Tags

  บทที่2 ธรรมชาติของมนุษย์

  ธรรมชาติของมนุษย์ในแนวความคิดของนักจิตวิทยา

  1.กลุ่มจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เชื่อว่า คนเรามีลักษณะของความเป็นมนุษย์และสัตว์ผสมอยู่ด้วยกัน และเน้นว่าชีวิตของมนุษย์หล่อหลอมมาจาก ความต้องการทาง ร่างกาย แรงขับทางเพศและสัญชาตญาณของความก้าวร้าว นักจิตวิเคราะห์กลุ่มนี้ มองมนุษย์ในแง่ของ ความเป็นสัตว์และ ความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ กล่าวคือ คนเรามีลักษณะเหมือนกับสัตว์ ในแง่ของความต้องการ อาหาร การขับถ่าย และความต้องการ ทางเพศ แต่คนแตกต่างไปจากสัตว์ ในแง่ที่ว่าสามารถจะพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายต่างๆ ในการดำรงชีวิตอยู่ ในสังคม ซึ่งสามารถแยกตนไปจาก เรื่องของ สัญชาตญาณได้ นั่นคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมสามารถครอบคลุมพฤติกรรม

  โครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบด้วย

  Idเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่เป็นส่วนที่จิตไร้สำนึก มีหลักการที่จะสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น เอาแต่ได้อย่างเดียว และจุดเป้าหมายก็คือ หลักความพึงพอใจ (Pleasure Principle) Id จะผลักดันให้ Ego ประกอบในสิ่งต่างๆ ตามที่ Id ต้องการ

  Egoเป็นส่วนของบุคลิกภาพ ที่พัฒนามาจากการที่ทารกได้ติดต่อ หรือมีปฎิสัมพันธ์กับโลก ภายนอก บุคคลที่มีบุคลิกภาพปกติ คือ บุคคลที่ Ego สามารถที่ปรับตัวให้เกิดสมดุลระหว่างความต้องการของ Id โลกภายนอก และ Superego หลักการที่ Ego ใช้คือหลักแห่งความเป็นจริง (Reality Principle)

  Superegoเป็นส่วนของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ของพัฒนาการที่ชื่อว่า "Phallic Stage" เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่ตั้งมาตรการของพฤติกรรมให้แต่ละบุคคล โดยรับค่านิยมและมาตรฐานจริยธรรมของบิดามารดา เป็นของตน โดยตั้งเป็นมาตรการความประพฤติ มาตรการนี้จะเป็นเสียงแทนบิดามารดา คอยบอกว่าอะไรควรทำ หรือไม่ควรทำ มาตรการของพฤติกรรมโดยมากได้มาจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่พ่อแม่สอนและ มักจะเป็นมาตรฐานจริยธรรม และค่านิยมต่างของพ่อแม่ ฟรอยด์กล่าวว่าเป็นผลของการปรับของ Oedipus และ Electra Complex ซึ่งนอกจาก ทำให้เด็กชายเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผู้ชาย" จากบิดา และเด็กหญิงเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผู้หญิง" จากมารดาแล้ว ยังยึดถือหลักจริยธรรม ค่านิยมของบิดามารดา เป็นมาตรการของพฤติกรรมด้วย

  2.กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุ่มนี้แยกตัวมาจากกลุ่ม Functionalism แนวโน้ม ของกลุ่มนี้เห็นจะเปลี่ยน จากเรื่องจิตมาเป็นเรื่องของพฤติกรรมล้วน ๆ โดยเห็นว่าพฤติกรรมที่ปรากฏและ สามารถสังเกตได้เท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรศึกษาในจิตวิทยา ผู้นำของกลุ่มคือ จอห์น บี.วิตสัน (John B. Watson,1878 - 1958)ที่มีความคิดค้านกับแนวความคิด ของกลุ่มศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ด้วย สิ่งที่สังเกตและมองเห็นได้ นั่นก็คือ พฤติกรรมหลักของกลุ่มนี้ คือ พฤติกรรมเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าและการตอบสนอง การศึกษาสิ่งเร้า และการตอบ สนองจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมได้

