Tags

  สัปดาห์ที่ 4

  แผนการจัดการเรียนรู้

  รหัสวิชา 2001-0001 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 (3) สอนครั้งที่ 4 หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย การสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007 เวลา 3 ชั่วโมง

  สาระสำคัญ

  การสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007 เป็นการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร การจัดรูปแบบ เอกสาร มุมมองต่าง ๆ บนเอกสาร การใช้เมาส์ การใช้คำสั่งต่าง ๆ การบันทึกเอกสาร การเปิด – ปิดเอกสาร สำหรับการใช้งาน รวมทั้งการค้นหาไฟล์เอกสารที่ต้องการ การทำงานบน Microsoft Word 2007 ช่วยให้สามารถทำงานด้านเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  จุดประสงค์ทั่วไป

  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  1. สร้างเอกสารใหม่

  2. อธิบายวิธีการเลือกขนาดกระดาษ

  3. ป้อนข้อมูลประเภทข้อความ

  4. เลือกใช้มุมมองต่าง ๆ ใน Word

  5. เขียนวิธีการเลิกทำและทำซ้ำ

  6. จัดพวกแฟ้มเอกสาร

  7. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปิดแฟ้มเอกสาร

  8. แสดงแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน

  สาระการเรียนรู้

  การสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007

  1. การสร้างเอกสารใหม่

  2. การเลือกขนาดเอกสาร

  3. การป้อนข้อมูลประเภทข้อความ

  4. การแทรกข้อความ

  5. การเลือกข้อความ

  6. การย้ายข้อความ

  7. การคัดลอกข้อความ

  8. การลบข้อความ

  9. การใช้มุมมองต่างๆใน Microsoft Word 2007

  9.1 มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout View)

  9.2 มุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ (Reading View)

  9.3 มุมมองเค้าโครงเว็บ (Web Layout View)

  9.4 มุมมองเค้าร่าง (Outline View)

  9.5 มุมมองแบบร่าง (Draft View)

  10. การเลิกทำและทำซ้ำ

  11. การบันทึกเอกสาร

  12. การปิดเอกสาร

  13. การเรียกเอกสารที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน

  กิจกรรมการเรียนรู้

  - ถามผู้เรียนเรื่อง การสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007 โดยให้ระดมความคิดกับเพื่อน

  - ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดที่ได้ถามไปหน้าชั้นเรียน

  - ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4

  - เมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบเสร็จให้ผู้สอนเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 โดยให้ผู้เรียนผลัดกันตรวจกับเพื่อนด้วยความซื่อสัตย์

  - ผู้สอนเปิดสื่อการสอน Power Point ในหัวข้อของสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007

  - ผู้เรียนอ่านขั้นตอนการสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007 แล้วอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนด้วยความเป็นกันเอง

  - ผู้สอนอธิบายเนื้อหาให้ผู้เรียนฟังและเปิดหนังสือตาม

  - ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลการสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007 เพิ่มเติม เพื่อนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยสืบค้นได้จาก Web Guide ในหนังสือ

  - ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนไป

  - ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด และใบงาน

  - ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4

  - ผู้สอนเฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน และเตรียมตัวเรียนในคาบต่อไป

  สื่อการเรียนรู้

  1. หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

  2. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

  3. สื่อ Power Point

  4. Web Guide

  5. แบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจ

  6. ใบงาน

  7. แบบฝึกหัดท้ายหน่วย

  8. อินเทอร์เน็ต

  การวัดผลประเมินผล

  1. จากแบบประเมินทักษะการนำเสนอผลงาน

  2. จากแบบประเมินทักษะการสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007

  3. จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย

  4. จากแบบสังเกตพฤติกรรม คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติ

  5. จากแบบประเมินรายบุคคล(แบบประเมินผลงาน)

  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

  ตอนที่ 1 การสร้างเอกสาร Microsoft Word 2007

  คำสั่ง 1. ให้นักศึกษาสร้างเอกสารให้ได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

