  3

  ตู้บัดกรีขจัดควัน

  1.นายณัฐกานต์ พูลยิ่ง

  เหรียญเงิน  2.นายสุรเดช มีสมพร
  3.นายศักรินทร์ แสนสี
  4.นายศตพร สมรูป
  5.นายอิทธิณัฐ แย้มสาย


  4

  โคมไฟจากพลังงาน USB

  1.นายบดี ตันติจำนรรจ์

  เหรียญทองแดง  2.นายอนณ จิตตะวิกุล
  3.นายชนน วิชชจุฑากุล
  4.นายสิรภพ อ่อนน้อม


  5

  ตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  1.นายวิศว วัชรชีวะ

  เหรียญทองแดง  2.นายฤาเดช เอี่ยมบุญฤทธิ์
  3.นายชนกันต์ พันธ์ทิมดวง
  4.นายธนวัติ วังอมรมิตร


  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  โรงเรียนส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วม 5 ชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์ 5 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และผลผลิตงานที่สามารถนำมาใช้ได้จริง

  9. สาขาประกวดสื่อการเรียนการสอนครู ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ แข่งขันวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู อาจารย์สรศักดิ์ หวังดี ผู้รับผิดชอบ มีอาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 7 สถานศึกษา ชิ้นงานทั้งหมด 12 ชิ้น อาจารย์ส่งผลงาน 1 คน คือ อ.สรศักดิ์ หวังดี มีอาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 16 คนประกาศผลการแข่งขันดังนี้

  ที่

  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  ชื่อ สกุล

  ผลการแข่งขัน

  1

  สื่อการสอนวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

  1.นายสรศักดิ์ หวังดี

  เหรียญเงิน

  ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

  สรุปผลการแข่งขันสาขาประกวดสื่อการเรียนการสอนครู ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  อาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วม 1 คน จากจำนวน 16 คนที่เข้าร่วมแข่งขันคิดเป็นร้อยละ 100 ครู/อาจารย์สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน มีสื่อที่มีความหลากหลาย ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เกิดทักษะ ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพอย่างแท้จริง และทำให้อาจารย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  อาจารย์สรศักดิ์ หวังดี

  ผู้รายงายข้อมูล.

  Comments

  /groups/poly_computer/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_computer/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot1/groups/poly_computer/sidebar/HotListRepairing bad index entrybenjawanchBenjawan Chuensakul2014-05-07 04:30:51+00:002014-05-07 04:30:51updated32benjawanchBenjawan Chuensakul2010-10-01 07:12:20+00:002010-10-01 07:12:20updated31sorrasakwSorrasak Wangdee2010-10-01 07:09:31+00:002010-10-01 07:09:31updated30benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 08:17:03+00:002010-09-30 08:17:03updated29benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:24:35+00:002010-09-30 07:24:35updated28benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:24:11+00:002010-09-30 07:24:11updated27benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:23:19+00:002010-09-30 07:23:19updated26sorrasakwSorrasak Wangdee2010-09-30 07:07:44+00:002010-09-30 07:07:44updated25benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 07:01:00+00:002010-09-30 07:01:00updated24benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:12:44+00:002010-09-30 06:12:44updated23benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:07:11+00:002010-09-30 06:07:11updated22benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:06:13+00:002010-09-30 06:06:13updated21benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:05:49+00:002010-09-30 06:05:49updated20benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:05:18+00:002010-09-30 06:05:18updated19benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:04:41+00:002010-09-30 06:04:41updated18benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:04:06+00:002010-09-30 06:04:06updated17benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:03:19+00:002010-09-30 06:03:19updated16benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 06:00:10+00:002010-09-30 06:00:10updated15benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:55:38+00:002010-09-30 05:55:38updated14benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:50:47+00:002010-09-30 05:50:47updated13benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 05:46:52+00:002010-09-30 05:46:52updated12benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:49:06+00:002010-09-30 04:49:06updated11benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:48:04+00:002010-09-30 04:48:04updated10benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:30:08+00:002010-09-30 04:30:08updated9benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:27:51+00:002010-09-30 04:27:51updated8benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:27:07+00:002010-09-30 04:27:07updated7benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:24:40+00:002010-09-30 04:24:40updated6benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:07:31+00:002010-09-30 04:07:31updated5benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:07:16+00:002010-09-30 04:07:16updated4Added tag - hotbenjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:01:40+00:002010-09-30 04:01:40addTag3benjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 04:00:47+00:002010-09-30 04:00:47updated2First createdbenjawanchBenjawan Chuensakul2010-09-30 03:05:11+00:002010-09-30 03:05:11created1wiki2010-10-01T07:12:20+00:00groups/poly_computer/wiki/db135Falseไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น/groups/poly_computer/wiki/db135/index.htmlBenjawan Chuensakul32 updatesไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 2. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้างการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 3. เพื...Falsebenjawanch2010-10-01T07:12:20+00:00hot/groups/poly_computer/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_computer/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_computer/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search