  3.กลุ่มมนุษย์นิยม ที่อาจนำไปใช้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรม คือ การเน้นให้บุคคลได้มีเสรีภาพ เลือกวิถีชีวิตตามความต้องการและความสนใจ ให้เสรีภาพในการคิด การทำเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้บุคคลมองบวกในตน ยอมรับตนเอง และนำส่วนดีในตนเองมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ รักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง สร้างสรรค์สิ่งดีให้ตนเอง ซึ่งเป็นฐานทางใจให้มองบวกในคนอื่น ยอมรับคนอื่นและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ผู้อื่นและสังคม กับทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วย

  ทฤษฏีความต้องการของมนุษย์

  ความต้องการของมนุษย์ตามแนวความคิดของมาสโลว์(Maslow) มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้นเรียงตามลำดับ ดังนี้

  1. ความต้องการทางด้านเสรีระ (Physiological Needs)
  คือความต้องการทางร่างกาย ซึ่งเป็นความต้องการที่จำเป็นสำหรับมีชีวิตอยู่ ดังนั้น ในการพัฒนาคนๆหนึ่งนั้น จะต้องเริ่มจากแรกเกิด เด็กจะต้องได้รับสิ่งที่เป็นพื้นฐานนั่นก็คือ ต้องให้เด็กกินให้อิ่ม พักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งถ้าเราให้ความต้องการต่างๆอย่างสมบูรณ์ก็จะทำให้เด็กสามารถเติบโตไปและพัฒนาขึ้นไปขั้นความต้องการที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว์คือ
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Safety Needs) ซึ่งก็คือความต้องการความมั่นคงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็คือ จากเด็กถ้าเราให้ความคุ้มครองเลี้ยงดูเขาอย่างปลอดภภัย ทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่าเขาปลอดภัย เขาก็สามารถเติบโตไปได้และตลอดเวลาที่เขาเติบโต ความต้องการนี้ก็จะมีติดตัวไปเรื่อยๆ ก็คือก็ยังคงต้องการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงาน มีอาชีพที่มั่นคง จากนั้นสิ่งที่จะพัฒนาขึ้นไปอีก็คือ
  3. ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ (Love and Belonging Needs) โดยปกติแล้วคนเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม เรามีสังคม มีเพื่อน ดังนั้นไม่ว่าจะช่วงแห่งการเรียนหนังสือ หรือในช่วงการทำงาน เราก็อยากให้ทกคนเห็นความสามารถของเรา นับถือเรา ร้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือกลุ่มเพื่อน ดังนั้น ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ ก็จะยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง มีความสุข และยิ่งทำให้ชีวิตยิ่งสมบูรณ์ จากนั้นเราก็สามารถพัฒนาไปยังขั้นต่อไป คือ
  4. ความต้องการที่จะร้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) จากความต้องการขั้นที่แล้ว เมื่อเราเป็นที่ยอมรับหรือที่รักของคนในหมู่ หรือในกลุ่ม จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจะทำให้เราสามารถจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ดังนั้นในการที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้เราจะต้องสมบูรณ์ในทุกขั้น คือ เราได้สิ่งที่ต้องการอย่างสมบูรณ์
  5. ความต้องการที่จะรู้จักตนเอง ตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาตามศักยภาพของตน (Need for Self Actualization) จากความต้องการที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าเราได้ความต้องการอย่างสมบูรณ์เราก็สามารถพัฒนาไปยังขั้นต่อไป แต่สิ่งที่สำคัญในการสนองความต้องการของตนเองอย่างสมบูรณ์แล้ว ในการดำเนินชีวิตตามระยะช่วงอายุ ตามลำดับการเจริญเติบโต ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตที่ยึดถือจริยธรรม คุณธรรม สิ่งที่ได้มาจะต้องมีความถูกต้อง ขั้นต่อไปเราก็จะเข้าใจและรู้จักตนเอง ยอมรับตนเองได้ ซึ่งถ้าขั้นความต้องการที่ได้มาอย่างไม่สมบูรณ์หรือขาดจริยธรรม ไม่ถูกต้อง เราก็ไม่สามารถเข้าใจตนเองว่าเราต้องการสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพื่ออะไร ดังนั้น ในการที่จะเข้าใจตนเอง หรือยอมรับตนเองได้นั้น เป็นสิ่งที่ยากมากๆ

  ความแตกต่างของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลถูกกำหนดโดยปัจจัยใหญ่ๆ 2 ประการ คือ