  2. ให้พิมพ์ข้อความนี้ลงในเอกสาร

  3. หลังจากที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการทำโดยละเอียดในตอนที่ 2

  ตอนที่ 2 อธิบายการขั้นตอนการสร้างเอกสาร Microsoft word 2007

  การสร้างเอกสาร

  การเลือกขนาดกระดาษ

  การใช้มุมมองต่าง ๆ ใน Word

  วิธีการเลิกทำและทำซ้ำ

  การบันทึกแฟ้มเอกสาร

  การเปิดแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน

  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

  คำสั่ง ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาสร้างเอกสารตามคำสั่งดังนี้

  1. พิมพ์ข้อความตามด้านบนนี้ ทั้งการย่อหน้าและการเว้นวรรค ต้องตามตัวอย่าง

  2. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษโดย Top 2.54 cm ,Bottom 2.54 cm, Left 2.54 cm, Right 2.54 cm

  3. ให้สร้างโฟลเดอร์บันทึกชื่อว่า ปัญหาที่ต้องการศึกษา ไว้ใน My Documents

  ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้

  1. แถบเครื่องมือที่ใช้ทำการสร้างเอกสารมีเครื่องมือดังต่อไปนี้

  1.1…………………………………

  1.2………………………………...

  1.3…………………………………

  1.4…………………………………

  1.5…………………………………

  2. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

  3. นักศึกษาคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร......................... ..........................................................................................................................................................

  4. สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติม.............................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................

