Tags

  บทที่ 2 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์: 11

  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์


  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมสำหรับผู้เรียนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำปรึกษาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยทำกิจกรรม เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ และจะกระทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จำกัดสถานที่ เช่น อาจทำนอกห้องเรียน ในห้องปฏิบัติการ นอกโรงเรียนหรือที่บ้านของนักเรียนก็ได้ กิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้คือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน

  หลักการของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

  3.1 เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  3.2 เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

  3.3 เน้นการคิดเป็น ทำเป็น และการแก้ปัญหาเป็นด้วยตนเอง

  ประเภทต่าง ๆ ของโครงงานวิทยาศาสตร์

  1. โครงงานประเภทการสำรวจ  2. โครงงานประเภทการทดลอง

  3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย

  ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทนี้ ได้แก่

  -การอธิบายอวกาศแนวใหม่

  -ทฤษฎีของจำนวนเฉพาะ

  -กำเนิดของทวีปและมหาสมุทร

  ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

  ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

  ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทำโครงงาน

  ขั้นที่ 3 การลงมือทำโครงงาน

  ขั้นที่ 4 การเขียนรายงาน

  ขั้นที่ 5 การแสดงผลงาน

  การเขียนรายงานสรุปการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์

  บทที่ 1 บทนำ

  ที่มาและความสำคัญ (บอกถึงเหตุผลที่เลือกปัญหาเรื่องนั้น ๆ)

  จุดมุ่งหมายของการศึกษา (ควรชัดเจน แคบ ไม่ครอบจักรวาล)

  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า (เป็นการกำหนดที่เราจะทำว่า มีปริมาณเพียงใด)

  สมมติฐานของการศึกษา (การคาดคิดผล ความน่าจะเป็นของผลที่จะศึกษา โดยอาศัยการ ทฤษฎีเป็นแนวทางในการคาดคะเน ซึ่ง อาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้)

  ข้อตกลงเบื้องต้นและศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา (เป็นเงื่อนไขที่เรากำหนดเพื่อให้เข้าใจตรงกัน)

  บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  เป็นการอ้างอิงหรือกล่าวถึงข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังจะศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผลที่สนับสนุน เป็นทฤษฎีเป็นผลการทดลอง ที่ใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับงานของเรา และที่จำเป็นต้องกล่าวอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆ ด้วย

  บทที่ 3 วิธีการทดลอง

  ในบทนี้จะต้องแสดงวิธีการทดลองอย่างละเอียดว่า เรามีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร และขั้นตอนเหล่านั้น เราปฏิบัติอย่างไร โดยเขียนบรรยายถึงวิธีการทดลองหรือการสร้าง การประดิษฐ์ การสำรวจ (แล้วกรณี) อย่างชัดเจน โดยคำนึงว่าถ้าผู้มาอ่านเอกสารของเราแล้วสามารถนำวิธีการที่เราแนะนำไว้กลับไปทำซ้ำเช่นเดียวกัน แล้วจะต้องผลเหมือนกัน การบอกวิธีการทดลอง บอกทั้งวิธีการ ขั้นตอนและอุปกรณ์ อย่างละเอียด โดยมองถึงการปฏิบัติ

  บทที่ 4 ผลการทดลอง (ผลการศึกษาค้นคว้า)

  ต้องแสดงผลการหรือการค้นคว้าจากบทที่ 3 ออกเป็นข้อมูลที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ เช่น เป็นตารางข้อมูล เป็นกราฟ เป็นภาพ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แต่ละตารางข้อมูล ต้องมีการแปรผลข้อมูลไว้ด้วย

  บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

  เป็นการนำผลการทดลองจากบทที่ 4มาอภิปรายพร้อมเหตุผลจากทฤษฎีเพื่อชี้ให้เห็นถึงผลการทดลองนั้น ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไรพร้อมทั้งการเสนอแนะการนำผลการ

  อ้างอิง

  www.neutron.rmutphysics.com

  www.advancetoyou.com

  www.gotoknow.org

  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  Comments

  /groups/poly_basicscience/search/index.rss?tag=hotlist/groups/poly_basicscience/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/poly_basicscience/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/poly_basicscience/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/poly_basicscience/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/poly_basicscience/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/poly_basicscience/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…