  1.พันธุกรรม (Heredity)หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลาน โดยผ่านกระบวนการทางชีววิทยา การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ นั้น กำหนดโดยสารพันธุกรรมที่เรียกว่า ยีนส์ (genes) ซึ่งอยู่ในโครโมโซม (Chromosome)

  2.สิ่งแวดล้อม (Environment)หมายถึง สิ่งเร้าต่างๆ ที่มากระทบหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งที่เป็นสิ่งเร้าทางกายภาพและสิ่งเร้าทางจิตวิทยา มีผลทำให้บุคคลแตกต่างกัน

  มนุษย์มีความแตกต่างกัน ดังนี้

  1.ความแตกต่างทางด้านร่างกายสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
  1.1 ลักษณะทางร่างกายซึ่งสามารถมองเห็นได้เด่นชัด เช่น รูปร่าง หน้าตา อายุ เพศ ลักษณะของสีผิว เส้นผม เล็บฯลฯ และลักษณะอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
  1.2 ลักษณะทางร่างกายซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด เช่น การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต กลุ่มเลือด ปฏิกิริยาที่มีต่อยาและสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือในการวัดลักษณะเหล่านี้ได้

  2. ความแตกต่างทางอารมณ์
  อารมณ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการทำกิจกรรมต่างๆของบุคคลเสมอ สำหรับในการเรียนรู้นั้น นักจิตวิทยาและนักการศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า การที่ผู้เรียนมีอารมณ์ในทางที่ดี เช่น อารมณ์ดีใจ ร่าเริง ยินดี สบายใจ จะก่อให้เกิดผลดีในการเรียนรู้ ส่วนอารมณ์ในทางที่ไม่ดี เช่น อารมณ์โกธร กลัว เศร้า อิจฉา ตื่นเต้นตกใจ มักเป็นตัวรบกวนความสามารถในการเรียนรู้ แต่บางครั้งอารมณ์ในทางที่ไม่ดีบางอย่างก็ทำให้บุคคลเรียนรู้ได้ดีขึ้น เช่น จากผลการวิจัยพบว่า เด็กที่มีระดับสติปัญญาค่อนข้างดี ถ้ามีความวิตกกังวลจะทำให้กิจกรรมการเรียนได้ดีขึ้น แต่เด็กที่มีสติปัญญาปานกลางหรือค่อนข้างต่ำจะทำกิจกรรมได้เลวลง ปราณี รามสูต (2528) กล่าวว่าการเกิดอารมณ์ต่างๆ ให้ทั้งผลดีและผลเสียในด้านการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนเกิดอารมณ์ในระดับที่พอดี จะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะตื่นตัว พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้

  3. ความแตกต่างทางด้านสังคม
  บุคคลที่อยู่ในสภาพสังคมที่ต่างกันย่อมมีลักษณะทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แรงจูงใจ และลักษณะอื่นๆ รวมทั้งลักษณะทางสติปัญญาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ จากผลการวิจัยของ แฮฟวิงเฮริด์ และแจนกี้ (Hevinghurst and janke, 1944, 1945) พบว่า เก็ดอายุ 10 และ 16 ปี ที่มาจากชนชั้นสูง มีระดับสติปัญญาสูงกว่าชนชั้นต่ำ (การจัดกลุ่มชนชั้นทางสังคมพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา อาชีพของบิดามารดา และถิ่นที่อยู่อาศัย) เดครอลี่ และดีแกนด์ (Decroly and Degand, 1910) พบว่าเด็กในกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกว่า ทำคะแนนได้สูงกว่าเกณฑ์ปกติ จากแบบทดสอบสติปัญญาของบิเนต์ แม็ค เนมา (Mc Nema, 1942) ศึกษาระดับสติปัญญาของเด็กโดยจำแนกตามของอาชีพของบิดามารดา พบว่าระดับสติปัญญาแตกต่างกันอย่างเด่นชัด และไลฟ์เซย์ (Livesay, 1944) ได้ศึกษาพบว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปรายในรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์กับรายได้ของบิดามารดา