  ย้อนกลับ

  ค้นคว้าโดย สื่อhttp://www.saranartschool.com/word4.htm

  Comments

  /groups/poly_basiscourse/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_basiscourse/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot3/groups/poly_basiscourse/sidebar/HotListRepairing bad index entrychatchawicchatchawic2014-05-07 03:27:44+00:002014-05-07 03:27:44updated4chatchawicchatchawic2012-04-24 05:36:20+00:002012-04-24 05:36:20updated3Added tag - hotchatchawicchatchawic2012-04-24 05:34:38+00:002012-04-24 05:34:38addTag2First createdchatchawicchatchawic2012-04-23 01:07:21+00:002012-04-23 01:07:21created1wiki2012-04-24T05:36:20+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/489d2Falseความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง/groups/poly_basiscourse/wiki/489d2/index.htmlchatchawic4 updatesความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง การก่อสร้าง คือกิจกรรม การกระทำให้เกิด การประกอบ หรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล...Falsechatchawic2012-04-24T05:36:20+00:00Repairing bad index entrychatchawicchatchawic2014-05-07 02:09:17+00:002014-05-07 02:09:17updated56chatchawicchatchawic2012-04-23 03:31:58+00:002012-04-23 03:31:58updated55chatchawicchatchawic2012-03-29 13:39:06+00:002012-03-29 13:39:06updated54chatchawicchatchawic2012-03-29 13:38:45+00:002012-03-29 13:38:45updated53chatchawicchatchawic2012-03-29 03:14:34+00:002012-03-29 03:14:34updated52chatchawicchatchawic2010-10-24 14:52:09+00:002010-10-24 14:52:09updated51chatchawicchatchawic2010-10-24 14:50:28+00:002010-10-24 14:50:28updated50chatchawicchatchawic2010-10-24 14:49:40+00:002010-10-24 14:49:40updated49chatchawicchatchawic2010-10-19 15:41:59+00:002010-10-19 15:41:59updated48chatchawicchatchawic2010-10-19 02:13:13+00:002010-10-19 02:13:13updated47chatchawicchatchawic2010-10-19 02:12:04+00:002010-10-19 02:12:04updated46chatchawicchatchawic2010-10-08 13:37:50+00:002010-10-08 13:37:50updated45chatchawicchatchawic2010-10-01 07:59:10+00:002010-10-01 07:59:10updated44chatchawicchatchawic2010-10-01 07:55:39+00:002010-10-01 07:55:39updated43chatchawicchatchawic2010-10-01 07:53:30+00:002010-10-01 07:53:30updated42chatchawicchatchawic2010-10-01 07:49:40+00:002010-10-01 07:49:40updated41chatchawicchatchawic2010-10-01 07:48:54+00:002010-10-01 07:48:54updated40chatchawicchatchawic2010-10-01 07:45:39+00:002010-10-01 07:45:39updated39chatchawicchatchawic2010-10-01 07:23:27+00:002010-10-01 07:23:27updated38Un-deletedchatchawicchatchawic2010-10-01 07:22:12+00:002010-10-01 07:22:12undeleted37Deletedchatchawicchatchawic2010-10-01 07:21:10+00:002010-10-01 07:21:10deleted36chatchawicchatchawic2010-10-01 07:20:48+00:002010-10-01 07:20:48updated35chatchawicchatchawic2010-10-01 07:17:40+00:002010-10-01 07:17:40updated34chatchawicchatchawic2010-10-01 06:22:48+00:002010-10-01 06:22:48updated33chatchawicchatchawic2010-10-01 06:22:24+00:002010-10-01 06:22:24updated32chatchawicchatchawic2010-10-01 06:19:26+00:002010-10-01 06:19:26updated31chatchawicchatchawic2010-10-01 06:07:24+00:002010-10-01 06:07:24updated30chatchawicchatchawic2010-10-01 06:07:09+00:002010-10-01 06:07:09updated29chatchawicchatchawic2010-10-01 06:06:29+00:002010-10-01 06:06:29updated28chatchawicchatchawic2010-10-01 06:04:22+00:002010-10-01 06:04:22updated27chatchawicchatchawic2010-09-30 08:25:51+00:002010-09-30 08:25:51updated26chatchawicchatchawic2010-09-30 08:24:58+00:002010-09-30 08:24:58updated25chatchawicchatchawic2010-09-30 08:08:43+00:002010-09-30 08:08:43updated24chatchawicchatchawic2010-09-30 08:05:26+00:002010-09-30 08:05:26updated23chatchawicchatchawic2010-09-30 08:04:38+00:002010-09-30 08:04:38updated22chatchawicchatchawic2010-09-30 08:02:50+00:002010-09-30 08:02:50updated21chatchawicchatchawic2010-09-30 08:01:26+00:002010-09-30 08:01:26updated20chatchawicchatchawic2010-09-30 07:59:55+00:002010-09-30 07:59:55updated19chatchawicchatchawic2010-09-30 07:39:15+00:002010-09-30 07:39:15updated18chatchawicchatchawic2010-09-30 07:26:47+00:002010-09-30 07:26:47updated17chatchawicchatchawic2010-09-30 07:23:40+00:002010-09-30 07:23:40updated16chatchawicchatchawic2010-09-30 07:20:42+00:002010-09-30 07:20:42updated15chatchawicchatchawic2010-09-30 07:19:53+00:002010-09-30 07:19:53updated14chatchawicchatchawic2010-09-30 07:19:37+00:002010-09-30 07:19:37updated13chatchawicchatchawic2010-09-30 07:16:19+00:002010-09-30 07:16:19updated12chatchawicchatchawic2010-09-30 07:05:12+00:002010-09-30 07:05:12updated11chatchawicchatchawic2010-09-30 07:02:09+00:002010-09-30 