  4. ความแตกต่างทางด้านสติปัญญา
  ความสามารถทางสติปัญญาเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของบุคคล นักจิตวิทยาและนักการศึกษาต้นพบว่า ระดับสติปัญญาขิงคนเรามีความแตกต่างกันตั้งแต่ระดับสูง (อัจฉริยะ) จนถึงระดับต่ำ (ปัญญาอ่อน) ในการเรียนการสอนครูส่วนมากจะคิดถึงผู้เรียนทั้งห้องเป็นภาพรวม และคาดหวังให้เรียนส่วนมากซึ่งมีสติปัญญาระดับปานกลางเกิดการเรียนรู้ แต่ในความเป็นจริงในห้องเรียนหนึ่งๆ มักจะมีผู้เรียนสติปัญญาระดับสูง และระดับต่ำกว่าปานกลางรวมอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งผู้เรียนทั้งสองประเภทนี้ต้องการความช่วยเหลือจากครูเป็นพิเศษ เพราะการสอนรวมกับผู้อื่นตามปกติเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสองประเภท กล่าวคือ ผู้เรียนระดับสติปัญญาสูงจะเกิดความเบื่อหน่ายและอาจแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ขาดความสนใจในบทเรียน ทำพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียนเนื่องจากทำงานเสร็จและไม่มีอะไรทำ ขาดแรงจูงใจในการเรียน เพราะงานที่ครูให้ทำงานเกินไป และไม่ท้าทาย ดังนั้นครูจึงควรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมผู้เรียนประเภทนี้ให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ และเพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ในการเรียน

  5. ความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพอื่นๆ
  นอกจากบุคคลจะแตกต่างกันในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีความแตกต่างกันด้านบุคลิกภาพอื่นๆ เช่น ความถนัดตาธรรมชาติ ความสนใจ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ วิธีคิดและแบบของการเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการเรียนทั้งสิ้น โดนเฉพาะอย่างยิ่งแบบการเรียนรู้ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น คนบางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการใช้สายตาหรือการสังเกต (Visual) บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการฟัง (Auditory) บางคนเรียนรู้ไดดีด้วยการพูด (Talking) และบางคนเรียนรู้ได้ดีโดยการใช้มือหรือการสัมผัส (Touching) นอกจากนี้ผู้เรียนบางคนเรียนรู้ได้ดีถ้ามีการกำหนดเวลาที่แน่นอน แต่บางคนจะทำได้ไม่ดี บางคนต้องการให้คอยดูหรือจ้ำจี้จ้ำไช แต่บางคนชอบอิสระ เป็นต้น

  บุคลิกภาพตามแนวพุทธศาสนา

  จริต คือ ลักษณะนิสัยพื้นฐานที่ประพฤติปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมตามสภาพของจิตใจอันเป็นปกติของบุคคลนั้น โดยแบ่งออกเป็น 6 แบบ คือ
  1. ราคจริต (คุณรักงาม)มีลักษณะเป็นคนสุนทรีย์ในอารมณ์ รักสวยรักงาม พูดจาอ่อนหวาน สะอาด ประณีต

  2. โทสจริต (คุณเก่งเกณฑ์)มีลักษณะเป็นคนจริงจัง เจ้าระเบียบ ใจร้อน โมโหง่าย ชอบชี้นำ พูดดัง เดินเร็ว

  3. โมหจริต (คุณฝันซึ้ง)มีลักษณะเป็นคนชอบคิดฝัน ชอบสะสม ยิ้มง่าย พูดไม่เก่ง ไม่ค่อยมั่นใจตนเอง เชื่อคนง่าย
  4. วิตกจริต (คุณสลับใจ) มีลักษณะเป็นคนชอบคิดการณ์ไกล แต่เปลี่ยนใจบ่อย หน้าตาไม่ค่อยสดชื่น พูดเก่ง ละเอียดลออ
  5. ศรัทธาจริต (คุณเลิศหลง) มีลักษณะเป็นคนนับถือตนเอง เสียสละ มีหลักการ มีศรัทธาแรงกล้าในสิ่งที่เชื่อถือ

  6. พุทธิจริต (คุณปัญตา) มีลักษณะเป็นคนมีไหวพริบ จดจำเรียนรู้ได้ดี มีปัญญาดี ประนีประนอม สุภาพ มีเมตตาสูง

  อ้างอิงข้อมูลมาจาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Human_Nature.htm

  http://webhost.wu.ac.th/stipawan/index/link_etc_data/jidvidtaya.htm http://dit.dru.ac.th/home/023/human/08.htm

  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=202294 htt://nuttapong,wikispaces.com.

  http://pairsasiwimon.exteen.com/20091204/entry-1

  [1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8]

  ย้อนกลับ  Comments

  /groups/poly_basiscourse/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_basiscourse/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot3/groups/poly_basiscourse/sidebar/HotListRepairing bad index entrychatchawicChatchawan Wichaisuchart2014-05-07 03:27:44+00:002014-05-07 03:27:44updated4chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-04-24 05:36:20+00:002012-04-24 05:36:20updated3Added tag - hotchatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-04-24 05:34:38+00:002012-04-24 05:34:38addTag2First createdchatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-04-23 01:07:21+00:002012-04-23 01:07:21created1wiki2012-04-24T05:36:20+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/489d2Falseความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง/groups/poly_basiscourse/wiki/489d2/index.htmlChatchawan Wichaisuchart4 updatesความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง การก่อสร้าง คือกิจกรรม การกระทำให้เกิด การประกอบ หรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล...Falsechatchawic2012-04-24T05:36:20+00:00Repairing bad index entrychatchawicChatchawan Wichaisuchart2014-05-07 02:09:17+00:002014-05-07 02:09:17updated56chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-04-23 03:31:58+00:002012-04-23 03:31:58updated55chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-03-29 13:39:06+00:002012-03-29 13:39:06updated54chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-03-29 13:38:45+00:002012-03-29 13:38:45updated53chatchawicChatchawan Wichaisuchart2012-03-29 03:14:34+00:002012-03-29 03:14:34updated52chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-24 14:52:09+00:002010-10-24 14:52:09updated51chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-24 14:50:28+00:002010-10-24 14:50:28updated50chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-24 14:49:40+00:002010-10-24 14:49:40updated49chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-19 15:41:59+00:002010-10-19 15:41:59updated48chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-19 02:13:13+00:002010-10-19 02:13:13updated47chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-19 02:12:04+00:002010-10-19 02:12:04updated46chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-08 13:37:50+00:002010-10-08 13:37:50updated45chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:59:10+00:002010-10-01 07:59:10updated44chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:55:39+00:002010-10-01 07:55:39updated43chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:53:30+00:002010-10-01 07:53:30updated42chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:49:40+00:002010-10-01 07:49:40updated41chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:48:54+00:002010-10-01 07:48:54updated40chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:45:39+00:002010-10-01 07:45:39updated39chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:23:27+00:002010-10-01 07:23:27updated38Un-deletedchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:22:12+00:002010-10-01 07:22:12undeleted37DeletedchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:21:10+00:002010-10-01 07:21:10deleted36chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:20:48+00:002010-10-01 07:20:48updated35chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 07:17:40+00:002010-10-01 07:17:40updated34chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:22:48+00:002010-10-01 06:22:48updated33chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:22:24+00:002010-10-01 06:22:24updated32chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:19:26+00:002010-10-01 06:19:26updated31chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:07:24+00:002010-10-01 06:07:24updated30chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:07:09+00:002010-10-01 06:07:09updated29chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:06:29+00:002010-10-01 06:06:29updated28chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-10-01 06:04:22+00:002010-10-01 06:04:22updated27chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:25:51+00:002010-09-30 08:25:51updated26chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:24:58+00:002010-09-30 08:24:58updated25chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:08:43+00:002010-09-30 08:08:43updated24chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:05:26+00:002010-09-30 08:05:26updated23chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:04:38+00:002010-09-30 08:04:38updated22chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:02:50+00:002010-09-30 08:02:50updated21chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 08:01:26+00:002010-09-30 08:01:26updated20chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:59:55+00:002010-09-30 07:59:55updated19chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:39:15+00:002010-09-30 07:39:15updated18chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:26:47+00:002010-09-30 07:26:47updated17chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:23:40+00:002010-09-30 