07:02:09updated10chatchawicchatchawic2010-09-30 06:58:15+00:002010-09-30 06:58:15updated9chatchawicchatchawic2010-09-30 06:51:10+00:002010-09-30 06:51:10updated8chatchawicchatchawic2010-09-30 06:48:01+00:002010-09-30 06:48:01updated7Added tag - hotchatchawicchatchawic2010-09-30 06:37:12+00:002010-09-30 06:37:12addTag6chatchawicchatchawic2010-09-30 06:30:14+00:002010-09-30 06:30:14updated5chatchawicchatchawic2010-09-30 06:24:00+00:002010-09-30 06:24:00updated4Deletedchatchawicchatchawic2010-09-30 06:22:09+00:002010-09-30 06:22:09deleted3chatchawicchatchawic2010-09-30 06:15:52+00:002010-09-30 06:15:52updated2First createdchatchawicchatchawic2010-09-30 06:15:42+00:002010-09-30 06:15:42created1wiki2012-04-23T03:31:58+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/586d2Falseอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/groups/poly_basiscourse/wiki/586d2/index.htmlchatchawic56 updatesอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety รหัส 2001-0005 2(3) วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลั...Falsechatchawic2012-04-23T03:31:58+00:00Repairing bad index entryamnardpAmnard Passadu2014-05-07 03:25:43+00:002014-05-07 03:25:43updated31amnardpAmnard Passadu2012-04-08 09:01:54+00:002012-04-08 09:01:54updated30amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:55:52+00:002012-04-08 08:55:52updated29amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:26:49+00:002012-04-08 08:26:49updated28amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:20:22+00:002012-04-08 08:20:22updated27amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:17:34+00:002012-04-08 08:17:34updated26amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:10:20+00:002012-04-08 08:10:20updated25amnardpAmnard Passadu2012-04-08 08:04:06+00:002012-04-08 08:04:06updated24amnardpAmnard Passadu2012-04-08 07:52:43+00:002012-04-08 07:52:43updated23amnardpAmnard Passadu2012-04-07 02:09:12+00:002012-04-07 02:09:12updated22amnardpAmnard Passadu2012-04-07 01:50:21+00:002012-04-07 01:50:21updated21amnardpAmnard Passadu2012-04-07 01:48:22+00:002012-04-07 01:48:22updated20Restored previous version ##20120406T053957ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:51+00:002012-04-06 05:44:51updated19amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:38+00:002012-04-06 05:44:38updated18Added tag - hotamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:44:36+00:002012-04-06 05:44:36addTag17amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:39:57+00:002012-04-06 05:39:57updated16Restored previous version ##20120406T052230ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:33:14+00:002012-04-06 05:33:14updated15Restored previous version ##20120406T052230ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:32:23+00:002012-04-06 05:32:23updated14Restored previous version ##20120406T014652ZamnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:31:56+00:002012-04-06 05:31:56updated13amnardpAmnard Passadu2012-04-06 05:22:30+00:002012-04-06 05:22:30updated12amnardpAmnard Passadu2012-04-06 01:46:52+00:002012-04-06 01:46:52updated11amnardpAmnard Passadu2012-04-04 08:30:54+00:002012-04-04 08:30:54updated10amnardpAmnard Passadu2012-04-04 08:30:10+00:002012-04-04 08:30:10updated9amnardpAmnard Passadu2011-04-22 06:08:15+00:002011-04-22 06:08:15updated8amnardpAmnard Passadu2011-03-08 07:38:51+00:002011-03-08 07:38:51updated7amnardpAmnard Passadu2011-01-27 02:56:46+00:002011-01-27 02:56:46updated6amnardpAmnard Passadu2011-01-21 02:10:06+00:002011-01-21 02:10:06updated5amnardpAmnard Passadu2011-01-06 08:19:19+00:002011-01-06 08:19:19updated4amnardpAmnard Passadu2010-12-16 07:40:40+00:002010-12-16 07:40:40updated3amnardpAmnard Passadu2010-12-15 04:05:52+00:002010-12-15 04:05:52updated2First createdamnardpAmnard Passadu2010-12-15 04:05:32+00:002010-12-15 04:05:32created1wiki2012-04-08T09:01:54+00:00groups/poly_basiscourse/wiki/49b66Falseหน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ/groups/poly_basiscourse/wiki/49b66/_7_.htmlAmnard Passadu31 updatesหน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ [111.bmp] บทที่ 7 ภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW) สาระการเรียนรู้ การเขียนแบบงานบางครั้งนอกจากเขียนแบบเป็นภาพฉายแล้ว อาจต้องเขียนภาพชิ้นงานเ...Falseamnardp2012-04-08T09:01:54+00:00hot/groups/poly_basiscourse/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_basiscourse/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_basiscourse/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search