07:23:40updated16chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:20:42+00:002010-09-30 07:20:42updated15chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:19:53+00:002010-09-30 07:19:53updated14chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:19:37+00:002010-09-30 07:19:37updated13chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:16:19+00:002010-09-30 07:16:19updated12chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:05:12+00:002010-09-30 07:05:12updated11chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 07:02:09+00:002010-09-30 07:02:09updated10chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:58:15+00:002010-09-30 06:58:15updated9chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:51:10+00:002010-09-30 06:51:10updated8chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:48:01+00:002010-09-30 06:48:01updated7Added tag - hotchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:37:12+00:002010-09-30 06:37:12addTag6chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:30:14+00:002010-09-30 06:30:14updated5chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:24:00+00:002010-09-30 06:24:00updated4DeletedchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:22:09+00:002010-09-30 06:22:09deleted3chatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:15:52+00:002010-09-30 06:15:52updated2First createdchatchawicChatchawan Wichaisuchart2010-09-30 06:15:42+00:002010-09-30 06:15:42created1wiki2012-04-23T03:31:58+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/586d2Falseอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/groups/poly_basiscourse/wiki/586d2/index.htmlChatchawan Wichaisuchart56 updatesอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety รหัส 2001-0005 2(3) วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลั...Falsechatchawic2012-04-23T03:31:58+00:00Repairing bad index entryamnardpAmnard Passadu2014-05-07 03:25:43+00:002014-05-07 03:25:43updated31amnardpAmnard Passadu2012-04-08 09:01:54+00:002012-04-08 09:01:54updated30amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:55:52+00:002012-04-08 08:55:52updated29amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:26:49+00:002012-04-08 08:26:49updated28amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:20:22+00:002012-04-08 08:20:22updated27amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:17:34+00:002012-04-08 08:17:34updated26amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:10:20+00:002012-04-08 08:10:20updated25amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:04:06+00:002012-04-08 08:04:06updated24amnardpAmnard Passadu2012-04-08 07:52:43+00:002012-04-08 07:52:43updated23amnardpAmnard Passadu2012-04-07 02:09:12+00:002012-04-07 02:09:12updated22amnardpAmnard Passadu2012-04-07 01:50:21+00:002012-04-07 01:50:21updated21amnardpAmnard Passadu2012-04-07 01:48:22+00:002012-04-07 01:48:22updated20Restored previous version ##20120406T053957ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:51+00:002012-04-06 05:44:51updated19amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:38+00:002012-04-06 05:44:38updated18Added tag - hotamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:36+00:002012-04-06 05:44:36addTag17amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:39:57+00:002012-04-06 05:39:57updated16Restored previous version ##20120406T052230ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:33:14+00:002012-04-06 05:33:14updated15Restored previous version ##20120406T052230ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:32:23+00:002012-04-06 05:32:23updated14Restored previous version ##20120406T014652ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:31:56+00:002012-04-06 05:31:56updated13amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:22:30+00:002012-04-06 05:22:30updated12amnardpAmnard Passadu2012-04-06 01:46:52+00:002012-04-06 01:46:52updated11amnardpAmnard Passadu2012-04-04 08:30:54+00:002012-04-04 08:30:54updated10amnardpAmnard Passadu2012-04-04 08:30:10+00:002012-04-04 08:30:10updated9amnardpAmnard Passadu2011-04-22 06:08:15+00:002011-04-22 06:08:15updated8amnardpAmnard Passadu2011-03-08 07:38:51+00:002011-03-08 07:38:51updated7amnardpAmnard Passadu2011-01-27 02:56:46+00:002011-01-27 02:56:46updated6amnardpAmnard Passadu2011-01-21 02:10:06+00:002011-01-21 02:10:06updated5amnardpAmnard Passadu2011-01-06 08:19:19+00:002011-01-06 08:19:19updated4amnardpAmnard Passadu2010-12-16 07:40:40+00:002010-12-16 07:40:40updated3amnardpAmnard Passadu2010-12-15 04:05:52+00:002010-12-15 04:05:52updated2First createdamnardpAmnard Passadu2010-12-15 04:05:32+00:002010-12-15 04:05:32created1wiki2012-04-08T09:01:54+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/49b66Falseหน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ/groups/poly_basiscourse/wiki/49b66/_7_.htmlAmnard Passadu31 updatesหน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ [111.bmp] บทที่ 7 ภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW) สาระการเรียนรู้ การเขียนแบบงานบางครั้งนอกจากเขียนแบบเป็นภาพฉายแล้ว อาจต้องเขียนภาพชิ้นงานเ...Falseamnardp2012-04-08T09:01:54+00:00hot/groups/poly_basiscourse/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_basiscourse/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_basiscourse/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search